Činnosť Jednoty dôchodcov Púchov a Horné Kočkovce

252

Výbor ZO JDS Púchov usporiadal dňa 24.6.2022 vo svojom klube STRETNUTIE JUBILANTOV. Stretnutie bolo s členmi, ktorí mali životné jubileá 70 – 75 – 80 a 85 rokov v prvom polroku 2022: manželia Melicherovi, Šajdáková, Pivková, Rojková a aj s najdlhším členstvom v ZO JDS Púchov: Kováčiková, Rumanová, Švecková, Rapantová, Flašík, Cigánik a Kudlej.

Dňa 25.6.2022 bolo 52 našich členov v THERMALPARKU v Dunajskej Strede.

Dňa 6.7.2022 ZO JDS Púchov – Horné Kočkovce usporiadala športové hry v priestoroch areálu ZŠ. Zúčastnilo sa 33 členov a do súťaženia v 5 disciplínach sa zapojili takmer všetci prítomní. Súťažilo sa v netradičných disciplínach: v hode s bagandžou, do kolkov, polenom, loptou do koša a kop na bránku. Zapojili sa aj najstarší členovia, ako napr. Mária Hudecová. Najlepšími boli Emília Valachová a Stanislav Gajdošík, ktorí získali po dve prvé miesta. Víťazom gratulujeme! Po ukončení súťaže si účastníci pochutnali na dobrom guláši.

Dňa 7.7.2022 sa 10 našich členov ZO SZZP Púchov zúčastnilo 5.ročníka športovej streľbe zo vzduchovky usporiadanej Okresnou radou SZZP Ilava v Hornej Porube v malebnom prostredí prírody „na Otoči“. 1. cenu získala naša členka I. Kováčiková – gratulujeme!

Zo života JDS: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov

Uplynulé obdobie bolo veľmi podnetné a zaujímavé pre siedmich seniorov patriacich k Jednote seniorov Slovenska, ktorí prostredníctvom Mesta Púchov úspešne absolvovali projekt cez MIRRI SR a v rámci svojej aktívnej jesene života tak získali nové zručnosti vo svete digitálnom.

Siedmi členovia zo základných organizácií OO JDS Púchov: Gelnarová H. (OO JDS), Duníková D. (ZO JDS – LR Horenická Hôrka), Panáčková M. (ZO JDS Lysá pod Makytou), Sekáčová D. (ZO JDS Lúky), Gabčová H. (ZO JDS Horné Kočkovce), Čviriková E. (ZO JDS Dohňany) a Farkaš P. (ZO JDS Púchov), úspešne absolvovali kurz projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov“ v priestoroch Základnej školy s materskou školou Slovanská.

Kurz trval v období päť týždňov (od 25.4.2022 do 30.6.2022) v dĺžke 15 hodín  pod vedením fundovaného školiteľa Mgr. Jozefa Domanického. Projekt bol ukončený záverečným testom a následným odovzdaním „Osvedčenia o absolvovaní školenia v digitálnych zručnostiach seniorov“, ktoré bolo organizované pod záštitou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informácií SR.

OO JDS a absolventi – seniori ďakujú MIRRI SR a za podporu primátorke mesta Kataríne Henekovej, vedúcej oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Daniele Gabrišovej a riaditeľke ZŠ s MŠ Slovanská Michaele Váňovej za poskytnutie priestoru na školenie a zabezpečenie vždy odborne pripraveného a komunikatívneho školiteľa Jozefa Domanického.

Peter Farkaš