Medzinárodný projekt Erasmus+ „PODAJ MI RUKU“

273

V rámci program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ sa Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov zapojila do projektu s názvom PODAJ MI RUKU. Partnerskou školou je Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie z Českej republiky.

Cieľom projektu je vzájomná výmena skúseností pedagogických zamestnancov pri vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením – s mentálnym postihnutím a s autizmom a inými pervazivnými vývinovými poruchami, oboznámenie pedagógov z partnerskej školy s používanými pomôckami na vyučovaní a s inovatívnymi technikami a metódami v našej škole. V prvom projektovom stretnutí v dňoch 6.4. – 8.4.2022 Spojenú školu v projektovej aktivite s názvom „My vás naučíme“ navštívilo 6 pedagogických zamestnancov z Čiech.

Prvý deň stretnutia sa pedagógovia z partnerskej školy oboznámili so systémom vzdelávania v Spojenej škole a s aktivitami školy. Následne pokračovali prehliadkou priestorov a areálu školy. Súčasťou programu bolo aj poznávanie mesta Púchov.

Cieľom druhého dňa bola ukážka pomôcok a učebných materiálov používaných v škole, využívanie Teach programu vo vzdelávaní žiakov s autizmom a inými pervazivnými vývinovými poruchami, inovatívnych metód v procese vzdelávania – prvky aplikovanej behaviorálnej analýzy a bazálnej stimulácie, workshop pomôcok a učebných materiálov používaných pri technike splývavého čítania SFUMATO. Stretnutie pokračovalo v poznávaní kultúry a histórie regiónu návštevou Trenčianskeho hradu a historickej časti mesta Trenčín.

Program posledného dňa bol zameraný na kreatívne aktivity s keramikou, ktoré pedagógovia školy využívajú pri práci so žiakmi. V súlade s programom projektu sa uskutočnilo v dňoch 24.5. – 26.5.2022 stretnutie v partnerskej škole – Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezké diakonie v Českej republike. Pedagogickí zamestnanci zo Spojenej školy navštívili školu v Českom Tešíne a v Karvinej.

Stretnutie začalo zoznámením sa so štruktúrou školy a vzdelávacími aktivitami v strednej škole a popoludní nasledovala prehliadka školy v elokovanom pracovisku – materská a základná škola v Českom Tešíne. Súčasťou programu bolo aj poznávanie mesta Český Tešín a historickej časti Cieszyna.

Nasledujúci deň sa uskutočnila prehliadka školy v Karvinej. Pedagogickí zamestnanci sa zoznámili so štruktúrou vzdelávania a s poskytovanými podpornými opatreniami. Pedagogickí zamestnanci partnerskej školy si pripravili zážitkovú vyučovaciu hodinu a workshop Snoezelene – využitie snoezelenových pomôcok. Popoludnie bolo zamerané na spoznávanie regiónu a kultúry mesta Karviná.

Posledný deň sa pedagogickí zamestnanci aktívne zúčastnili ranného kruhu a muzikoterapie. Projektové stretnutie bolo ukončené vyhodnotením stretnutia a návrhmi možnosti ďalšej spolupráce.

Ivana Lašová