Aktuálne spod Lachovca

466

Čo je nové? Pandémia koronavírusu spolu s opatreniami na elimináciu jej dopadov pribrzdili mestské rozvojové aktivity a Pod Lachovcom ich takmer úplne zastavili…

Po likvidácii drevených stĺpov – pamätníkov z minulého storočia po zrušenom mestskom rozhlase, pri budovaní optickej siete VMČ dlhodobo požadoval aj likvidáciu ďalších šestnástich kovových stĺpov na uliciach našej MČ (3 kusy na Ul. Pod Lachovcom, 3 kusy na J. Kráľa, 6 kusov na Kuzmányho a 4 kusy na Sládkovičovej), ktoré sú majetkom mesta. V júni došlo k dohode a oddelenie DSaBP objednalo ich likvidáciu v PTSM. Osem stĺpov sa nachádza na súkromných pozemkoch, chcem preto vyzvať a požiadať majiteľov dotknutých nehnuteľností, aby umožnili pracovníkom vstup na svoje pozemky počas demontáže a strpeli krátkodobo obmedzenia s tým spojené. V čase vydania PN by už mala byť likvidácia stĺpov prakticky pred ukončením, respektíve ukončená.

Rozbehli sme so spomínaným oddelením aj prípravu ďalšej plánovanej etapy výmeny nevyhovujúcich prvkov, resp. prvkov nespĺňajúcich súčasné legislatívne požiadavky na ich bezpečnosť na detskom ihrisku Za cintorínom. Pribudne tu nový kolotoč (nahradí “zemeguľu”), dve nové húpačky spojené so šmýkačkou (nahradia dve staré sólo húpačky) a nové kryté pieskovisko, ktoré nahradí doterajšie “tri” nespĺňajúce legislatívne požiadavky.

VMČ na mimoriadnom zasadnutí 19.07.2020 prerokoval a schválil revíziu plánu rozvoja MČ Pod Lachovcom, ktorý bude podkladom na predpokladané rokovania o ich zaradení do plánu realizácie po zhodnotení výhľadovej prognózy bilancie príjmov a výdavkov mestského rozpočtu v tomto roku.

Nezaháľal však „súkromný“ kapitál a počas koronakrízy bytový dom č.1280 potichu a nenápadne radikálne zmenil svoj vzhľad a tepelnoizolačné parametre, ktoré prinesú do budúcna jeho obyvateľom úspory nákladov na energie. Dúfam, že bude inšpiráciou aj pre ďalšie BD v susedstve.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ