Vyhodnotenie zápisu detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2022/2023

199

Vo všetkých mestských školách sa zápis detí do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2022/2023 uskutočnil v termínoch 6.4. a 13.4.2022. Z doručených údajov zo škôl môžeme konštatovať, že k zápisu prišlo 186 detí, z toho 84 dievčat, čo je v porovnaní s minulým rokom o 25 detí menej.

Počet zapísaných detí však určite nie je konečný, nakoľko pri kontrole zapísaných detí podľa evidencie obyvateľstva nemáme informáciu o zápise 36 detí.

Z tohto počtu určité percento detí absolvovalo zápis v cirkevnej škole, ďalšie v iných obciach, z ktorých nám zatiaľ nebolo doručené oznámenie a niektoré sú v zahraničí. Tak ako po iné roky, budeme vyzývať rodičov týchto detí, aby zápis svojho dieťaťa do 1. ročníka ZŠ preukázali, prípadne požiadali o dodatočný zápis v kmeňovej základnej škole, nakoľko dlhodobo žijú v zahraničí, ale trvalý pobyt majú v Púchove.

Z uvedeného dôvodu žiadame príbuzných takýchto rodín, aby ich kontaktovali a pripomenuli im zapísať dieťa do školy v SR, prípadne poskytli uvedený kontakt pre pokyny k dodatočnému zápisu: viera.ceskova@puchov.sk.

Podľa ďalších doručených údajov zo zápisu detí do 1. ročníka ZŠ sme zaznamenali účasť na zápise 22 % detí z iných obcí a 51 % rodičov vybralo pre dieťa školu v inom školskom obvode. Tieto údaje sú takmer identické s minulým rokom a v súlade so školským zákonom.

V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa tak od septembra otvorí 8 prvých tried zatiaľ pre 169 detí, nakoľko 3 deti máme v zahraničí a 9 detí ešte čaká na vyjadrenie o dosiahnutí školskej zrelosti z poradenského zariadenia. Pre pokračovanie dieťaťa v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole sa rozhodli rodičia 9 detí a 1 dieťa je zapísané do 1. ročníka ZŠ predčasne.

Súčasťou zápisu bolo aj zisťovanie zaradenia dieťaťa pre výber vyučovania náboženskej výchovy, pre ktorú sa rozhodlo 80 % rodičov a etickej výchovy, pre ktorú sa rozhodlo 20 % rodičov. Oproti minulému roku sme zaznamenali 7 % nárast v záujme o zaradenie dieťaťa na etickú výchovu, ale i 12 % pokles v záujme o vyučovanie evanjelickej náboženskej výchovy.

Pre začlenenie dieťaťa do školského klubu detí požiadalo v škole 90 % rodičov a na stravovanie v školskej jedálni prihlásili rodičia 94 % detí. V záujme o využívanie týchto školských zariadení, ktoré sú súčasťou každej školy, sme zaznamenali oproti minulému roku nárast takmer 8 %.

Oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ