Aký bol školský rok v ZŠ s MŠ sv. Margity?

115

Talenty a vedomosti využité naplno

Výučbový program Smartbooks, ktorý sme v škole začali používať počas dištančného vyučovania, žiakov zaujal natoľko, že sa s jeho pomocou pripravovali na vyučovanie aj po návrate do školy. O tom, že sa to oplatilo sa presvedčili viacerí naši žiaci, ktorí boli na základe svojich „smartbooksových“ aktivít pozvaní na celoslovenské finále do Žiliny, aby si v riešení úloh zmerali sily so žiakmi z celého Slovenska. Nakoniec sa celkovým slovenským víťazom vo svojej kategórii stal Hugo Maria Bersihand, žiak 7.A, výborné 2.miesto a 3.miesta vo svojich kategóriách obsadili Samuel Horváth z 8.A, Anetka Horváthová z 6.A, Dorotka Mária Dutková z 4.A. Vo vedomostiach žiaci nezaostávali ani v predmetových olympiádach, úspešnou riešiteľkou krajského kola sa stala Katarína Rudincová z 8.A, Martin Janíček z 9.A, víťaz okresného kola, našu školu úspešne reprezentoval v krajskom kole fyzikálnej olympiády. Eliana Šerá zo 6.A vyhrala okresné kolo anglickej olympiády, na 3.mieste sa umiestnil Adam Janík z 9.A. Aktívne a s výbornými výsledkami sme sa zúčastnili matematických súťaží – v Pytagoriáde výborné 1.miesto získal Janko Láncoš z 3.A a 2.miesto Hugo Maria Bersihand zo 7.A, v matematickej olympiáde sa darilo Damianovi Rebrovi zo 7.A, ktorý sa umiestnil na 1.mieste. V celoslovenských súťažiach Klokan a Klokanko výborné výsledky dosiahli Simonka Šedivá z 2.A, Renée Verona Pobežalová z 2.A, Sára Rebrová zo 4.A, a Hugo Maria Bersihand zo 7.A. Úspešní sme boli aj v súťaži v anglickom jazyku – Englishstar a informatickej súťaži iBobor, najlepší výkon podali Sára Rebrová zo 4.A a Šimon Škrabko zo 6.A. Popri vedomostiach naši žiaci nezabudli rozvíjať svoje talenty. Naprieč viacerými ročníkmi sa tento rok stretli talentovaní recitátori, ktorí nielen talent majú, ale usilovne pracujú na svojom rozvoji a svojimi výkonmi vytvárajú pre poslucháčov umelecký zážitok. Predstavili sa vo viacerých recitačných súťažiach. Krásne umiestnenia sme dosiahli v Hviezdoslavovom Kubíne s 1.miestom Anetky Horváthovej zo 6.A a 2.miestom Martina Janíčka z 9.A. Anetka Horváthová v celoslovenskom kole recitačnej súťaže Dilongova Trstená, kde sa stretla aj so známym slovenským hercom Lukášom Latinákom, získala taktiež 1.miesto. Najvyššie umiestnenia rozdávala našim recitátorom aj porota celoslovenského kola recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha. 1.miesto získala Klára Muráriková zo 4.A, 2.miesto Martin Janíček z 9.A. Ocenenie si prevzali z rúk známeho slovenského herca a recitátora Jozefa Šimonoviča.

Spolupráca v rámci zahraničných projektov

V tomto školskom roku sme úspešne pokračovali v školeniach o využívaní a uplatňovaní životných zručností. Mapovanie potrieb žiakov našej školy sa uskutočnilo na jar pod vedením doktora Baranyaia. Získané skúsenosti prepájame s projektom Nurture, na ktorom sa podieľame v spolupráci so zahraničnými lektormi z Veľkej Británie. Zameraný je na vytváranie priaznivého školského prostredia a odštartujeme ho v novom školskom roku. Nový školský rok začne aj zmenou vo vyučovaní – na prvom stupni pribudne od prvého ročníka pre žiakov možnosť učiť sa popri angličtine aj druhý cudzí jazyk, nemčinu. Vyučovanie bude nepovinné, vedené hravou formou a pre žiakov vytvára príležitosť rozvíjať svoje jazykové kompetencie. Vytvorila sa nám príležitosť aj na spoluprácu so základnou školou v Šibeniku, v Chorvátsku, na ktorú sa veľmi tešíme.

Učenie nielen z učebníc

Projekty a vyučovanie nie len z učebníc podporili viaceré zaujímavé besedy a workshopy s hosťami – či už to bol projekt Mladý podnikavec, pracovníci Slovenskej sporiteľne, predstavenie technológií zo Spojenej školy Jána Bosca a prednostu okresného úradu, zážitkové vyučovanie (Deň jazykov, Karneval svätých, príprava dezertu na hodine nemeckého jazyka, zážitkové hodiny náboženstva), exkurzie do Nitry, Atlantisu v Leviciach, Jaslovských Bohuníc. V rámci cudzích jazykov žiaci 9.ročníka strávili 3-dňový výlet vo Viedni, prepojený s exkurziou. Popri vyučovaní aktivity pre žiakov pokračovali programom v školskej knižnici, žiaci si zdokonaľovali vedomosti cez projekt Spolu múdrejší. Mladší žiaci absolvovali korčuliarsky výcvik, nezabudnuteľnú „školu v prírode“, všetci žiaci si oddýchli na rôznych zážitkových koncoročných školských výletoch. Rozvíjali sme aj zmysel žiakov pre spoločné dobro – balíčkami pre seniorov v rámci projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, vecnou zbierkou pre detský domov, spoločnými vystúpeniami pri rôznych mestských akciách, žiaci ochotne pomáhali pri zápise nových prváčikov, organizovaní MDD pre materskú školu, na stanoviskách počas Dňa rodiny, deviataci zorganizovali program k pasovaniu prvákov. Do vyučovania sme zapojili aj našich rodičov, ktorí s chuťou predstavili žiakom lekárske povolanie, pripravili si prednášky v rámci sexuálnej výchovy, prvej pomoci, vytvorili zážitkové triednické hodiny, a v neposlednom rade pomohli hlasovaním v rámci projektu Športová akadémia Mateja Tótha, kde sme získali takmer 8500 hlasov. Príjemnú atmosféru našej školy a aj výborné výsledky v hodnotení agentúry INEKO sme predstavili v relácii Lupa rádia Lumen. Pre žiakov aj učiteľov sme pripravili pravidelné formačné duchovné cvičenia uprostred kysuckej prírody v Oščadnici a v pokojnom prostredí nimnických kúpeľov. Zamestnanci si cez Adopciu na diaľku adoptovali dievčatko z Ugandy, ktoré pravidelne finančne podporujú. V máji otec biskup ocenil za našu školu žiaka Martina Janíčka z 9.A za jeho študijné výsledky a reprezentáciu školy. Ocenenie si z rúk púchovskej primátorky prevzali pri príležitosti Dňa učiteľov aj naše pani učiteľky – Mgr. Katarína Huťová, Mgr. Mária Jašurdová, PhD. a Mgr. Andrea Poláčková z materskej školy. Prežili sme školský rok bohatý na zážitky, vedomosti a skúsenosti a všetci sa tešíme na letný prázdninový oddych, aby sme načerpali sily do nových projektov, výziev a aktivít.

ZŠ s MŠ sv. Margity

Rozlúčka so ZŠ sv. Margity

„Čas večný pohyb je,
jak zvonár denne bije,
pár taktov na rozlúčenie,
a prv, než dokončí spev svojej melódie,
my tiež sa rozlúčime…“

To sú aktuálne verše básnika J. Lenka platné pre žiakov, ktorí končia školskú dochádzku v tomto šk. r. 2021/22. Textom sa chcem s vďakou prihovoriť k pedagogickému zboru v Základnej cirkevnej škole v Púchove pod vedením pani riaditeľky Ľubice Mišíkovej.

Rodičia rok čo rok vyprevádzali svoje deti s istotou, že v škole bude rásť ich vedomostná úroveň, že ich triedne kolektívy budú strážené a zároveň sa bude cibriť aj ich charakter v súlade s dôstojnosťou, aká patrí postupne dospievajúcim deťom a mládeži. Dôkazom sú ich výsledky v rôznych súťažiach matematických, fyzikálnych, chemických olympiád, v umeleckom prednese Hviezdoslavovho Kubína, v súťaži a Slovo bolo u Boha a v iných súťažiach. Výsledky sú svedectvom tvorivého a zodpovedného prístupu a taktu pedagogických pracovníkov k príprave na vyučovanie a k jednotlivým súťažiam.

Vážená pani riaditeľka! Vážená triedna pani učiteľka Huťová! Vážený pedagogický zbor! My rodičia a starí rodičia, Vám úprimne ďakujeme za Váš tvorivý a trpezlivý prístup k našim deťom, želáme Vám, aby odozva výsledkov nadväzovala na prácu, ktorá Vás čaká v nasledujúcich rokoch.

H. Slavíková