25. výročie Fakulty priemyselných technológií v Púchove

471

Vo štvrtok 4. 11. 2021 sa v budove Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka konala slávnosť pri príležitosti 25. výročie jej založenia.

Oslavy sa zúčastnili okrem predstaviteľov a zamestnancov fakulty aj pozvaní hostia: bývalý prezident SR Ivan Gašparovič, iniciátor založenia fakulty Štefan Rosina so svojimi synmi Miroslavom a Štefanom, prorektorka TU Zdenka Krajčovičová, primátorka mesta Púchov Katarína Heneková, viceprimátor mesta Lukáš Ranik a prezident Združenia podnikateľov regiónu Púchov Vladimír Taraba.

Prítomným hosťom sa prihovorila dekanka FPT v Púchove Darina Ondrušová, z ktorej prejavu vyberáme:

„FPT v Púchove vznikla v roku 1996 ako jedna z fakúlt Žilinskej univerzity a o rok neskôr sa stala súčasťou novozaloženej Trenčianskej univerzity v Trenčíne. Som hrdá, že som mala tú výnimočnú možnosť byť pri zrode našej fakulty, za ktorej vznikom a ďalším formovaním stojí vzácny človek, prvý Dr. h. c. Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, Ing. Štefan Rosina, vtedajší prezident akciovej spoločnosti Matador. S osobou pána Dr. h. c. Ing. Rosinu sa od tých čias neodmysliteľne spájajú všetky významné podujatia a pokroky Fakulty priemyselných technológií v Púchove.

Pán Rosina fakultu všestranne podporoval od prvých dní jej existencie a vždy sa intenzívne zaujímal o jej rozvoj. Zvláštnu pozornosť venuje aj v súčasnosti podpore mladých ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné štúdium. V roku 2018 založil na Fakulte priemyselných technológií v Púchove pod svojim menom Nadáciu na podporu nadaných študentov, ktorí reprezentujú fakultu na rôznych súťažiach a dosahujú vynikajúce výsledky štúdia. S veľkou vďakou a úctou sa aj dnes naša fakulta teší priazni pána Dr. h. c. Ing. Štefana Rosinu. Dnešná slávnosť spojená s odhalením pamätnej tabule je prejavom našej úcty a vďaky tomuto vzácnemu človeku.

Naša fakulta sa vždy snažila robiť česť svojim zakladateľom. Za 25 rokov svojej existencie vychovala 2.107 absolventov, z toho 741 bakalárov, 1.262 inžinierov a 104 absolventov doktorandského štúdia. Na fakulte habilitovalo 22 docentov a inaugurovalo 8 profesorov. Titul Dr. h. c. fakulta navrhla štyrom významným odborníkom z praxe a akademického prostredia, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o jej rozvoj.

Počas uplynulých dvadsaťpäť rokov sme s našou fakultou mohli prežívať množstvo radostí z jej dosiahnutých úspechov, ale aj ťažké obdobia, ktoré boli našťastie iba prechodné a to vďaka vzácnym ľuďom, ktorí fakultu v pravej chvíli významnou mierou podporili. Dnes naša fakulta disponuje kvalitnou vedecko-výskumnou základňou najmä pre oblasť experimentálnej diagnostiky materiálov. Úroveň výskumnej infraštruktúry fakulty výrazne vzrástla otvorením Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v roku 2015. Špičkové prístrojové vybavenie tohto centra a laboratóriá pre numerickú analýzu a simulácie s najnovším softvérovým vybavením umožňujú fakulte rozvíjať kvalitnú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií s priemyselnými, výskumnými a akademickými pracoviskami doma aj v zahraničí.

Naša fakulta nie je veľká. Počtom študentov a zamestnancov patrí k tým menším akademickým pracoviskám. Avšak vysokou odbornou úrovňou a vynikajúcimi výsledkami pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa zaraďujeme k špičke technických fakúlt na Slovensku. Získali sme množstvo ocenení, z ktorých veľký počet predstavujú ocenenia našich úspešných študentov…

Významným úspechom je skutočnosť, že v rámci výzvy ministerstva školstva Podpora mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 naša fakulta získala takmer 1,9 mil. EUR, určených na rozvoj výskumu, dobudovanie a podporu existujúceho Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblasti špičkového materiálového výskumu a zvýšenie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií a podnikateľského prostredia.

Fakulta je tiež partnerom veľkého projektu IPCEI on hydrogen Industry, v spolupráci s 12 zahraničnými a tuzemskými partnerskými organizáciami, ktorého hlavným partnerom je akciová spoločnosť RONA. Projekt bol podaný na konci tohto augusta a rieši originálnu problematiku tavenia skloviny s využitím vodíka. IPCEI sú veľké projekty, ktoré sú založené na spoločných európskych záujmoch a významne prispievajú k strategickým cieľom EÚ.

Je veľmi dôležité, aby sme si aj do budúcna udržali vysokú značku kvality, vďaka ktorej je naša fakulta zaujímavým partnerom pre rozvoj spolupráce s priemyselnými a akademickými pracoviskami doma aj v zahraničí a dopyt po našich absolventoch neustále narastá. Vďaka doposiaľ dosiahnutým výsledkom má dnes fakulta stabilnú pozíciu medzi vysokoškolskými vzdelávacími inštitúciami a tvorí dôležitý pilier Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Je výnimočná predovšetkým priamou väzbou na priemyselnú prax a rozvoj úzkej spolupráce s priemyselnými partnermi bol vždy našou prioritou. V súlade s aktuálnymi požiadavkami praxe fakulta pripravuje absolventov so zameraním na oblasti technicky významných materiálov v rámci perspektívnych študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Toto výnimočné prepojenie teoretickej prípravy a nadobúdania experimentálnych zručností v laboratóriách fakulty s odbornou praxou a odbornými stážami študentov u našich priemyselných partnerov sú zárukou kvalitnej prípravy našich absolventov.

Je veľmi pozitívne, že o odborníkov, ktorých naša fakulta vychováva, má technická prax záujem. Veľký počet študentov sa zamestná v odbore dokonca už počas štúdia. Vďaka tomu majú naši študenti možnosť poberať motivačné odborové štipendium a v rebríčku hodnotenia uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce zostavenom firmou Profesia sme obsadili krásne 13. miesto medzi 115 hodnotenými fakultami VŠ na Slovensku. Profilácia, ktorú naši absolventi počas štúdia získajú, umožňuje ich uplatnenie v najrôznejších oblastiach výroby, ale aj výskumu a vývoja.

Nespornou zárukou kvality študijných programov a vedeckej a akademickej úrovne študijného procesu na fakulte je certifikát európskej akreditácie EUR-ACE, ktorý naša fakulta získala pre inžiniersky študijný program Materiálové inžinierstvo. Našim absolventom každoročne spolu s vysokoškolským diplomom dovzdávame aj certifikát EUR-ACE, ktorý je garanciou všeobecných spôsobilostí, odborných znalostí a praktických zručností absolventov pre zamestnanie so zárukou, že budú spĺňať najprísnejšie kritériá a medzinárodné štandardy kladené na kvalifikovaných inžinierov v rámci Európskej únie…

Dnešná slávnosť nie je len impulzom na bilancovanie minulosti a vytýčenie cieľov do budúcna. Je aj príležitosťou na vyjadrenie poďakovania všetkým, ktorí tvorili históriu našej fakulty a ktorí aj v súčasnosti fakultu podporujú a podieľajú sa na jej rozvoji. V tejto súvislosti by som chcela vyjadriť poďakovanie vedeniu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, pánovi rektorovi doc. Habánikovi, ktorý počas svojho pôsobenia vo funkcii dokázal Trenčiansku univerzitu A. Dubčeka pretvoriť na prosperujúcu a vysokokvalitnú vysokoškolskú inštitúciu s obrovským potenciálom, ambicióznymi a jasnými cieľmi do budúcnosti. Verím, že aj naďalej môžeme počítať s jeho podporou všestranného rozvoja našej fakulty v meste Púchov, kde v úzkom prepojení s priemyselnou sférou, vedením mesta a tiež so stredoškolskými vzdelávacími inštitúciami, má fakulta už rokmi overené opodstatnenie.

Moja vďaka patrí všetkým mojim kolegyniam a kolegom za ich vedeckú, pedagogickú a administratívnu činnosť. Za ich nemalé úsilie, vďaka ktorému má naša fakulta vybudovaný obrovský potenciál v pedagogickej a vedeckovýskumnej oblasti ako aj v oblasti spolupráce s praxou a externými výskumnými a akademickými inštitúciami. Spomienka a vďačnosť patrí aj tým, ktorí už dnes nie sú medzi nami, ale v našich srdciach a srdciach absolventov našej fakulty majú nenahraditeľné miesto. Ďakujem za spoluprácu všetkým priemyselným partnerom, stredným školám a mestu Púchov. V neposlednom rade moja vďaka patrí študentom, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou našej fakultnej rodiny a našim úspešným absolventom, ktorí so cťou šíria dobré meno svojej alma mater v praxi.“

Oslavy vyvrcholili slávnostným odhalením pamätnej tabule venovanej zakladateľovi fakulty Štefanovi Rosinovi.

Foto: Slavomír Flimmel