Aktuálne spod Lachovca – záver a nový začiatok

269

Záver

Na konci volebného obdobia 2014-2018 sa v utorok 23.10.2018 uskutočnilo ostatné zasadnutie Výboru mestskej časti (VMČ) Pod Lachovcom, kde členovia bilancovali výsledky svojej práce za funkčné obdobie od ustanovujúceho zasadnutia 7.04.2016. Výbor počas svojho trvania zasadal 10 krát a prijal celkom 27 konkrétnych a ako bolo konštatované aj splnených uznesení. O konkrétnych aktivitách nás poslancov aj VMČ ste sa dočítali aj v ostatných desiatich vydaniach PN v tejto rubrike. Po komunálnych voľbách v sobotu 10.11.2018 sa de facto a v stredu 28.11.2018 po ustanovujúcom zasadnutí MsZ aj de jure, skončil mandát doterajších poslancov a tiež aj mandát VMČ č.1 Pod Lachovcom. Veríme, že táto rubrika vás zaujala a zároveň vám ukázala aj pestrosť práce poslancov, ak berú svoj mandát naozaj ako poslanie. Toto je zároveň aj záverečný článok tejto rubriky v tomto roku. Všetkým obyvateľom želáme do predvianočných adventných dní zdravie, pokoj, lásku a šťastie.

Nový začiatok

Na Ustanovujúcom zasadnutí MsZ bolo podľa oficiálneho programu v bode 7. Uznesením č.138/2018 zriadené pre volebné obdobie 2018-2022 celkom 10 výborov mestských častí. Ich činnosť je v mestskej legislatíve upravená v „Zásadách činnosti výborov v mestských častiach Púchova,“ schválených Uznesením MsZ č.28/2007, v ktorých je definované základné poslanie, postavenie a kompetencie výborov v systéme samosprávy mesta.

Pre mestskú časť č.1. Pod Lachovcom je doporučené zloženie výboru z piatich členov. Členmi VMČ sa automaticky stávajú zvolení poslanci Ing. Daniel Lako a Ing. Pavel Melišík. Ďalšími troma členmi môžu byť náhradníci za poslancov, ak so svojou účasťou vo VMČ súhlasia a aktívni občania s trvalým pobytom v našej mestskej časti. Pokúsime sa v horizonte decembra – januára zložiť výbor tak, aby sme v zmysle nášho dlhodobého cieľa cez členov VMČ zainteresovali do vecí verejných čo najviac občanov a nadviazali tak kontinuálne na preukázateľne pozitívne a prospešné výsledky našej práce pre všetkých občanov spod Lachovca.

Ing.Pavel Melišík a Ing.Daniel Lako, poslanci MsZ