Zasadne mestské zastupiteľstvo

147

V stredu 9. augusta 2017 o 9.00 hod. sa stretnú poslanci MsZ Púchov v koncertnej sieni Malého župného domu.

PROGRAM:

  1. Protest prokurátora proti uzneseniu MsZ č. 36/2017 o prerušení voľby hlavného kontrolóra.
  2. Návrh – Dodatok č. 5 z roku 2017 k VZN č.5/2012 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov.
  3. Návrh – Úprava rozpočtu Mesta Púchov na rok 2017.
  4. Návrh – Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva vnútra SR – Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona 526/2010 Z. z.
  5. Návrh – Predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.