Aj pri obstarávaní rekonštrukcie detského bazénu porušila konateľka MŠK Ing. Katarína Bradáčová zákon

521

Právny zástupca MŠK Púchov JUDr. Anton Školek, poskytol redakcii Púchovských novín protokol Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní zo dňa 29. 9. 2016. Skupina kontrolórov tohto úradu kontrolovala priebeh verejného obstarávania rekonštrukcie detského bazénu.

Podľa zákona o verejnom obstarávaní je podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác zadávaná verejným obstarávateľom tá, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka aspoň 30-tisíc eur. MŠK si objednal stavebné práce na detskom bazéne celkovej hodnote 30.876 eur bez DPH, čo prekračovalo finančný limit uvedený v zákone. MŠK pri obstarávaní rekonštrukcie detského bazénu pravdepodobne preto rozdelil obstarávanie na tri časti:

1. Dňa 18. 3. 2014 obstaral rekonštrukciu detského bazénu – stavebné práce vo výške 9.400 eur (bez DPH).
2. Dňa 19. 3. 2014 uzatvoril zmluvu rekonštrukciu detského bazénu – úprava povrchov a technológie v cene 20.489 eur (bez DPH).
3. Dňa 30. 4. 2014 vo výške 987 eur (bez DPH) úprava a montáž antikorových rebríkov a madiel bazénu.

Posúdenie, či ide o protizákonné rozdelenie zákazky je potrebné odvodzovať od konkrétnych okolností daného prípadu. Je potrebné zohľadniť najmä časovú, miestnu a vecnú súvislosť jednotlivých zákaziek. Časová súvislosť znamená rovnaké, prípadne časovo blízke obdobie vyhlásenia zadávania zákaziek, uzavretia zmluvy, či rovnakú alebo podobnú lehotu plnenia zákazky. MŠK odoslal vybraným záujemcom výzvy 10. 3. a 11. 3. 2014. Stanovil, že práce sa uskutočnia v rovnakom čase a zároveň stanovil aj totožnú lehotu na predkladanie ponúk (14. 3. 2014). Ponuky v rámci zákazky č. 1 a č. 2 vyhodnocovala trojčlenná komisia v rovnaký deň s časovým odstupom polhodiny. Miestna súvislosť je zrejmá, pretože miestom plnenia v prípade všetkých troch zákaziek je areál letného kúpaliska, v ktorom sa nachádza detský bazén. Kontrola konštatovala aj vecnú, resp. funkčnú súvislosť zadávania posudzovaných zákaziek, keďže išlo o tri zákazky zadávané za jedným a tým istým účelom – rekonštrukcie detského bazénu.

Kontrolná skupina dospela k záveru, že MŠK samostatným zadávaním troch zákaziek sa vyhol prísnejšiemu postupu zadávania zákazky. Mohol týmto postupom podstatne ovplyvniť výber najvýhodnejšej ponuky, keďže v dôsledku obstarania daných zákaziek na stavebné práce sa postupovalo menej prísne a menej transparentným postupom. Kontrolná skupina konštatuje, že takéto konanie mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Záver kontroly
Vykonanou kontrolou nad dodržiavaním zákona o verejnom obstarávaní bolo z predloženej dokumentácie zistené, že MŠK svojím postupom konal v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, nakoľko porušil ustanovenia:
– § 5 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní, keď rozdelil podlimitnú zákazku na tri zákazky zadávané postupom podľa § 9 ods. 9 zákona, čím znížil jej predpokladanú hodnotu pod finančný limit podľa tohto zákona, čím zároveň postupoval v rozpore s § 9 ods. 1 a § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, pričom uvedené porušenie zákona mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania
– § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne princípom nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov a princípom rovnakého zaobchádzania, pričom uvedené porušenie zákona mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania
– § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne princípom transparentnosti, čo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

PN_Anton-Skolek_webJUDr. Anton Školek nám odpovedal na otázku, ako MŠK Púchov s. r. o. naložilo s výsledkom kontroly a ako celá kauza ďalej prebieha:
„MŠK Púchov s. r. o. vedie na Okresnom súde v Považskej Bystrici dve samostatné konania proti Ing. Kataríne Bradáčovej, bývalej konateľke MŠK Púchov o náhradu škody. Protokol ÚVO som v týchto konaniach predložil ako dôkaz o tom, že Ing. Katarína Bradáčová nepostupovala vo svojej práci konateľky s odbornou starostlivosťou v zmysle § 135 a Obchodného zákonníka. V týchto konaniach vystupujú svedkovia, navrhnutí Ing. Bradáčovou (Mgr. Michalec, Mgr. Varga, Mgr. Šulcová, p. Baštuga a ďalší), ktorí na súdnych pojednávaniach vykresľujú prácu Ing. Bradáčovej ako bezchybnú, vysoko odbornú a profesionálnu. Kontrolné orgány NKÚ SR a ÚVO ale zistili v činnosti konateľky MŠK Púchov množstvo pochybení, preto je nutné ich zverejňovať a v konaniach na ne poukazovať.
Svedecké výpovede vyššie uvedených svedkov som v konaniach namietal a listinnými dôkazmi preukazujem, že nehovoria pravdu. Sú to ľudia, ktorí boli v minulosti vo vedení mesta, poslancami MsZ, dokonca je medzi svedkami aj súčasná poslankyňa MsZ, napriek tomu uprednostňujú záujmy žalovanej pred záujmami mesta a jeho občanov, vďaka ktorým svoje posty zastávali a v súčasnosti zastávajú.“

Situácia v Púchove vzhľadom na udalosti okolo podpálenia auta poslanca L. Ranika je napätá. Vidíte nejakú súvislosť s týmito konaniami?
„Ing. Ranik je predsedom Dozornej rady MŠK Púchov s. r. o. a preto sa zaujíma o výsledky kontrol vykonaných v MŠK. Viem, že asi pred troma týždňami podal podnet na Úrad pre verejné obstarávanie vo veci oplotenia kúpaliska, lebo podľa jeho názoru bol porušený zákon o verejnom obstarávaní. Onedlho nato mu zhorelo jeho motorové vozidlo, pričom sa preukázalo cudzie zavinenie. Či toto rituálne vyhrážanie súvisí s jeho aktivitou a uvedenými konaniami ponechávam na vyhodnotenie čitateľom. Treba však poznamenať aj to, že motorové vozidlo zhorelo aj Ing. E. Kvocerovej a poškodené boli aj motorové vozidlá Ľ. Luhového, Ing. M. Svobodu a Ing. V. Karasa, teda ľuďom, ktorí nejakým spôsobom poukázali na nezákonné konanie bývalého vedenia mesta.“

Slavomír Flimmel