Aktuálne spod Lachovca: Záver volebného obdobia…

139

Pandémia v predošlých rokoch nielen u nás pribrzdila investičný rozvoj a súčasná hospodárska a energetická kríza nás v negatívnej synergii prinútili pri investíciách posúvať termíny a pri dramatickom raste cien materiálov, energií a služieb aj siahnuť podstatne „hlbšie do vrecka“ pri ich realizáciách.        

 Aj napriek tomu sa na hraniciach nášho VO č.1. podarilo v tomto roku realizovať viaceré investície. V prevádzke už je donedávna problematická križovatka J. Kráľa a Komenského (Staré pumpy) a v podstate sme zistili, že sporný, majiteľom zatarasený úsek križovatky vlastne ani nepotrebujeme… Obyvatelia BD 664,665 a 666 sa tiež konečne po cca 60-tich rokoch dočkali aj „chodníka“, ktorý sa nedopatrením stal len parkoviskom pre MV. Návrh konkrétneho riešenia, aby dielo slúžilo chodcom aj majiteľom MV je pripravený a bol prerokovaný 19.9. v DK, ktorá sa zatiaľ s týmto návrhom nestotožnila a nateraz odporučila, aby chodník ostal len chodníkom… Verím však, že sa k technicky rozumnému návrhu, ktorý za minimálne náklady vytvorí najmenej 6 parkovacích miest a bez akéhokoľvek záberu zelene, v najbližšej dobe vrátime… Zároveň s chodníkom bol obnovený v celom šírkovom profile aj úsek ulice od križovatky s Gorazdovou po križovatku s Kuzmányho ulicou. Na etapy v dlhšom časovom horizonte je tak už obnovený celkom slušný úsek ulice Komenského od križovatky s Gorazdovou až po kruhový objazd pri cintoríne. A pri cintoríne na Hoštínskej pribudol prístrešok na autobusovej zastávke.

Nedávno sme za hojnej účasti verejnosti slávnostne otvorili a symbolicky aj pokrstili po dlhých rokoch čakania a neúspešných pokusoch o financovanie z fondov EÚ vynovený areál amfiteátra na Ilonke, ktorý bude centrom projektu mestského lesoparku. Čoskoro tu pribudne ešte aj socha víly Lachovienky od nášho spoluobčana Jara Martiša financovaná v rámci participatívneho rozpočtu. Do užívania bola ako jeden z bodov lesoparku odovzdaná aj vyhliadka “Pamäť lesa”… a v štádiu príprav sú ďalšie prvky lesoparku.      

Pred nami je ešte v tomto roku dokončenie realizácie v poradí už III. etapy kolumbária na mestskom cintoríne, ktoré novými 25 urnovými miestami opäť dočasne prekryje problém nedostatku klasických hrobových miest.

Uvedomujem si, že aj stav miestnych komunikácií (MK) v našej MČ Pod Lachovcom nie je dobrý a všetky si vyžadujú obnovu (s výnimkou Kuzmányho a Sládkovičovej)… Musíme však v širších súvislostiach koordinovať naše zámery so Slovenským plynárenským podnikom, ktorý plánuje v roku 2023 v našej MČ začať s líniovou stavbou nových podzemných rozvodov zemného plynu, ktoré nahradia dosluhujúce viac ako 40 rokov staré rozvody. A tak sa na MK v tomto roku robili len opravy výtlkov, obnovilo sa vodorovné dopravné značenie a opravili sa kanalizačné poklopy a vpuste, ktoré boli v havarijnom stave.

Na dvere nám už klope jeseň a s ňou aj blížiace sa komunálne a župné voľby. Ďalší rozvoj a obnova MK v našej MČ Pod Lachovcom už budú “v rukách” nových poslancov, ktorých si v spomínaných voľbách zvolíme a podľa finančných možností, ktoré ukážu dva kľúčové dokumenty: záverečný účet za rok 2022 a v tomto zložitom a turbulentnom období pripravovaný rozpočet na rok 2023.

Pavel Melišík, poslanec MsZ za VO č.1