Aktuálne spod Lachovca

349

Otázky a odpovede

Jeden z dlhodobých cieľov výboru mestskej časti (VMČ) č.1. zainteresovať do riešenia vecí verejných čo najviac občanov spod Lachovca sa darí postupne napĺňať. Rozbehnutá je komunikácia cez verejné zasadnutia VMČ, osobné rozhovory s občanmi, cez mailovú korešpondenciu, telefonicky a v posledných desiatich vydaniach intenzívne aj cez Púchovské noviny. Pár aktuálnych otázok občanov a odpovedí z minulého týždňa so „širším záberom“ vám predkladám.

1. otázka: Bude optická sieť pokračovať aj v druhej časti Ulice Sládkovičovej a J. Kráľa?
Odpoveď: Určite áno. V súčasnosti sa ukončila zaasfaltovaním výkopov ulica Pod Lachovcom, rozpracovaná je cca tretina ulice J. Kráľa a realizácia bude pokračovať postupne v celej našej miestnej časti a na všetkých uliciach, tak ako to bolo deklarované v predošlých vydaniach PN. S vedúcim pracovníkom realizátora firmy SUPTel pravidelne týždenne konzultujeme priebeh a postup prác.

2. otázka: Je možné ešte sa prihlásiť na pripojenie k optickej sieti?
Odpoveď: Stanovisko investora po telefonickej konzultácii je, že to je možné cez vyplnenie a odovzdanie tlačiva „Súhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete“, ktoré ste dostali do schránok. Vyplnené tlačivo je potrebné urýchlene odoslať oskenované mailom, alebo klasicky poštou na kontakt – adresu uvedenú na druhej strane tlačiva.

3. žiadosť/otázka: Chcem Vás požiadať o stretnutie so zástupcami vlastníkov bytov z ulice Za cintorínom, kde by ste nám mohli ozrejmiť váš postoj k otázke riešenia dopravnej situácie v okolí bytoviek Za cintorínom.


Odpoveď: Na schôdzach bytových domov (BD) č. 1262, 1263, 1336, 1258 a 1249, na ktoré ma pozvali som situáciu riešenia dopravy Za cintorínom vysvetlil. Ostatné BD a spoločenstvá bytových vlastníkov (SVB) nás zatiaľ nepozvali. K projektu prepojenia som všetkým správcom BD a predsedom SVB poslal výpis zo štúdie Žilinskej univerzity a moje poznámky. Následne som pozval všetkých správcov na stretnutie k zadaniu na deň 21.10.2018, bohužiaľ zo všetkých pozvaných správcov BD a SVB prišli len správcovia BD 1263 a 1336. Z priamo dotknutých bytoviek 1253, 1254 a 1280 neprišiel nikto. S riaditeľkou CSS je návrh prepojenia prekonzultovaný a odsúhlasený. Tak ako sme to verejne deklarovali, v prípade pozvania nemáme s kolegom Lakom problém s účasťou na schôdzach BD či SVB.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ