Ako voliť v parlamentných voľbách v inom okrsku alebo zo zahraničia?

164

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

Hlasovací preukaz pre voľbu v inom okrsku

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území mesta Púchov a v deň konania volieb nebude môcť voliť v príslušnom volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mesto Púchov o vydanie hlasovacieho preukazu. Mesto na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
– osobne – na pracovisku evidencie obyvateľov – ohlasovni Mesta Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28.02.2020) v úradných hodinách,
– v listinnej forme – adresovanej Mesto Púchov, evidencia obyvateľov – ohlasovňa, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.02.2020),
– elektronicky (e-mailom) vo forme elektronickej snímky žiadosti (scan) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.02.2020). Mesto na tieto účely zverejňuje nasledovné elektronické adresy na doručovanie žiadostí: volby@puchov.sk, andrea.hradnanska@puchov.sk.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (mesto, ulica, číslo domu), korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz.

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28.02.2020). Mesto zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Hlasovací preukaz zašle na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojim podpisom.

Voľba poštou voliča, ktorý nemá trvalý pobyt v SR

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na adresu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky odbor volieb, referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, SLOVAK REPUBLIC najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Ďalej môže požiadať aj elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na elektronickú adresu volby@minv.sk najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia, adresu miesta pobytu v cudzine. Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája prílohy: čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky (dátum na osvedčení nemá byť starší ako 6 mesiacov).

Voľba poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt v SR

Volič, ktorý má trvalý pobyt v Púchove a v čase volieb sa zdržiava mimo jeho územia, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu Mestského úradu Púchov, Ul. Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov, najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Ďalej môže požiadať aj elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú mesto Púchov zverejnilo na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike, adresu miesta pobytu v cudzine. Kontaktná adresa pre doručenie pre mesto Púchov: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov, elektronicky: volby@puchov.sk.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28.2.2020). Na webovej stránke volby.srdcomdoma.sk môžete za 3 minúty vybaviť online všetko potrebné pre voľbu zo zahraničia.

Zdroj: minv.sk, puchov.sk, foto: S. Flimmel.