Burza práce a informácií v Považskej Bystrici

68

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica koncom roku 2019 zrealizoval Burzu práce a informácií určenú uchádzačom o zamestnanie, absolventom stredných škôl končiacich štúdium ako aj širokej verejnosti.

Podujatie slávnostne otvoril príhovorom riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Ing. Ján Harant, MBA, spolu s primátorom mesta Považská Bystrica doc. PhDr. PaedDr. Karolom Janasom, PhD. Riaditeľ Strednej odbornej školy Strojníckej Mgr. Štefan Capák prítomných informoval o duálnom vzdelávaní, ktoré v spolupráci so zamestnávateľmi v posledných rokoch veľmi výrazne napreduje a v ktorom je ich škola lídrom rámci VÚC.

Základným cieľom burzy práce a informácií bolo predstaviť zamestnávateľov z regiónu Považská Bystrica a Púchov, vzdelávacie spoločnosti, vysoké školy a ponúknuť pracovné príležitosti uchádzačom o zamestnanie a absolventom stredných škôl končiacich štúdium, aby sa vedeli lepšie orientovať na trhu práce. Osobné stretnutia zamestnávateľov s klientmi umožnili partnerom priestor na efektívnu komunikáciu a diskusiu. Uchádzačom sa otvorili nové možnosti ako sa lepšie uplatniť na trhu práce. Študenti končiaci stredné a stredné odborné školy sa mali možnosť stretnúť so zamestnávateľmi ako aj so zástupcami zúčastnených vysokých škôl v prípade záujmu o ďalšie vzdelávanie.

Burzy práce a informácií sa zúčastnilo spolu 20 zamestnávateľov z okresu Považská Bystrica, Púchov a z Dubnice nad Váhom. Klienti mohli navštíviť aj stánky silových zložiek Polície Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V prípade, že si uchádzači plánujú doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo zmeniť odbornú kvalifikáciu prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, mohli sa o možnostiach ďalšieho vzdelávania v rámci rekvalifikačných kurzov REPAS+ alebo kompetenčných kurzov KOPAS+“ informovať u siedmych prizvaných vzdelávacích spoločností.

Študentom, ktorí majú záujem pokračovať v ďalšom štúdiu, sa mohli informovať o možnostiach štúdia v stánku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, alebo v stánku Vysokej školy Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom. Záujemcovia o prácu v zahraničí mohli využiť služby siete EURES – Európskych služieb zamestnanosti, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska. V spolupráci siete EURES sa podujatia zúčastnil aj zahraničný zamestnávateľ JobRoxx GmbH, ktorý klientom ponúkol pracovné pozície do Nemecka.

Burzy práce a informácií sa zúčastnilo 500 uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica a pracovisko Púchov, 100 UoZ z okresu Ilava a Dubnica nad Váhom a 350 študentov. Vzhľadom na pozitívne ohlasy zúčastnených zástupcov zamestnávateľov, vzdelávacích spoločností, vysokých škôl, klientov, študentov a všetkých zúčastnených hostí Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica plánuje takéto aktivity realizovať aj naďalej v závislosti od potrieb trhu práce.

Zdroj: ÚPSVR, foto: sosospu.sk