Zuzana Brindzová: Vyber si prácu, ktorú miluješ a už ani deň vo svojom živote nebudeš musieť pracovať

770

Oddelenie organizačné a vnútornej správy Mestského úradu v Púchove riadi od 1. júla 2019 Ing. Zuzana Brindzová, PhD., ktorá bola od začiatku tohto roku poverená zastupovaním vedúceho právno-organizačného oddelenia. Navštívili sme ju v jej kancelárii na úrade a položili jej niekoľko otázok.

Odkiaľ pochádzate, kde ste študovali a kde v súčasnosti bývate?

Pochádzam zo Šamorína, kde som navštevovala aj deväťročnú základnú školu. Prakticky od pätnástich rokov som dochádzala každý deň do Bratislavy, najskôr na gymnázium, potom na vysokú školu a napokon aj za pracovnými povinnosťami. Študovala som na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Národohospodársku fakultu, odbor Financie, bankovníctvo a investovanie. V roku 2014 som sa vydala a presťahovala do obce Lysá pod Makytou, kde momentálne bývam so svojou rodinou.

Aké boli vaše doterajšie pracovné zaradenia?

Počas štúdia ma zaujala predovšetkým problematika verejných financií a financovania miest a obcí. V tomto smere som sa rozhodla pokračovať a po úspešnom ukončení inžinierskeho a doktorandské štúdia som zostala pôsobiť na katedre ako odborná asistentka a vedecko-výskumná pracovníčka so zameraním na oblasť financovania územných samospráv. Súbežne som vykonávala lektorskú činnosť v spolupráci so ZMOS-om a Ekonomickou univerzitou, v rámci ktorej som prednášala začínajúcim starostom, poslancom a hlavným kontrolórom o problematike verejnej správy a územnej samosprávy na Slovensku.

Mohli by ste prezradiť aj niečo z vášho súkromného života (rodinné pomery, prípadne záľuby, ktorým sa venujete vo voľnom čase)?

Ako som spomínala, som vydatá a s manželom máme 2,5 ročnú dcérku Emmanuelku, ktorá nám robí veľkú radosť. Všetok svoj voľný čas trávim predovšetkým s rodinou, s ktorou sú spojené aj naše spoločné záľuby. Dá sa povedať, že v tejto životnej etape som celý svoj voľný čas a záľuby plne prispôsobila našej dcérke s manželom.

Aká bola vaša motivácia, s ktorou ste sa rozhodli uchádzať o novú pracovnú pozíciu?

Na Mestský úrad v Púchove som sa dostala na základe žiadosti ešte počas materskej dovolenky, kde mi bolo ponúknuté miesto na Útvare hlavného kontrolóra, ako odborná referentka kontroly. Práve vďaka tejto pozícií som sa dostala do obrazu a spoznala chod a ľudí na úrade ale aj mimo neho. Po avizovanom odchode môjho predchodcu mi bolo pani primátorkou ponúknuté dočasné zastupovanie vedúcej pozície na tomto oddelení, ktoré som s veľkou výzvou a odhodlaním prijala. Počas tých šiestich mesiacov som mala možnosť sa hlbšie a komplexnejšie oboznámiť s problematikou a štruktúrou oddelenia, čo bola zároveň aj príležitosť sa oficiálne uchádzať o túto pracovnú pozíciu.

S akými plánmi nastupujete do novej funkcie?

Funkciu vedúcej oddelenia organizačného a vnútornej správy, ktoré má v kompetencií celkový chod úradu a zabezpečuje prvý kontakt s klientmi, je potrebné vykonávať dôsledne, odborne a spoľahlivo. Je preto dôležité správne nastaviť už zabehnutý systém a s nejakými menšími úpravami ho zmodernizovať. Vylepšovať a zdokonaľovať sa predsa dá vždy, najmä, ak je to v prospech zamestnancov, úradu a mesta ako celku. Nerada si niečo plánujem vopred, skôr sa držím svojich pravidiel a zásad a prispôsobujem im svoje vízie.

Ktoré aktuálne problémy považujete za prioritné?

Robím prácu, v ktorej som našla zmysel a skĺbila naštudovanú teóriu s praxou. Snažím sa hľadať riešenia výhodné pre každého. Pokúšam sa učiť z vlastných chýb i chýb okolia a posúvať sa vpred. Preto, ak aj sa naskytne nejaký problém, vždy sa snažím ho operatívne a pozitívne vyriešiť.

Máte svoje obľúbené životné krédo?

Áno mám, a nie jedno. Mám svoje obľúbené životné pravdy, ktoré ma vystihujú. Snažím sa nečakať na perfektnú chvíľu, ale vziať práve tú čo je a spraviť ju perfektnou. Snažím sa aj v práci dosahovať svoje maximá a keď sa chce, nájde sa spôsob, keď sa nechce, nájde sa dôvod.

Životné krédo, ktoré ma momentálne vystihuje najviac je: vyber si prácu, ktorú miluješ a už ani deň vo svojom živote nebudeš musieť pracovať.

Zhováral sa Slavomír Flimmel.