Viete, že ŠFRB odpúšťa 2.000 eur z úveru za každé dieťa?

604

V zmysle zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania môžu jeho dlžníci počas platnosti zmluvy o poskytnutí podpory na obstaranie bytu alebo rodinného domu požiadať o odpustenie 2.000 eur z úveru poskytnutého fondom na každé dieťa, ktoré sa im narodilo počas platnosti zmluvy a žije s nimi v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, alebo si osvojili dieťa, ktoré s nimi žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok.

Dlžníci musia požiadať fond o odpustenie časti úveru písomne, pričom musia dodržiavať podmienky dohodnuté v zmluve o poskytnutí úveru a ku dňu podania žiadosti musia mať splnené záväzky voči fondu. Ak ku dňu podania žiadosti je zostatok úveru nižší ako 2.000 eur, možno žiadateľovi odpustiť sumu rovnajúcu sa zostatku úveru.

Žiadosť (tlačivo možno získať na každom mestskom úrade, ktorý je sídlom okresu) je klient povinný doručiť poštou na adresu: Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava. Žiadosť treba doručiť spolu s nasledovnými prílohami: kópia rodného listu každého dieťaťa – overená matrikou alebo notárom, potvrdenie príslušného obecného úradu o trvalom pobyte dieťaťa.

Klienti, ktorí uzavreli zmluvný vzťah so ŠFRB do 31.12.2013, môžu písomne požiadať o odpustenie časti poskytnutého úveru najneskôr do 31.12.2018.

Zdroj: MsÚ Púchov, www.sfrb.sk, foto: pixabay.com