Blíži sa zápis detí do materských škôl

107

Mesto Púchov oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2019/2020 prijímajú riaditeľky púchovských materských škôl:

– Materská škola, Požiarna 1291/26,
– Materská škola, Požiarna 1292/11,
– Materská škola, Mládežnícka 1438/13,
– Materská škola, Chmelinec 1411/6,
– Materská škola, 1. mája 1348/28,
– Materská škola, Nosice 221,
– Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23.

Termíny odovzdávania prihlášok:

07.05. 2019 od 14. 00 hod. – 16:00 hod.
14. 05. 2019 od 14. 00 hod. – 16:00 hod.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je k dispozícii u riaditeliek materských škôl a na internetovej stránke materských škôl www.skolkapuchov.sk.

Vypísanú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast zákonný zástupca doručí riaditeľke MŠ/zástupkyni pre predprimárne vzdelávanie v uvedenom termíne. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Podmienky prijatia:

– vek dieťaťa od 3–6 rokov,
– prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Zdroj: MsÚ Púchov, foto: S. Flimmel.