Bývalý náčelník mestskej polície prehral spor s mestom aj na krajskom súde

349

Krajský súd v Trenčíne rozhodol v právnej veci žalobcu Mgr. Jozefa Čuraja (bývalého náčelníka mestskej polície), ktorý žaluje Mesto Púchov o neplatnosť skončenia pracovného pomeru v prospech Mesta Púchov.

Mesto právne zastupovala Advokátska kancelária JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o., ktorá mestu vyhrala tento spor už na okresnej úrovni minulý rok. V tomto prípade išlo o odvolanie, v ktorom odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie vo veci samej potvrdil. Vo zverejnenom odôvodnení krajský súd uvádza, že žalobca sa žalobou došlou okresnému súdu dňa 30.7.2018 domáhal určenia, že skončenie jeho pracovného pomeru zamestnanca zamestnávateľom výpoveďou zo dňa 21.3.2018 je neplatné a žalovaný je povinný zaplatiť mu tiež náhradu mzdy za jednotlivé mesiace vo výške priemernej mesačnej mzdy podľa jednotlivých mesiacov do právoplatnosti rozsudku. Podľa vyjadrenia JUDr. Antona Školeka náhrada mzdy od neplatného rozviazania pracovného pomeru do právoplatnosti rozsudku, ktorej sa Mgr. Jozef Čuraj domáha, predstavuje celkovo približne 74.000,-€ vrátane zákonných odvodov.

Náčelník mestskej polície Mgr. Jozef Čuraj bol odvolaný v r. 2017

Vykonaným dokazovaním okresný súd zistil, že pracovná zmluva medzi žalobcom ako zamestnancom a žalovaným ako zamestnávateľom na dobu neurčitú na pozíciu „Náčelník Mestskej polície Púchov“ bola uzatvorená dňa 27.8.2003. Z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu v roku 2016 a následnej liečby bol dlhodobo neprítomný v zamestnaní. Dňa 7.9.2017 bol Mestským zastupiteľstvom Púchov odvolaný z funkcie náčelníka mestskej polície. Dňa 26.9.2017 bol vyhotovený lekársky posudok o zdravotnej nespôsobilosti žalobcu na výkon pozície príslušníka mestskej polície, ktorý bol dňa 24.11.2017 predložený žalovanému, teda Mestu Púchov. Mgr. Jozef Čuraj zároveň požiadal žalovaného o skončenie pracovného pomeru dohodou.

Mesto listom zo dňa 18.1.2018 oznámilo žalobcovi, že nesúhlasí s ukončením pracovného pomeru s ním z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti, keďže žalobca bol odvolaný z funkcie náčelníka polície a teda je tu dôvod na ukončenie pracovného pomeru z dôvodu, že zamestnanec prestal spĺňať požiadavky podľa Zákonníka práce, t.j. založenie pracovného pomeru menovaním do funkcie. Mgr. Jozef Čuraj listom zo dňa 27.2.2018 (došlým 1.3.2018) oznámil, že dňa 28.2.2018 ukončuje práceneschopnosť a preto žiada, aby bol preradený na vhodnú prácu v zmysle uvedeného posudku, ktorý bol žalovanému doručený. V liste sa uvádza, že s preradením na iný druh práce, aký je dohodnutý v pracovnej zmluve nesúhlasí.

Výpoveď zo zamestnania po ukončení práceneschopnosti v r. 2018

Dňa 26.3.2018 bola Mgr. Jozefovi Čurajovi doručená výpoveď podľa Zákonníka práce z dôvodu, že stratil predpoklad na vykonávanie doterajšej práce. Vo výpovedi sa uvádza, že Mesto Púchov nemá možnosť prideliť žalobcovi dohodnutý druh práce. Taktiež nemá ani možnosť ponúknuť mu inú pre neho vhodnú prácu a teda nemá možnosť ho ďalej zamestnávať v pracovnom pomere a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce. Za obdobie od 1.3. do 31.5.2018 zamestnávateľ mu preplácal náhradu mzdy pre prekážku v práci vo výške priemerného zárobku.

Podľa vtedajšieho vedúceho právno-organizačného oddelenia Mestského úradu Mesta Púchov Mgr. Ing. Radoslava Machana bolo konanie žalobcu od jeho odvolania mestským zastupiteľstvom z funkcie náčelníka mestskej polície účelové. Žalobca sa domáha určenia neplatnosti pracovného pomeru, z priložených listinných dôkazov je však zrejmé, že lekársky posudok vyhodnotil žalobcu ako dlhodobo nespôsobilého vykonávať prácu príslušníka mestskej polície a vzhľadom na to, že žalobca sa vyjadril nesúhlasne s preradením na akýkoľvek iný vhodný druh práce, žalovanému nie je zrejmé, akého nároku sa žalobca domáha.

Mgr. Jozef Čuraj v reakcii uviedol, že skutočnosti uvádzané vo vyjadrení o jeho nesúhlase s preradením na iný vhodný druh práce sa nezakladajú na pravde. Zamestnávateľ neprejavil žiadny záujem splniť si zákonnú povinnosť. Nenavrhol či už písomne, telefonický alebo iným spôsobom, iný vhodný druh práce vzhľadom na jeho zdravotný stav, hoci túto povinnosť mal.

Žalovaný v následnej reakcii opätovne poukázal na to, že Mgr. Jozef Čuraj prostredníctvom listu svojej právnej zástupkyne oznámil žalovanému, že: „S preradením na iný druh práce, aký je dohodnutý v pracovnej zmluve náš klient nesúhlasí.“ Po oznámení o ukončení práceneschopnosti a zároveň po oznámení, že žalobca s preradením na iný druh práce, aký je dohodnutý v pracovnej zmluve (náčelník mestskej polície) nesúhlasí, zaslal žalobcovi výpoveď z dôvodu, že ako zamestnanec prestal spĺňať požiadavky podľa Zákonníka práce.

Rozhodnutie okresného súdu v r. 2020 v prospech Mesta Púchov

Ak zamestnanec svojím písomným prejavom oznámi zamestnávateľovi, že s preradením na iný druh práce, aký je dohodnutý v pracovnej zmluve, nesúhlasí, zaniká povinnosť zamestnávateľa mu akýmkoľvek spôsobom ponúknuť pre zamestnanca inú vhodnú prácu. Z lekárskych potvrdení jednoznačne vyplýva, že žalobca nebol v čase doručovania výpovede zdravotne spôsobilý vykonávať žiadnu pozíciu príslušníka mestskej polície, pričom ak miesto výkonu práce je dohodnuté budova mestskej polície, takže do úvahy by prichádzali len také pracovné pozície, ktoré by sa viazali na toto miesto výkonu práce. Len hypoteticky súd by mohol uvažovať o mieste vrátnika, údržbára, alebo upratovačky. V konaní však nebolo preukázané, že takéto pracovné miesta by boli v budove mestskej polície vytvorené a v čase doručovania výpovede by boli voľné. Žalovaný vo výpovedi jednoznačne uviedol, že nemá žalobcovi možnosť prideliť dohodnutý druh práce. Z týchto dôvodov okresný súd žalobu v celom rozsahu zamietol.

Odvolanie Mgr. Jozefa Čuraja na krajský súd v r. 2021

Rozhodnutie okresného súdu odvolaním napadol žalobca, navrhujúc jeho zrušenie a vrátenie veci súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. Predovšetkým namietal, že súd prvej inštancie si nesplnil svoju poučovaciu povinnosť voči nemu ako slabšej strane sporu o tom, že sa v spore mohol nechať zastupovať advokátom, alebo odborovou organizáciou SLOVES. Už v žalobe namietal, že žalovaný ako jeho zamestnávateľ si nesplnil voči nemu ponukovú povinnosť, vyplývajúcu mu zo Zákonníka práce, spočívajúcu v tom, že mu mal ponúknuť z dôvodu jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, ktorý vyplýva z lekárskych posudkov inú pre neho vhodnú prácu.

Mesto Púchov vo svojom písomnom vyjadrení k podanému odvolaniu navrhuje rozsudok súdu prvej inštancie ako v celom rozsahu vecne správny potvrdiť a priznať mu plný nárok na náhradu trov odvolacieho konania. Rozhodnutie považuje za dostatočne a presvedčivo odôvodnené, dôkazy vyhodnotené v súlade so zákonom a tiež považuje za správne skutkové a právne závery, na ktorých súd prvej inštancie založil svoje rozhodnutie. Pokiaľ Mgr. Jozef Čuraj tvrdí, že nebol riadne poučený, ako sa má brániť a postupovať, či sa nechať zastupovať, je to špekulatívna a nepravdivá námietka. Súd žalobcu poučil v zmysle štandardných procesných postupov súdu. K údajnej nevedomosti žalobcu poukazuje na to, že žalobca ešte pred vznikom súdneho sporu v tejto veci požiadal o právnu pomoc a nechal sa zastupovať advokátkou. Naviac, snažil sa v priebehu konania presvedčiť súd, že disponuje právnickým vzdelaním.

Krajský súd v Trenčíne ako súd odvolací vykonal preskúmanie zákonnosti napadnutého rozhodnutia a jemu predchádzajúceho konania a dospel k záveru, že rozsudok súdu prvej inštancie je vecne správny. Žalobca v odvolaní proti rozsudku okresného súdu neuviedol žiadne rozhodujúce skutočnosti, s ktorými by sa okresný súd nezaoberal a ktoré by neboli predmetom jeho posudzovania. Preto krajský súd žalobu zamietol. Súd prvej inštancie je viazaný právnym názorom odvolacieho súdu. Tento súd rozhodne v novom rozhodnutí aj o náhrade trov odvolacieho konania.

Zdroj: Krajský súd v Trenčíne, foto: Slavomír Flimmel