Videotréning interakcií na Slovensku úspešne napreduje

249
Videotréning je metóda, ktorú na Slovensku úspešne realizuje združenie Raná starostlivosť.

Rodičia sa často pri výchove detí ocitnú v slepej uličke. Odhalia, že ich ratolesti majú problémy s jedlom, spánkom, že ich vzájomná komunikácia viazne. Obdobné situácie môžu zažívať aj učitelia vo vzťahu k žiakom. V takýchto prípadoch môže pomôcť videotréning interakcií, metódu na Slovensku úspešne rozvíja nezisková organizácia Raná starostlivosť.

Nezisková organizácia Raná starostlivosť sa ako jediná na Slovensku špecializuje na včasnú intervenciu pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením. V mestskej časti Bratislava – Rača otvorila v máji 2017 nové Centrum včasnej intervencie. Návštevy v rodinách, posúdenie zrakových funkcií a zrakové stimulácie, individuálne stimulácie vývinu dieťatka, požičiavanie hračiek a špeciálnych pomôcok, podpora rodiny, interdisciplinárna spolupráca odborníkov, sociálne poradenstvo, kluby a pobyty, presadzovanie záujmov rodín – to je základná ponuka služieb, ktoré môžu rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom vo veku od narodenia do 7. roku života od Ranej starostlivosti prijímať. V súčasnosti má organizácia v dlhodobom sprevádzaní okolo 50 rodín, záujem však neustále prevyšuje personálne aj finančné možnosti organizácie. Raná starostlivosť, n. o. v súčasnosti poskytuje včasnú intervenciu rodinám na území Bratislavského a Trnavského kraja a plánuje rozšíriť svoje pôsobenie aj na Nitriansky a Trenčiansky kraj. V budúcnosti má organizácia záujem pokryť potreby rodín na celom území Slovenska a vytvoriť zdrojové centrum pre zrakové znevýhodnenie na národnej úrovni.

Metóda VTI stavia na modeli, ktorý v Holandsku rozvinuli Maria Aarts a Harrie Biemans a ich kolegovia v osemdesiatych rokoch.

Videotréning interakcií (VTI) je metóda, ktorá sa využíva ako krátkodobá a intenzívna intervencia či pomoc pri poruchách v oblasti komunikácie alebo pri riešení vzťahových problémov. Hlavne vo vzťahu rodič – dieťa, učiteľ – žiak, pomáhajúci pracovník – klient. Cieľom videotréningu je nájsť, aktivovať a rozvíjať konštruktívnu a naladenú interakciu pre uspokojivé vytváranie a rozvíjanie vzťahu a pre podporu vývinu dieťaťa. Úlohou je podporiť existujúce zdroje a súčasne podnietiť progres v rodine, v škole a na pracovisku. Pomáha klientom využiť ich vlastnú kapacitu a potenciál. Celý výcvik je veľmi intenzívny, jeho hlavnými zdrojmi sú práca v teréne – teda práca v rodinách. „Videotréner sa s rodinou stretáva 2 až 3 krát za mesiac a návštevy sa realizujú v cykloch. Každý cyklus sa skladá z dvoch stretnutí – prvé je natáčanie bežnej situácie a druhé je zamerané na reflektujúci rozhovor s klientom nad nahrávkami z prvého stretnutia daného cyklu. Videotréneri vo výcviku následne konzultujú tento rozhovor a aj nahrávky na supervízii s lektorkou, ktorá ich vedie k sebareflexii ohľadne práce s klientom, poskytuje im odborné teoretické zázemie a kvalifikovanú spätnú väzbu na ich postup v práci s rodinou,“ hovorí Miroslava Ďurajková, poradkyňa Ranej starostlivosti. Každá poradkyňa má k dispozícií 10 dvojhodinových individuálnych supervízii a rovnaký počet skupinových supervízií. Každá z nich strávi v teréne počas výcviku minimálne 100 hodín. Ide o skutočne „výživný“ výcvik poradkýň priamo v praxi.

Analýzou konkrétnych situácií v rodine sa dajú vyriešiť mnohé problémy, s ktorými si rodičia nevedia dať rady.

Metóda VTI stavia na modeli, ktorý v Holandsku rozvinuli Maria Aarts a Harrie Biemans a ich kolegovia v osemdesiatych rokoch. Použili závery výskumu profesora Colwyna Trevarthena z Edinburgskej univerzity. Koncepcia spočíva v používaní stratégií, ktoré podporujú úspešné momenty v interakcii medzi matkami a dojčatami v prvých mesiacoch života. Tieto momenty sa vyberajú so zameraním na spôsob, akým dospelí reagujú na to, čo im deti signalizujú. Je to intervencia, ktorá podporuje dobrý vzťah medzi rodičom a dieťaťom. Zvyčajne prebieha v domácom prostredí. Zdôrazňuje aktívne zapojenie rodiča na zmene, vedie k zvyšovaniu jeho komunikačnej zručnosti v rámci vzťahov a zároveň významne prispieva k udržateľnosti zmeny. To však vždy a len ako podpora a splnomocňovania rodičov, hľadanie možných riešení. Základnými hodnotami VTI sú Dôvera, Rešpekt, Nádej a Vzťah. Rovnaké hodnoty sú kľúčové v práci s rodinou v Ranej starostlivosti. Tiež sa opierajú o existujúce zdroje danej rodiny a jej silné stránky. „Rešpektujeme a tešíme sa z toho, čo sa darí klientom a staviame na týchto silných stránkach. Dávame silný dôraz na prirodzené prostredie klienta a VTI vnímame ako účinného pomocníka na podporu vzťahu rodič-dieťa a celkových vzťahov v rodine,“ uvažuje Petra Hlavatá.

Počas intervencie VTI v rodine mnohokrát dochádza k prekvapeniu a objavu rodiča, že v rýchlosti diania nestíha zachytiť iniciatívu od dieťaťa, ktoré chce byť s ním v kontakte a niečo mu signalizuje. Poradca vedie rodiča, ako tieto signály od dieťaťa zachytiť, a ako na ne reagovať, aby mu neunikli. Spoločne tak objavujú ako postupy, ktoré rodičovi fungujú napríklad v hre, môžu preniesť do náročných situácii, kvôli ktorým rodič vyhľadal pomoc. „Chceme rodinám na Slovensku a v našej službe včasnej intervencie dopriať sprevádzanie obohatené o prístup postavený na nádeji, že zmena je možná. Dobrý vzťah medzi rodičom a dieťaťom je základom pre napredovanie v akejkoľvek inej oblasti života dieťaťa. Chceme rodičom dopriať objavovanie vlastných zdrojov a konštruktívnych riešení každodenne zažívaných problémov. Aby sa deti aj rodičia mohli radovať zo spoločne strávených chvíľ,“ uzatvára Miroslava Ďurajková, ktorá je koordinátorkou projektu Videotréning interakcií 2. V Ranej starostlivosti by v rámci 2–3 rokov chceli zriadiť aj samostatné centrum špecializujúce sa na túto metódu pomoci.

Zdroj: ranastarostlivost.sk