Zo stretnutí občanov, členov a poslancov VMČ.8

289

V mesiaci január 2020 sa vo VMČ č. 8 uskutočnili verejné stretnutia občanov s poslancami miestnej časti Nosice, Nové Nosice a Záskalie, zakončené spoločným stretnutím členov výboru. Schôdze viedli poslanci Mgr. Roman Špaček a Ing. Emil Filo. Na stretnutiach s občanmi boli vyhodnotené jednotlivé akcie za rok 2019 a prezentované plánované činnosti na r. 2020. Diskusie jednotlivých občanov boli veľmi plodné. Občania sa hlavne zaujímali o separáciu komunálneho odpadu, ku ktorej očakávajú intenzívnejší prístup zo strany mesta. Kritika sa niesla na množstvo výtlkov na cestách, ktorých oprava je často len provizórna, nie poriadna. Občanom Nových Nosích chýba potrebný chodník a oprava cesty až na koniec Novonosickej ulice. Tá je v havarijnom stave, pre prepadnuté krajnice a výtlky.

V Nosiciach občania očakávajú dokončenie schválených investícií opravy cesty (úsek 300m) a oplotenia MŠ Nosice. Zaujímali sa aj o stav futbalového ihriska a šatní s možnosťou ich využitia. Viacerí občania boli rozčarovaní pre neinformovanosť mesta k budovaniu novej cesty po telese starej železnice. Aj preto na stretnutie boli pozvaní zástupcovia zhotoviteľa Združenie Nimnica, ktorí informovali o výstavbe novej železničnej trate a cesty po starom telese. Občania reagovali požiadavkami, aby po vybudovaní novej cesty bol vydaný zákaz vjazdu nákladným vozidlám s nosnosťou nad 3,5 tony, aby sa nezvýšila hlučnosť a neznehodnotilo sa prostredie v ktorom žijú a aby sa do projektu podporila myšlienka zokruhovania cyklotrasy Púchov – Nimnica – Nosice – Púchov.

Zo všetkých stretnutí boli riadne vykonané zápisy, ktoré budú postúpené zodpovedným pracovníkom mesta Púchov.

Mgr. Roman Špaček, Ing. Emil Filo