Župa má nové zásady hospodárenia s majetkom aj nový etický kódex volených predstaviteľov kraja

92

Krajský parlament sa po druhýkrát v tomto roku zišiel v pondelok 27. marca 2023 na IV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK). V priestoroch Kongresovej sály Úradu TSK pod vedením župana Jaroslava Bašku rokovalo 40 poslancov. Schôdzu bolo možné sledovať on-line na webovom sídle kraja aj na youtube s tlmočením do posunkovej reči.

V úvode pracovného programu vzali poslanci na vedomie Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na III. zasadnutí Z TSK, Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK za II. polrok 2022 a Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK za rok 2022. Následne sa župný parlament venoval návrhom na riešenie prebytočného majetku kraja, ktorých predmetom bolo zriadenie vecných bremien za účelom uloženia inžinierskych sietí.

Schválené boli nové Zásady hospodárenia s majetkom TSK

Nové zásady primárne reagujú na celospoločenskú situáciu súvisiacu s infláciou, v dôsledku ktorej sa navrhuje zjednodušenie a zvýšenie odplát za zriadenie vecných bremien na majetku vo vlastníctve kraja v rámci tzv. cenovej mapy, a to zo súčasného trojnásobku hodnoty pozemku pre príslušnú obec na nové hodnoty – štvornásobok hodnoty pozemku v prípade extravilánu a päťnásobok hodnoty pozemku v prípade intravilánu. Ostatné zmeny sú len spresnením pôvodných ustanovení, prípadne bola odstránená duplicita.

Kreatívny inštitút Trenčín dostane na základe zmluvy od kraja finančný príspevok a dotáciu

Trenčiansky samosprávny kraj, ako jeden zo zakladateľov neziskovej organizácie, ktorá vznikla v súvislosti s úspešnou kandidatúrou mesta Trenčín na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026, poskytne Kreatívnemu inštitútu Trenčín finančný príspevok na úhradu výdavkov na správu neziskovej organizácie vo výške 550 tis. eur. A ďalších 50 tis. eur ako dotáciu účelovo viazanú na aktivity, činnosti a projekty spojené s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2026 uvedené v publikácii BIDBOOK Trenčín 2026: Kandidát na Európske hlavné mesto kultúry, ktorá je dostupná na webovej stránke www.trencin2026.sk. Na zabezpečenie financovania neziskovej organizácie boli v Rozpočte TSK na roky 2023 – 2025 vyčlenené finančné prostriedky v objeme 600 tis. eur.

Cestujúci v Partizánskom môžu aj naďalej v rámci mesta využívať modré autobusy za tarifu MHD

Trenčiansky samosprávny kraj a mesto Partizánske vytvorili k 1. januáru 2021 Spoločné dopravné územie za účelom zefektívnenia a skvalitnenia dopravnej obslužnosti mesta. Z dôvodu ukončenia platnosti pôvodnej zmluvy (31.12.2022) a následného verejného obstarávania na dopravcu mestskej hromadnej dopravy v meste Partizánske, došlo k schváleniu novej zmluvy, ktorá bude platná do 30. októbra 2023. Cieľom aj naďalej zostáva zvýhodniť a zatraktívniť cestovanie prímestskou autobusovou dopravou a zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy voči individuálnej doprave. Cestujúci tak budú v rámci mesta aj naďalej využívať prímestskú autobusovú dopravu za cestovné podľa platného cenníka tarify MHD Partizánske. Keďže tarify nie sú jednotné, v zazmluvnenom období budú zmluvné strany pokračovať v refundácii úbytku tržieb z cestovného spôsobeného rozdielnymi sadzbami tarify, tento rozdiel si vykompenzujú najneskôr do 30. januára 2024.

Poslanci schválili dodatky k zriaďovacím listinám troch župných gymnázií, ktoré sa týkajú bilingválneho štúdia

Upravený bol predmet činnosti organizácie, kde okrem prípravy žiakov v štvorročnom a osemročnom vzdelávacom programe a poskytovania úplného stredoškolského všeobecného vzdelania pribudla aj päťročná forma štúdia. Táto zmena sa týka Gymnázia J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou, Gymnázia v Dubnici nad Váhom a Gymnázia v Považskej Bystrici.

Gymnázium J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou sa zapojilo do dvoch projektov v rámci programu Erasmus+

Prvým je projekt „S angličtinou do Európy“, ktorého cieľom je prostredníctvom medzinárodného rovesníckeho vzdelávania u žiakov rozvíjať digitálnu a mediálnu gramotnosť, získať zručnosti pri tvorbe videí a prezentácií, zvýšiť povedomie o Európskej únii a jej kultúrnom dedičstve a u žiakov rozvinúť aktívne občianstvo. Maximálna výška grantu je 37 520 eur. Druhým je projekt „Akreditácia pre individuálnu organizáciu“, zameraný na zvyšovanie jazykových kompetencií žiakov, rozvoj ich digitálnych zručností a zvyšovanie európskeho multikultúrneho povedomia žiakov prostredníctvom skupinových mobilít v sprievode učiteľov či zvyšovanie jazykových kompetencií pedagogických zamestnancov školy a osvojovanie si aktuálnych trendov vo vzdelávaní v európskych krajinách. Maximálna výška grantu je 39 310 eur. Trenčianska župa, ako zriaďovateľ školy, poskytne organizácii financie na predfinancovanie záverečnej platby oboch projektov.

SPŠ Myjava bude mať výdajnú školskú jedáleň priamo v budove školy

Žiaci SPŠ na Myjave sa doteraz stravovali v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v budove školského internátu. Nakoľko z dôvodu jej vzdialenosti od školy a časového intervalu obedňajšej prestávky nebolo možné zabezpečiť, aby sa žiaci stihli presunúť do týchto priestorov a späť, bez narušenia vyučovacieho procesu, po novom bude výdajná školská jedáleň priamo v priestoroch školy. Na základe predbežného zisťovania by tak stúpol záujem žiakov o obedy o 41% a zo strany zamestnancov školy o 64%. Zároveň by sa uvoľnila kapacita školskej jedálne v budove školského internátu, ktorá by bola ponúknutá mestu Myjava ako zriaďovateľovi Špeciálnej základnej školy v Myjave, čím by sa zabezpečil vyšší príjem finančných prostriedkov pre školskú jedáleň. Na zriadenie školskej jedálne v priestoroch školy sa využije zariadenie existujúcej kuchyne a jedálne, v rámci personálneho zabezpečenia bude navýšený počet nepedagogických zamestnancov vo funkcii kuchár – pomocná sila o 0,5 úväzku.

Územný plán Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja podstúpi aktualizáciu

Posledná aktualizácia územného plánu regiónu bola schvaľovaná v roku 2018. V roku 2022 kraj pristúpil k procesu preskúmania územného plánu regiónu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie. Za účelom získania podnetov a podkladov, ktoré by v ňom mali byť zohľadnené, boli oslovené všetky mestá a obce v Trenčianskom kraji, susedné kraje, ministerstvá, okresné úrady, odborné inštitúcie, správcovia inžinierskych sietí a podobne. Výzva bola zároveň verejnou vyhláškou dostupná na úradnej tabuli Úradu TSK aj na webe. Po zozbieraní všetkých podnetov bola ich relevantnosť vyhodnotená a bolo odporučené, aby Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečil obstaranie aktualizácie územného plánu regiónu.

Poslancom odprezentovali plnenie Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy

Tá bola Z TSK chválená ešte v roku 2019, pričom jej súčasťou bol aj Akčný plán, ktorý stanovil základné aktivity, nástroje, zodpovednosť a termíny na podporu a sledovanie napĺňania koncepcie. Informatívna správa, ktorá bola predložená Z TSK, popisuje všetky najdôležitejšie aktivity a kroky, ktoré boli zrealizované a prispeli k napĺňaniu cieľov koncepcie, ako napríklad spolupráca so školami pri príležitosti Dňa Zeme alebo Európskeho týždňa mobility, vytvorenie edukačných a informačných nástrojov pre verejnosť – Ekomapa TSK a Ekoporadňa TSK, súpis existujúcich náučných chodníkov, tlač brožúr o prírodných záhradách, ale tiež environmentálne vzdelávanie zamestnancov škôl, rovnako vzdelávanie zamestnancov Úradu TSK či získanie certifikátu Zodpovednej organizácie na základe auditu spoločnosti ENVI-PAK.

Župa má nový etický kódex volených predstaviteľov kraja

Ten pôvodný bol schválený ešte v roku 2016. K jeho zmene došlo z dvoch dôvodov – zmenilo sa zloženie Z TSK a zároveň župa podnikla kroky k zavedeniu a následnej certifikácii ISO normy STN ISO 37001:2019 Systém manažérstva proti korupcii v podmienkach kraja. Kódex upravuje princípy a pravidlá správania sa v súlade so základnými všeobecne uznávanými a uplatňovanými morálnymi pravidlami a hodnotami. Jeho cieľom je podporiť dôveru verejnosti v čestnosť a dôveryhodnosť práce volených funkcionárov a stanoviť im základné etické limity, no má slúžiť aj ako pomôcka na riešenie potenciálnych etických dilem. Do návrhu boli zapracované aj požiadavky protikorupčnej politiky TSK, zavedenie pravidiel pri prijímaní darov, pravidlá pre riešenie prípadných oznámení o porušení etického kódexu, kde sa počíta aj s rozšírením kompetencií Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie ako etickej komisie.

Z TSK tiež vzalo na vedomie informáciu prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Jozefa Smolinského o pripravovanom zámere novelizácie zákona č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky novelizáciou zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zároveň vyzýva vládu Slovenskej republiky a ministra vnútra Slovenskej republiky na stiahnutie novely zákona o ochrane pred požiarmi a na dofinancovanie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktorá v oblasti ochrany pred požiarmi na území štátu zoskupuje desaťtisíce ľudí odhodlaných vychovávať deti a mládež a pomáha zvládať krízové situácie, ochraňovať životy, zdravie a majetok tak, aby Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky mohla plniť úlohy v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky.

Najbližšie poslanci do svojich lavíc zasadnú 15. mája 2023.

TSK