Aktuálne spod Lachovca

355

Vo štvrtok 21.mája pri rešpektovaní už volnejších protipandémických opatrení, zasadol v plnom zložení Výbor mestskej časti (VMČ) č.1. Pod Lachovcom. Zasadnutie sa riadilo schváleným programom, v rámci ktorého sme prekontrolovali plnenie uznesení z ostatného zasadnutia, s kolegom poslancom D.Lakom sme informovali členov VMČ č.1. o priebehu a záveroch zasadnutí MsZ. Ťažiskovým bodom bolo prerokovanie 17 podnetov občanov obsahovo rozmanitých a so širokým spektrom problémov.

VMČ č.1. podrobne analyzoval jednotlivé problémy a boli prijaté uznesenia, ktoré budú podrobne špecifikované v Zápise a adresne smerované na riešenie odborným útvarom MsÚ. Z podnetov “vyčnievala” požiadavka výstavby chodníka na časti ulice Komenského od križovatky s Kuzmányho ulicou popred BD 664, 665 a 666, ktorá je projekčne pripravená a VMČ na jej realizácii stále trvá a jej realizáciu bude presadzovať aj pri najbližšom upresňovaní investícií.

Dopravná komisia pri MsZ nás požiadala o stanovisko k návrhu skupiny 33 občanov zaviesť lokálne na časti ulice J.Kráľa jednosmernú premávku. Návrh sme s plnou vážnosťou detailne v širších súvislostiach prediskutovali. Ulica J.Kráľa je hlavnou “kolektorovou” komunikáciou MČ Pod Lachovcom a preto sme sa zhodli na tom, že je potrebné “lokálny” návrh posúdiť systémovo a hlavne odborne s jeho dopadmi na systém statickej aj dynamickej dopravnej situácie v celej MČ a v tomto duchu bude formulované aj stanovisko pre DK.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ, predseda VMČ č.1