Ako je to v skutočnosti s nájomnými bytmi?

1323

Dával bývalý primátor mesta Púchov nájomníkom sľuby v hrubom rozpore s platnou legislatívou?

V posledných dňoch rezonuje mestom informácia o tom, ako súčasný primátor mesta Púchov Mgr. Rastislav Henek vyzýva nájomníkov v bytoch vo vlastníctve mesta, ktorí nespĺňajú legislatívou stanovené podmienky, aby uvoľnili byty postavené z finančných prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

Podmienky prideľovania takýchto nájomných bytov sú striktne upravené Zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Púchov schváleného poslancami MsZ (predtým Zásadami prideľovania mestských bytov v meste Púchov z 8. júna 2012).

Nájomné byty sú prenajímané za podmienok určených legislatívou

Pri odovzdávaní nájomných bytov nájomníkom v rokoch 2002 – 2008 sa podpisovali s nájomníkmi zmluvy o nájme bytu. V zmluvách pripravovaných v tomto období sa v čl. III. „Osobitné podmienky nájmu“ hovorí, že mesto Púchov je povinné predmetné byty využívať iba na účely nájmu nájomných bytov za špecifických podmienok – výšky priemerného čistého príjmu domácnosti za predchádzajúci kalendárny rok a preukázania zdravotného postihnutia podľa zoznamu uvedenom v legislatíve.

Tieto podmienky boli stanovené vtedajšou legislatívou a sú platné aj v súčasnosti, to znamená, že pri zaraďovaní žiadateľov v evidencii žiadateľov o pridelenie nájomného bytu ako aj žiadateľov o opakované pridelenie nájomného bytu (opakované predĺženie nájomnej zmluvy) je povinnosťou mesta Púchov tieto podmienky riadne preverovať. Nájomníci, s ktorými bola uzatvorená nájomná zmluva, svojím podpisom potvrdili, že so všetkými podmienkami upravenými v nájomných zmluvách súhlasia.

Mesto prenajíma 132 bytov

Mesto Púchov v súčasnosti vlastní 132 nájomných bytov postavených z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania. Žiadateľov o mestský nájomný byt v centrálnej evidencii žiadateľov o nájomný byt, ktorí spĺňajú všetky legislatívne podmienky, je v súčasnosti 74. (Pozn.: zoznam je transparentne zverejnený na webovej stránke mesta v podkategórii pridelenie bytu – www.puchov.sk/pridelenie-bytu.html). Počet nájomníkov, ktorí k 31. 5. 2018 nespĺňajú podmienky v zmysle platnej legislatívy je v súčasnosti šesť, z toho traja nespĺňajú maximálny príjem podľa zákona a traja nespĺňajú maximálny príjem a vlastnia nehnuteľnosť, čo je v rozpore s VZN č. 4/2017.

Odkúpenie nájomných bytov postavených z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania bude možné až po úplnom splatení úverov poskytnutých zo ŠFRB a po splnení zmluvných podmienok uvedených v zmluve so ŠFRB. V súčasnosti nevieme predvídať rozhodnutia budúceho vedenia mesta, či sa rozhodne tieto byty odpredať do súkromného vlastníctva, alebo si ich naďalej ponechá ako mestské nájomné byty.

Mesto musí pri nájomných bytoch dodržiavať predpisy

Je v poriadku, aby o opätovné pridelenie bytu vo vlastníctve mesta Púchov (predĺženie nájomnej zmluvy) žiadali nájomníci, ktorí po preverení podmienok, ktoré mestu Púchov ukladá platná legislatíva, presahovali triapolnásobok alebo štyriapolnásobok životného minima domácnosti o niekoľko stoviek eur? Niektorí dokonca viac než o tisíc eur mesačne? Je v poriadku, aby v nájomných bytoch žili nájomníci niekoľko desaťročí, pritom sú vlastníkmi iných bytov, rodinných domov, rekreačných domov a naviac vlastnia aj nebytové priestory a dokážu si tak zabezpečiť vlastné ubytovanie? A čo tí ostatní čakatelia na mestské nájomné byty, ktorí spĺňajú všetky podmienky na pridelenie nájomného bytu? Medzi nimi sú často osamelé matky s deťmi alebo sociálne slabší občania tohto mesta či mladé rodiny?

Uviedol bývalý primátor nájomníkov mestských bytoch do omylu?

Boli nájomníci pri uzatváraní nájomných zmlúv v mestských nájomných bytoch postavených z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania uvedení do omylu, keď mohli desaťročia užívať mestské nájomné byty a dokonca si na vlastné náklady upravovať interiér, keď je to v priamom rozpore so zmluvami, ktoré podpísali? Neporušujú tak samotní nájomníci ustanovenia zakotvené v nájomných zmluvách, alebo konali len na základe „sľubu“, ktorý im „pán niekto“ dal? Prečo im ten „niekto“ svoje sľuby nezapracoval priamo do zmlúv? Asi dobre vedel, že by tým porušoval legislatívu aj zmluvu so ŠFRB. Alebo ide o vykonštruovaný scenár prostredníctvom psychického vydierania donútiť primátora porušiť zákon a zmluvu so ŠFRB a následne to použiť v predvolebnej kampani proti nemu?

Primátor mesta Púchov ako aj občanmi zvolení poslanci za jednotlivé volebné obvody sú pri nakladaní s majetkom mesta viazaní postupovať presne tak, ako im ukladá platná legislatíva. Kto ponesie zodpovednosť v prípade, ak ich konanie bude v s ňou v rozpore?

Zdroj: Oddelenie dopravy a služieb Mestského úradu Púchov

Anonymný leták obviňujúci primátora Heneka sa šíri na internete.

Primátor Henek: Nájomné byty majú pomôcť dočasne pri riešení kritických životných situácií

Rozhodnutia, ktoré musím občas prijať, nie sú vždy príjemné a populárne. Aj v tento týždeň som bol nútený takéto rozhodnutie urobiť a poslať piatim nájomníkom mestských bytov výzvy na uvoľnenie bytu. Išlo o byty, ktorých financovanie bolo zabezpečené zo Štátneho fondu rozvoja bývania, kde podmienky na ich čerpanie sú striktne dané. Verte mi, dlho som hľadal riešenie, ako túto záležitosť vyriešiť bezbolestne, ale zákony sú v tomto ohľade bezcitné a nekompromisné.

Na jednej strane na meste evidujeme takmer stovku žiadostí o pridelenie mestského bytu, ktoré podávajú aj osamelé matky s deťmi bez pravidelného príjmu alebo týrané ženy s deťmi, ktorým mesačný príjem nedovoľuje si čerpať úver a ani prenajať byť na bežnom trhu s nehnuteľnosťami, a na druhej strane máme mestské byty, ktorých súčasní nájomcovia nespĺňajú kritéria pre ich pridelenie. Napr. z dôvodu, že vlastnia na území SR inú nehnuteľnosť vhodnú na bývanie alebo ich príjem prekračuje zákonom určenú výšku, neumožňujúcu prideliť takýto mestský byt. Bývame svedkami, kedy nájomník mestského bytu vlastní iný byt alebo dom a sám dokonca býva v inej nehnuteľnosti a samotný mestský byt prenajíma tretej osobe…

Toto sú tie rozhodnutia, ktoré ma naozaj bolia a chápem ľudí, ktorých sa to dotýka, že sú nahnevaní. Ja som však tieto zákony nevymyslel a dokonca ma ich plnenie ani neteší. Vždy som sa snažil žiť čestne, nepodvádzať a pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Mrzí ma, že tento problém využívajú neprajníci, ktorí nie sú schopní sa ani podpísať, na šírenie klamstiev a ohováraní. Uvedomujem si svoju zodpovednosť za plnenie zákonov i povinností, k čomu som sa zaviazal pri zložení sľubu do funkcie primátora a nebudem porušovať zákon ani pod psychickým a emočným tlakom anonymných pisateľov. Vzhľadom k silným emóciám, ktoré sa šíria k danej problematike, som chcel zatiaľ aspoň takýmto spôsobom vyjadriť svoj osobný názor k danej problematike. V súčasnosti, keď sa chcete osamostatniť a nemáte k dispozícii finančné prostriedky na kúpu bytu, musíte si vziať úver na jeho zakúpenie a pravidelne mesačne splácať alebo si prenajať na trhu s nehnuteľnosťami byt alebo dom a platiť mesačný zmluvne dohodnutý nájom. Čo však v prípade, ak vám váš príjem neumožňuje si takýto byt prenajať, resp. vám banka úver neposkytne, keďže nie je možné zabezpečiť jeho mesačné splácanie? Práve pre tieto prípady sú tu mestské byty, ktoré majú pomôcť dočasne pri riešení kritických životných situácií našich občanov. Možno by bolo dobré, skôr ako dôjde k ohováraniu a šíreniu klamstiev, opýtať sa a nechať si vec vysvetliť, resp. riadne si prečítať uzavreté zmluvy a neargumentovať tým, že im to niekto v minulosti sľúbil (a ten dotyčný to zámerne neuviedol v samotnej zmluve, keďže vedel, že je to protizákonné) a až potom vyrieknuť rozsudok. Nemyslíte? Ja takéto sľuby o porušovaní zákona dávať nebudem.

Aj napriek tejto veľmi nepríjemnej situácii stále hľadáme riešenia a jedným z nich je aj plánovanie výstavby nových cca 70 mestských bytov, ktorých financovanie by okrem Štátneho fondu rozvoja bývania, kde je nutné preverovanie výšky príjmu, čo súčasní nájomníci aj podpísali pri uzavretí zmlúv, bolo aj výlučné financovanie z mestských prostriedkov, čo by znamenalo, že podmienky nájmov budú výslovne v kompetencii mesta.

Po prečítaní týchto slov mi snáď dáte za pravdu, že to nie je môj rozmar a ani dokazovanie si moci tak, ako som to vycítil z anonymu, ktorý mal podľa môjho názoru dosiahnuť iba jeden cieľ: pobúriť psychicky a emocionálne veľké množstvo čitateľov.

Zdroj: FB Rastislav Henek