Výbor mestskej časti Sedlište prichádza s novými aktivitami

326

Prvé pracovné stretnutie VMČ Sedlište sa v jeho staronovom zložení uskutočnilo dňa 31.1.2019 v zasadačke MsÚ.

Pracovné stretnutie otvoril ešte dosluhujúci predseda výboru a súčasný viceprimátor Ing. Lukáš Ranik. V súlade so stanovami a zásadami fungovania výborov mestských častí prebehla hneď v úvode stretnutia voľba nového vedenia VMČ. Novým predsedom sa stala Ing. Ľubica Kuchařová, podpredsedom Mgr. Miroslav Bučko a zapisovateľkou Ing. arch. Lena Kodadová, PhD. Výbor privítal a schválil aj dvoch nových členov – Ing. Miroslava Koncového a Ing. arch. Petra Hrbáčka. Ďalšími členmi výboru sú Pavol Ciesar, Mgr. Marek Šimáček a Mgr. Ján Haššo.

V rámci pracovného stretnutia sa jeho členovia zaoberali aj aktuálnymi návrhmi na zlepšenie, vrátane pripomienok od občanov. Vzhľadom na prerokovávané oblasti, ktoré súviseli aj s oblasťou životného prostredia, konkrétne s oblasťou separácie odpadov, či riešením zelene, bol na stretnutie prizvaný aj konateľ Podniku technických služieb mesta Púchov Ing. Miloš Svoboda. Po oboznámení sa s predloženými návrhmi na zlepšenie prisľúbil aj aktívnu súčinnosť pri ich riešení.

Následne boli prerokované aj ďalšie podnety týkajúce sa napr. havarijného stavu pešej komunikácie v časti Zábreh-Potôčky, dlhodobý problém s parkovacími miestami, nedostatočné osvetlenie na Chmelinci, nedostatočne vyspádované cestné komunikácie a pod. Poslanec Mgr. Miroslav Bučko zatiaľ v hrubom náčrte predstavil myšlienku revitalizácie zóny od Rubikonu do vnútrobloku Sedlište. Ďalšou jeho myšlienkou, ktorou sa bude výbor zaoberať na následnom pracovnom stretnutí je aj rozšírenie ponuky separácie odpadov pre bytovky. Všetky projekty a aktivity schválené k realizácii výborom, budú postupne predstavené aj obyvateľom mestskej časti Sedlište.

Vzhľadom na to, že väčšina prerokovávaných podnetov vyžaduje aj fyzickú obhliadku „inkriminovaných“ miest, najbližšie pracovné stretnutie výboru bude výjazdové. Víziou členov výboru mestskej časti je viac do diania obvodu zapájať aj ďalších aktívnych obyvateľov všetkých vekových kategórií, ktorí môžu byť nápomocní pri zlepšovaní života v našej mestskej časti. S potešením môžeme konštatovať, že aj vďaka aktívnym občiankam nášho obvodu – Vierke Bodoríkovej a Anke Horváthovej – už máme jednu takúto krásnu spoločnú akciu za sebou. Verím, že pilotný projekt zimnej  SNEHULIAKIÁDY pod taktovkou nášho výboru v súčinnosti s občanmi Sedlišta, bude pozitívnym východiskovým bodom realizácie ďalších zaujímavých aktivít, ktoré pre Vás pripravujeme 🙂

Ľubica Kuchařová, predsedkyňa VMČ č.2