Z rokovania mestského zastupiteľstva

482

V stredu 25. októbra sa zišli na svojom zasadnutí poslanci mestského zastupiteľstva. Hlavným bodom rokovania, ktoré viedol viceprimátor Roman Hvizdák, bola voľba hlavného kontrolóra mesta.

Zasadnutia sa zúčastnilo 18 poslancov z celkového počtu 19, ospravedlnil sa Rudolf Marman. Do voľby hlavného kontrolóra mesta sa prihlásili nasledovní uchádzači: Ing. Ľubomír Chalupka, Ing. Iveta Loduhová, Ing. Anton Martinko a Ing. Marta Kavecká. Komisia vedená Danielom Lakom konštatovala splnenie podmienok účasti u všetkých uchádzačov. Na začiatku voľby sa poslanci M. Kubičár a J. Andreánska snažili robiť obštrukcie otázkami na legálnosť vyhlásenej voľby, ale väčšina poslancov bola rozhodnutá voľbu uskutočniť. Kandidáti sa poslancom a verejnosti predstavili krátkou prezentáciou. Poslanci následne mohli položiť kandidátom svoje otázky, čo viacerí aj využili.

Ing. Marta Kavecká bola zvolená za hlavnú kontrolórku mesta

Samotná voľba prebehla tajným hlasovaním, v ktorom najviac hlasov (11 z 18 platných hlasov) získala Ing. Marta Kavecká, bývalá pracovníčka Najvyššieho kontrolného úradu SR, v súčasnosti pracujúca ako ekonomický poradca primátora mesta Rastislava Heneka. Ostatní kandidáti získali – 6 hlasov Ing. Iveta Loduhová, 1 hlas Ing. Ľubomír Chalupka a ani jeden hlas nedostal Ing. Anton Martinko. Keďže Ing. Marta Kavecká získala nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov, bola zvolená za hlavnú kontrolórku mesta s termínom nástupu 1. november 2017. Proti uzneseniu, ktorým zastupiteľstvo bralo na vedomie zvolenie Ing. Marty Kaveckej hlasovala len poslankyňa J. Andreánska.

Schválené úpravy rozpočtu Mesta Púchov

V 2. bode poslanci prerokovali návrh úpravy rozpočtu Mesta Púchov na rok 2017, ktorý predkladala vedúca Ekonomického oddelenia Ing. Lucia Pružinská. Išlo najmä o navýšenie výdavkov na elektrickú energiu na verejné osvetlenie z výnosu dane z príjmov fyzických osôb vo výške 46.500 eur a o presuny medzi položkami PTSM s.r.o. – z položiek likvidácie nelegálnych skládok a nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na údržbu miestnych komunikácií a z položky uloženia odpadu na údržbu verejnej zelene v celkovej výške 35.000 eur. Najväčšiu diskusiu vyvolal návrh zvýšenia dotácie pre mestskú spoločnosť Púchovská kultúra s.r.o. vo výške 18.500 eur. Poslanci nakoniec všetky návrhy schválili, návrh nepodporila len trojica poslancov M. Kubičár, H. Šulcová a J. Andreánska.

Ing. Miloš Svoboda aj naďalej konateľom Púchovskej kultúry, s.r.o.

Bod č.3 Návrh dodatku k Zásadám podpory malého a stredného podnikania v meste Púchov poslanci po diskusii stiahli z rokovania na dopracovanie a vrátia sa k nemu na ďalšom zasadnutí. Nasledujúci bod – Návrh Operatívneho plánu zimnej údržby mesta Púchov r. 2017–2018 poslanci jednomyseľne schválili. Mestské zastupiteľstvo potom prerokovalo a schválilo menovanie štatutárneho orgánu – konateľa spoločnosti Púchovská kultúra s.r.o. Ing. Miloša Svobodu aj na obdobie po 31.12.2017 (funkciu konateľa zastáva od 25.1.2017). Za hlasovalo 9 poslancov, proti 4 (M. Kubičár, H. Šulcová, J. Andreánska a I. Kováčiková), ostatní boli neprítomní alebo sa zdržali hlasovania.

Poslanci ďalej schválili zmenu zástupcov Mesta Púchov v radách škôl a školských zariadení ZŠ J.A.Komenského a MŠ 1.mája. Pomerne hladko prebehlo rokovanie o bodoch predaj, kúpa a nájom. V rôznom viceprimátor mesta Roman Hvizdák informoval poslancov o zmene organizačného poriadku mestského úradu – vytvoril pozíciu „poradca primátora a odborný pracovník majetkovoprávnej agendy“. O poslaneckej diskusii napíšeme v samostatnom článku.

Text a foto: Slavomír Flimmel