Zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet Mesta Púchov 2023 a nové Zásady o poskytovaní mestského štipendia

49

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala mestské zastupiteľstvo na 25. apríla 2024 do Divadla Púchov. Rokovania sa zúčastnilo 13 poslancov, ospravedlnili sa poslanci: Baricová E., Berčík R., Hanuliaková Ľ., Kubičár M., Kuchařová Ľ. a Mišún M.

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ZA ROK 2023 A DOTÁCIE 2024

Záverečný účet predložila poslancom na prerokovanie vedúca ekonomického oddelenia Lucia Pružinská. Rozpočtové hospodárenie mesta bolo v roku 2023 prebytkové – hrubý prebytok predstavuje sumu 804 813,06 eur, očistený o nevyčerpané dotácie, náhrady spoločenskej dreviny, prostriedky zo zábezpeky verejného obstarávania a zostatkov účtov potravín a stravy je v sume 403 189,57 eur. Rozpočet bol upravovaný celkovo 5x, celkové príjmy boli splnené na 82,89%, bežné príjmy na 98,77 %, kapitálové príjmy boli splnené na 61,08 %. Výdavky boli čerpané na 81,15 %, z toho bežné výdavky na 96,20 % a kapitálové na 52,23 %.

Záverečný účet mesta ďalej obsahuje prehľad o tvorbe a čerpaní rezervného fondu, fondu bežných výdavkov, fondu rozvoja bývania a sociálneho fondu. Materiál obsahuje aj výsledky hospodárenia obchodných spoločností založených mestom. Zostatok úverov mesta k 31.12.2023 bol 4 102 333,83 eur, čo predstavuje v percentách 19,74 % bežných príjmov roka 2022, splátky istiny a úrokov tvoria 4,17 % (pri výpočte sa skutočné bežné príjmy očisťujú o účelovo určené prostriedky vrátane transferov). Podmienku zákona o rozpočtových pravidlách a zákona o rozpočtovej zodpovednosti Mesto Púchov spĺňa.

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2023 a celoročné hospodárenie bez výhrad, použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 403 189,57 eur a zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2023 v sume -510 807,61 eur na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2023 a správu audítora za rok 2023.

Mestské zastupiteľstvo zobrali na vedomie informáciu o investičných akciách Mesta Púchov a úpravu rozpočtu mesta a informáciu o aktuálnych rozpočtových opatreniach.

Poslanci schválili dotáciu nasledovným subjektom:
OZ Klub hokejbalu a florbalu Púchov – 12 500 eur
OZ Bedmintonový klub RACQUETS Púchov – 7 000 eur
OZ Plavecký klub Matador Púchov – 12 500 eur
OZ 1. Volejbalový klub Púchov – 12 000 eur
OZ Športový klub Púchov – 1 000 eur
OZ Krasoklub Púchov – 1 000 eur
OZ CVČ Včielka – 3 500 eur
NO Slovenský Červený kríž – 3 200 eur
Stredisko Evanjelickej diakonie Púchov – 1 500 eur
OZ Púchovské labky – 800 eur
OZ Patrola – Chlpáči Púchov – 1 200 eur

NOVÝ ČLENOVIA RÁD ŠKÔL A ORGANIZAČNÝ PORIADOK MESTSKEJ POLÍCIE

Poslanci delegovali zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení na funkčné obdobie štyroch rokov v súlade s výzvou zriaďovateľa k ich ustanoveniu v Základnej škole Gorazdova (Iveta Brindzová, Ivan Kubiš, Rudolf Marman, Roman Berčík), Základnej škole J. A. Komenského     (Peter Šeba, Irena Kováčiková, Ľudmila Hanuliaková, Juraj Lednický), Základnej škole Mládežnícka (Ľubica Kuchařová, Peter Bílik, Iveta Brindzová, Miriam Bašková – Gabčová), Materskej škole Nosice (Roman Špaček, ml.).

Zastupiteľstvo schválilo Organizačný poriadok Mestskej polície Púchov, ktorý nahrádza Organizačný a prevádzkový poriadok mestskej polície Púchov prijatý v roku 2017. Potreba vydania nového organizačného poriadku vyplynula z dôvodu zosúladenia predpisu s Pracovným poriadkom MsÚ Púchov, ako aj usmernení štátnych orgánov a odporúčania hlavného kontrolóra mesta Púchov.

ŽIADOSŤ O NFP NA REVITALIZÁCIU VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA PRI ZUŠ

Poslanci MsZ podanie žiadosti o NFP a financovania za účelom realizácie projektu Revitalizácia verejného priestranstva v Púchove z Programu Slovensko 2021-2027 realizovaného v rámci Výzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách. Súčasťou uznesenia je aj Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Revitalizácia verejného priestranstva v Púchove“ z Programu Slovensko 2021-2027 realizovaného v rámci Výzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách, kód výzvy PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom Mesta Púchov a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Púchov, a to v maximálnej výške 27 322,40 eur, čo predstavuje povinnú 8% spoluúčasť mesta z celkových oprávnených výdavkov projektu 341 529,97 eur.

Dňa 8. apríla 2024 Rada partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj TSK v programovom období 2021 – 2027 schválila tento projektový zámer pre Mesto Púchov, v celkovej sume výdavkov 341 529,97 eur. Momentálne sa pripravuje podanie žiadosti na MIRRI, k čomu je potrebné doložiť aj predmetné uznesenie. Projekt Revitalizácia verejného priestranstva v Púchove rieši revitalizáciu verejného priestranstva v areáli Základnej umeleckej školy v Púchove. Predmetom projektu je podpora revitalizácie a tvorby sídelnej zelene a zelene pri občianskej vybavenosti, v rámci ktorej sa zrevitalizuje nevyužívané verejné priestranstvo ZUŠ, kde sa vytvorí zelená plocha určená na oddych, relax aj edukáciu.

NOVÉ ZÁSADY O POSKYTOVANÍ MESTSKÉHO ŠTIPENDIA

Prednostka MsÚ Púchov Iveta Brindzová, v súčasnosti aj poverená vedením Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov, predložila na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva návrh Zásad, ktorými sa určuje postup pri poskytovaní mestského štipendia v meste Púchov, nakoľko doteraz platné zásady, schválené a platné od roku 2011, už nespĺňali svoj účel. Myšlienka poskytovať finančnú podporu študentom za ich výborné študijné výsledky alebo reprezentáciu mesta však zostáva v navrhovaných zásadách zachovaná.

„Niektoré ustanovenia týchto zásad sú prekonané, neaktuálne, resp. neaplikovateľné, plynutím času a nadobudnutými aplikačnými skúsenosťami sa tieto zásady javia ako zastarané, preto bolo potrebné pripraviť nové znenie Zásad,“ uvádza sa v dôvodovej správe návrhu dokumentu.

Mestské štipendium je zriadené prioritne na podporu študentov denného štúdia stredných a vysokých škôl v Slovenskej republike i v zahraničí, ktorí sú občanmi mesta Púchov, a to najmä za ich dosiahnuté študijné výsledky alebo za úspešnú reprezentáciu mesta, či školy za účelom ich ďalšej motivácie. Na poskytnutie mestského štipendia nie je právny nárok a jeho poskytnutie je limitované objemom finančných prostriedkov získaných na tento účel.

Žiadateľom o Mestské štipendium môže byť v mimoriadnych prípadoch aj žiak základnej školy v meste Púchov, ktorý dosiahol vynikajúce študijné výsledky alebo úspešne reprezentoval školu alebo mesto. Žiadosť/návrh o poskytnutie štipendia musí obsahovať najmä: informácie o žiadateľovi/prijímateľovi, informácie o navštevovanej škole a študijnom odbore, čestné prehlásenie a súhlas na spracovávanie osobných údajov, iné skutočnosti dôležité pre posúdenie žiadosti. Prílohou žiadosti/návrhu je: doklad o dosiahnutých študijných výsledkoch za predchádzajúci školský rok a potvrdenie o štúdiu resp. o prijatí na štúdium.

Mestské štipendium sa poskytuje na obdobie jedného školského roka študentovi alebo žiakovi, ktorý dosahuje výrazné výchovno–vzdelávacie výsledky, ktorý je mimoriadne nadaný alebo talentovaný, ktorý úspešne reprezentoval alebo reprezentuje školu alebo mesto, ktorého počas štúdia postihla obzvlášť nepriaznivá sociálna situácia (za obzvlášť nepriaznivú sociálnu situáciu sa považuje úmrtie jedného či oboch rodičov, závažná choroba alebo úraz rodiča, závažná choroba alebo úraz študenta a podobne).

Žiadosť alebo návrh na poskytnutie mestského štipendia sa podáva na MsÚ v Púchove v lehote do 31.7. príslušného kalendárneho roka. Avšak, vo výnimočných prípadoch možno žiadosť alebo návrh na poskytnutie mestského štipendia podať aj v priebehu roka. Žiadosti a návrhy posudzuje komisia, ktorú menuje primátorka mesta z radov členov komisií MsZ a odborníkov. Komisia z predložených materiálov posúdi u každého žiadateľa splnenie podmienok určených týmito zásadami a to najmä výsledky v štúdiu a školské i mimoškolské aktivity.

O poskytnutí mestského štipendia žiadateľovi rozhoduje primátorka na základe odporučenia Komisie. Mestské štipendium sa prerozdelí medzi úspešných žiadateľov maximálne do výšky získaného objemu finančných prostriedkov, v prípade obmedzených finančných prostriedkov sa poskytne v primeranom rozsahu, alebo sa neposkytne. Poskytnuté štipendium je možné použiť na ubytovanie, platby za školský internát, cestovanie alebo iné výdavky spojené so štúdiom alebo reprezentáciou navštevovanej školy alebo mesta, úhrady školských pomôcok, učebníc a skrípt.

V prípade, že študent, žiak alebo jeho zákonný zástupca, alebo iná osoba uvedená v týchto Zásadách neoznámi zmenu skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre priznanie mestského štipendia, alebo uvedie nepravdivé skutočnosti o osobe žiadateľa a jeho osobných pomeroch, mestské štipendium sa odníma a prijímateľ je povinný ho v plnom rozsahu vrátiť. Prijímateľ je povinný vrátiť štipendium na účet mesta i v prípade, ak: použije mestské štipendium na iné účely, než na ktoré bolo priznané, predčasne ukončí štúdium, poškodzuje dobré meno Mesta Púchov.

Schválením predkladaného návrhu Zásad o poskytovaní mestského štipendia sa rušia Zásady o podmienkach poskytovania mestského štipendia, ktoré schválilo vtedajšie MsZ v roku 2011. Schválené nové znenie Zásad, ktorými sa určuje postup pri poskytovaní mestského štipendia v meste Púchov, vstúpi do účinnosti od 1.5.2024. Žiadosť o priznanie mestského štipendia je prílohou dokumentu Zásad.

V BODE RÔZNE SA SCHVAĽOVALO I RUŠILO

Mestské zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie zmluvy o postúpení investičných práv a záväzkov uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien medzi Mestom Púchov ako Postupujúcim a Považská vodárenská spoločnosť, a. s., ako Preberajúci, predmetom ktorej je dohoda zmluvných strán o postúpení investičných práv a záväzkov pre realizáciu časti vodnej stavby: „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie pre lokality Potôčky a Samoty“. Predmetom SO 02 je rozšírenie verejnej kanalizácie v celkovej predpokladanej dĺžke 185,23 m (rozsah môže byť upravený podľa aktuálneho rozpočtu a VV) z kanalizačných rúr PVC DN 300 SN 10 s napojením do verejnej kanalizácie v šachte RŠ 5, ktorá je v majetku POVS a.s. Na trase kanalizácie bude osadených 6 ks kanalizačných šácht DN 1000 s liatinovým poklopom DN 600.

Ďalším uznesením zastupiteľstvo schválilo memorandum o spolupráci medzi SAŽP a Mestom Púchov, predmetom ktorého je úprava práv a povinností strán memoranda pri vzájomnej spolupráci v súvislosti s bezodplatným vypracovaním Stratégie adaptácie na zmenu klímy pre Mesto Púchov zo strany SAŽP. SAŽP sa zaväzuje vypracovať pre Mesto Púchov bezplatne stratégiu, vychádzajúc z požiadaviek, podkladov a relevantnej dokumentácie poskytnutej zo strany Mesta Púchov a ostatných skutočností ovplyvňujúcich charakter stratégie. Na základe tohto memoranda, ani v súvislosti s ním, nevznikajú žiadne vzájomné finančné záväzky. SAŽP túto činnosť realizuje v súlade so svojím Plánom hlavných úloh SAŽP pre rok 2024.

Poslanci schválili taktiež uznesenie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti v meste Púchov z Programu Slovensko 2021-2027 realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Podporu v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa“. Súčasťou schváleného uznesenia sú aj Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu a Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu Mesta Púchov.

Schválené bolo aj predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu Stavebné úpravy športovej (volejbalovej) haly v Púchove pre zvýšenie energetickej efektívnosti, z Programu Slovensko 2021 – 2027, v rámci Výzvy na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách. Súčasne aj Zabezpečenie realizácie Projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vrátane prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu Mesta Púchov.

V závere mesiaca január informovalo Mesto Púchov o možnosti zapojiť sa do už 3. ročníka Participatívneho rozpočtu mesta Púchov, v rámci ktorého mesto opäť vyčlenilo čiastku 6 000 eur na tri víťazné projekty, ktoré môžu získať po 2 000 eur na svoju realizáciu – o tých by mali možnosť rozhodnúť obyvatelia mesta prostredníctvom hlasovania za jednotlivé projekty. Termín uzávierky na podávanie žiadostí a projektov bol do 31.3.2024. Na podateľni MsÚ však boli zaevidované dva projekty, čím sa stráca podstata celého princípu participatívneho rozpočtu. „Na základe uvedeného sa pre tento rok 2024 ruší projekt participatívneho rozpočtu a nová výzva bude vyhlásená v januári 2025,“ uviedla Zuzana Brindzová. Trinásť prítomných poslancov vzalo toto uznesenie na vedomie.

Suma 6 000 eur, schválená na mestskom zastupiteľstve v decembri 2023, bude prerozdelená nasledovne: 2 000 eur sa použije na podporu projektov podaných formou dotácie z rozpočtu mesta a 4 000 eur sa presunie do rozpočtu kapitoly Oddelenia organizačného a vnútornej správy – na financovanie už podaných dvoch žiadostí v rámci vyhláseného participatívneho rozpočtu mesta 2024.

Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva je naplánované na 19. júna 2024.

Laura Krošláková
Slavomír Flimmel