Ako vybaviť hlasovací preukaz pre prezidentské voľby?

118

BUDETE POČAS VOLIEB PREZIDENTA SR MIMO SVOJHO BYDLISKA? NENECHÁVAJTE SI VYBAVENIE HLASOVACIEHO PREUKAZU NA POSLEDNÚ CHVÍĽU

O vydanie hlasovacieho preukazu pre prvé kolo prezidentských volieb môžete požiadať listinne a elektronicky už iba do pondelka 4. marca. Žiadosť musí byť do uvedeného termínu mestu aj doručená.

• Na základe hlasovacieho preukazu bude môcť volič s trvalým pobytom na Slovensku hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti. Požiadať oň je potrebné mesto trvalého pobytu.

• Mesto vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta, ktorý uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať o vydanie preukazu na prvé i druhé kolo volieb súčasne, pričom táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

• Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

• Pri strate alebo odcudzení mesto voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

1. osobne – na pracovisku evidencie obyvateľov – ohlasovni Mesta Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 22.3.2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5.4.2024) v úradných hodinách. Mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

2. v listinnej forme – adresovanej Mesto Púchov, evidencia obyvateľov – ohlasovňa, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14.3.2024),

3. elektronicky (e-mailom)

• vo forme elektronickej snímky žiadosti (scan) alebo

• v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14.3.2024).

Mesto na tieto účely zverejňuje nasledovné elektronické adresy na doručovanie žiadostí: volby@puchov.sk; andrea.hradnanska@puchov.sk

MsÚ Púchov