Aktuálne spod Lachovca

515

Kde sa stratila rýchlostná cesta R6?

V apríli bol do vlády predložený Ministerstvom dopravy a výstavby (MDaV) materiál “Harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry” (zaevidovaný pod č. UV-7429/2021), ktorý je pokračovaním vlaňajšieho vládneho Uznesenia č.649/2020, ktoré stanovilo priority vo výstavbe o.i. aj rýchlostných ciest, kde ešte figurovala v prvej dvadsiatke pre náš región strategicky kľúčová komunikácia – rýchlostná cesta R6 spájajúca D1 s hranicou ČR, kde sa napájala na českú D49.

A prečo to spomínam v tejto rubrike? Jeden z dôležitých cieľov RC R6 je znížiť dopravné zaťaženie mesta a obcí púchovskej doliny odvedením tranzitujúcich motorových vozidiel (MV) z obcí na R6 a z nej na D1 a opačne z D1 na RC R6 a tým znížiť aj dopravné zaťaženie miestnych komunikácií a teda aj Ulice J. Kráľa v MČ Pod Lachovcom, z ktorej už je reálne desiatky rokov obchvat Púchova, hoci technicky a parametrami nie je na to táto ulica spôsobilá. V súčasnosti je na nej hustota premávky cca 3.000 MV od 6:00 do 18:00, čo je 250MV/hod. alebo cca 4MV/min.

Dva varianty riešenia dopravnej situácie RC R6.

V materiáli prerokovanom vo vláde 12. 5. 2021 na 10-tom tohtoročnom rokovaní v bode 5. (Uznesenie č. 244/2021) a spomínanom v úvode – sa už ale žiadna RC R6 nespomína. Akosi vypadla spod lupy priorít NDS a v tichosti sa zakamuflovala a degradovaním jej významu na cestu I. triedy prepadla aj „na dno” tabuľky priorít projektov hodnotených 1.323 km ciest prvej triedy kumulovane pod názvom projektu Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji “Rekonštrukcia cesty I/49 úsek hranica SR/ČR – Záriečie” a ešte „bližšie” ku koncu je úsek „Mestečko – Púchov”… s neurčitými a z môjho pohľadu neakceptovateľnými termínmi realizácie „nevedno kedy” po roku 2028… R6-tka sa tak týmto uznesením a so svojou terajšou reálne hotovou 2,57 km dĺžkou stane asi najkurióznejšou RC nielen v SR, ale asi aj v EÚ.

Pokúsim sa ešte osloviť kompetentných od primátorky, prednostu okresného úradu, Združenie podnikateľov Púchova, Združenie obcí púchovskej doliny, našich poslancov v TSK aj samotného župana a poslanca NR s otázkou, čo zanedbali, keď dopustili tento, dovolím si to nazvať pravým menom – katastrofický stav (tí čo rozumejú stratégii a systému rozhodovania o prioritách vedia prečo som to takto pomenoval) a čo mienia urobiť, aby sa RC R6 opäť objavila v Harmonograme spomínanom v úvode a tým ostala aj v infraštruktúre transeurópskej dopravnej siete (koridor Via – Czecho – Slovakia), kde jednoznačne patrí a odkiaľ ju vláda na návrh Ministerstva dopravy a výstavby z nepochopiteľných a neznámych dôvodov prijatím materiálu de facto vyškrtla.

Pavel Melišík, poslanec MsZ