Portfólio mandátu poslanca mestského zastupiteľstva

151

A je to tu! Na jeseň, v posledný októbrový víkend nás čakajú komunálne voľby spojené s voľbami do vyšších územných celkov. Dovolil som si po mojej dvanásťročnej práci poslanca mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) napísať pár informácií pre kandidátov na túto funkciu, teda v podstate súhrn aktivít a požiadaviek, ale zároveň aj ako informáciu pre voličov.

Je pekné, ak sa niekto chce stať poslancom. Ale to ešte nestačí. Kandidátom musí byť občan Slovenskej republiky, alebo cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci kde kandiduje a dovŕšený vek v deň konania volieb 18 rokov. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. Vo voľbách musí kandidát presvedčiť voličov na svoju stranu a získať ich mandát v odovzdaných hlasovacích lístkoch. Je otázne, či to bude prirodzeným šarmom kandidáta, jeho odbornosťou, osobnosťou podčiarknutou životnými skúsenosťami, príslušnosťou k politickej strane, či svojou prefíkanosťou. Jazýčkom na váhach úspešnosti vie byť dobre zvolená volebná kampaň. Možno viacerí z vás v podstate ani netušia, čo všetko má mestský poslanec v portfóliu svojej činnosti vykonávania volebného mandátu, ktorý zvyčajne trvá 4 roky. Môže nastať aj situácia, že zvolený poslanec sa predčasne vzdá svojho mandátu sám, alebo mu bude odobraný v súlade so zákonom.

Prvým predpokladom na zodpovedné vykonávanie funkcie poslanca je už spomínaný vek dospelosti, čistý register trestov, aby bol silnou osobnosťou s dobrým psychickým zdravím a aby dokonale poznal svoj volebný obvod. Kandidát na poslanca musí žiť s obvodom za ktorý kandiduje a platí to aj naopak, aby ho ľudia aj poznali. Preto je ideálne ak kandidát, či budúci poslanec aj býva v obvode za ktorý kandiduje. Na to by som si ako volič dal zvlášť pozor. Osobne by som nevolil kandidáta žijúceho mimo môjho obvodu. Nemenej dôležitým aspektom je tiež mať víziu, ako obvod s mestom nasmerovať k rozvoju a zlepšeniu životných podmienok v ňom. Analýza potrieb obyvateľov nezaškodí, ktorá sa samozrejme bude dopĺňať a meniť podľa požiadaviek občanov, spoločnosti a doby, ktorú žijeme.

Pri vykonávaní poslaneckej práce je dôležitá komunikácia, ktorá musí byť pravdivá, otvorená a zároveň slušná. A tu často vzniká problém s verejnosťou. Čakajte, že si narobíte veľa „nepriateľov“. Zmení sa váš súkromný a voľný čas, ktorý vymeníte za prácu vo verejnom záujme, lebo táto práca nie je vašim hlavným pracovným pomerom. Tu podotýkam, že nie každý poslanec má rovnaké podmienky na vykonávanie funkcie z pohľadu svojho zamestnania, respektíve vo výhode sú podnikatelia a SZČO, alebo osoby, ktoré majú voľnú pohyblivú pracovnú dobu. Po zvolení okrem funkcie poslanca MsZ budete nanominovaní a zvolení do niektorých odborných komisií zriadených pri MsZ, čaká vás práca v dozorných radách v mestských spoločnostiach. Tešiť sa budú na vás v školských radách v niektorých našich mestských ZŠ a MŠ, v základnej umeleckej škole a CVČ. A ak bude zriadený a fungujúci poslanecký klub, môžete sa uchádzať o členstvo v ňom. Aj keď ste verejná osoba, no nijako, nie ste chránená osoba, občania vás postavia do role „fackovacieho panáka“ a tam musíte byť silný. Zistíte, že verejnosť do vás môže všetko – nadávať, urážať, osočovať, vyhrážať, podávať na vás trestné oznámenia, ale podľa nich vy nemôžete nič, iba sklopiť uši a byť ticho. Ale hlavu hore, nebojte sa. Ak si prácu konáte čestne a ste spravodlivý a dodržiavate zákony a schválené VZN mesta, budete víťazi vy a v pohode môžete večer zaspávať a každé ráno sa pozrieť do zrkadla. Tu podotýkam, že komunálny politik a ním sa mestský poslanec automaticky stáva, by mal byť pripravený znášať väčšiu mieru zdravej kritiky, nakoľko budete vystavení spoločenskému tlaku a ako sa ľudovo vraví, idete s kožou na trh.

V každom volebnom obvode sú zriadené výbory mestských častí, kde v tíme okrem poslancov za daný obvod sú aj nie poslanci z radu ľudí, ktorých si vyberiete na ustanovujúcom stretnutí výboru z verejnosti. Podotýkam, že spravidla predsedom takéhoto výboru je poslanec. Tieto výbory slúžia na zapojenie značnej časti občanov do verejného života a slúžia ako podpora pre prácu poslanca v MsZ.

Všetky aktivity na viac, napríklad nejaká vami organizovaná brigáda čistenia verejného priestranstva alebo spoločenské a kultúrne akcie budú pridanou hodnotou vašej služby občanom vo verejnom záujme.

Musíte si uvedomiť a majte na mysli, že budete pracovať nielen pre svoj obvod, ale pre celý Púchov a svojimi rozhodnutiami a hlasovaním ho budete posúvať na vyššiu úroveň ako v oblasti služieb, dopravy, investícií, športu, kultúry, energetiky a podobne.

Každý rok v jarnom období budete povinný zo zákona podať oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejného funkcionára za príslušný predchádzajúci rok. Toto tlačivo je archivované na úrade a tiež je dostupné verejnosti k nahliadnutiu.

Zdá sa vám to málo? Ozaj, užijete si aj zopár okamihov slávy na TV Považie, napr. z prenosov konania MsZ, ktoré sú vopred naplánované a spolu s mimoriadnymi MsZ, s poslaneckými grémiami a štúdiom materiálov pred ich konaním strávite ťažké desiatky hodín ročne. Niektorí z poslancov budú mať to „šťastie“ a budú zastupovať kolegov v mestskej rade. Úvodom som spomínal dobrú komunikáciu, ktorú využijete v riešení podnetov s primátorom, prednostom, jednotlivými vedúcimi oddelení na mestskom úrade, ich referentmi a s konateľmi mestských spoločností, či s Mestskou Políciou a podobne.

No a na koniec aj pláca. Za toto všetko bude odmena v podobe dobrého pocitu z vykonanej práce a finančná odmena, ktorá je vyplácaná 1x mesačne. K dátumu, kedy píšem tento článok to činí 198,94 eur v čistom. Výška odmeny sa upravuje každý rok v závislosti od výšky priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Verím, že som vás až tak moc nevystrašil a rozhodnutých kandidátov neodradil od úmyslu kandidovať, no bolo by super, že skôr naopak niekoho som oslovil. Osobne očakávam po tohtoročných komunálnych voľbách veľkú výmenu v poslaneckom zbore mesta Púchov. Prajem všetkým kandidátom veľa šťastia!

Cyril Crkoň, poslanec MsZ