Zmena cenníka služieb TKR

462

Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o. oznamuje účastníkom KDS, že dňom 01. 02. 2018 nadobudne účinnosť nový cenník služieb káblovej televízie.

Ceny za programové ponuky v cenníku služieb sa nemenia. V prípade nesúhlasu so zmenou Cenníka má účastník KDS v súlade s čl. V. Všeobecných podmienok poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby KDS právo odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní verejnej služby doručením písomného oznámenia o odstúpení prevádzkovateľovi KDS, do dňa účinnosti nového Cenníka.

Cenník a Všeobecné podmienky sú zverejnené v sídle prevádzkovateľa KDS – Združenia majiteľov TKR Púchov, s.r.o., Námestie slobody č. 560, Púchov, v kancelárii spoločnosti SWAN MS a.s., Dvory 1933, Púchov a na www.tkrpuchov.sk.