Čo robíme, keď nič nerobíme

174

Naše Centrum voľného času Včielka poskytuje za bežných okolností deťom, mládeži a ich rodičom nezabudnuteľné zážitky a spomienky. Či už prostredníctvom rozvoja talentu v záujmových útvaroch, hľadaním samého seba – čo by koho bavilo robiť až po súťaživosť a zábavu prostredníctvom organizovania rôznych podujatí a súťaží.

Činnosť CVČ je však už od 12. 10. 2020 prerušená na základe rozhodnutia ministerstva a my sme sa museli danej situácii prispôsobiť. Hľadali sme možnosti vlastnej realizácie, ktorá by bola prospešná ako pre nás, tak i pre nášho zriaďovateľa a ponúkli sme naše skúsenosti a prax v rôznych oblastiach. Keďže zamestnanci sú pedagógovia s dlhoročnou praxou a väčšina z nás má vysokoškolské vzdelanie, našli sme uplatnenie pri výpomoci základným školám, či už ako vychovávatelia v ŠKD, alebo vo vyučovacom procese. Ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu školám – ZŠ Mládežnícka, ZŠ s MŠ Slovanská a ZŠ J. A. Komenského, u ktorých sa môžeme realizovať.

Napriek danej situácii fungujú dištančne niektoré tanečné a mažoretkové skupiny súboru Nelly. Keďže Iuventa – Slovenský inštitút mládeže sa rozhodol realizovať okresné kolá vedomostných olympiád online, na okresnej úrovni nie je možné obísť CVČ ako organizátora, pretože zabezpečuje komisiu, agendu a vyhodnotenie týchto súťaží.

Zároveň nám covidová doba priniesla veľa skúseností s online technológiami pri práci s mládežou. Prostredníctvom aplikácie Zoom trikrát do týždňa cvičia naši priaznivci jumping na trampolínkach pod vedením Janky Kuchtovej.

Tiež sa cez Zoom pravidelne stretáva Mládežnícky parlament mesta Púchov, ktorý plánuje, ale i realizuje rôzne aktivity a reaguje na rôzne výzvy. Členovia pracovného tímu navrhli a zrealizovali od A po Zet online súťaž Talent cez Net. Naši mladí pracujú na sebe i na plánovaní podujatí pre ďalšie obdobie. Zapojili sme sa do projektu Asociácie centier voľného času Podpora mládežníckych parlamentov v spolupráci s mestami Stará Ľubovňa, Šaľa, Nová Baňa, Žiar nad Hronom a Štúrovo. Konferencia k projektu by sa mala uskutočniť práve u nás v Púchove v októbri 2021. Trošku sme nahliadli i do projektového manažmentu a podali projekt do výzvy Nadácie pre deti Slovenska – Bezpečne v komunite, bezpečne doma, ale i do výzvy PRIORITY pre prácu s mládežou. V spolupráci s ďalšími organizáciami a subjektmi sme nastavovali a podali návrhy za CVČ do projektu Púchov mesto kultúry 2022.

Už od novembra naši dobrovoľníci nakupujú pre seniorov a ľudí v karanténe, pomáhali s roznášaním respirátorov v spolupráci s MsÚ Púchov.

Participujeme i s Regionálnym centrom mladých v Trenčíne na príprave partnerského medzinárodného projektu s Českou republikou s názvom Edu4edu, ktorý bude ponúkať možnosti vzdelávania pre pracovníkov s mládežou, ale i ľudí, ktorí pracujú so zdravotne znevýhodnenými a zamestnancov Centier pre deti a rodiny. Zároveň ukončujeme a hodnotíme projekt zameraný na kvalitu práce s mládežou v našej organizácii s názvom

YQ Focus v spolupráci s Českou republikou a Švédskom, ktorého záverečná konferencia, výstupy a príklady dobrej praxe budú prezentované na online konferencii dňa 19. 5. 2021.

Naši koordinátori práce s mládežou Alena Strýčková a Marek Mikušec sa sústavne vzdelávajú v rôznych oblastiach práce s mládežou: YOUTH Impact – hodnotenie dopadov, Mentoring v práci s mládežou, Projektový manažment v práci s mládežou modul I. a II., Použi hlavu – kritické myslenie. Absolvovali tiež školenie vedúcich DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, ktorý je zameraný na sebarozvoj a nastavovanie životných cieľov mladých ľudí. Do programu sa zapojilo 12 mladých ľudí z Púchova a okolia, ktorí pracujú na svojich cieľoch v bronzovej úrovni.

Veľa podujatí máme rozpracovaných: chystáme sa vysadiť ovocné stromčeky na našej včelnici, čistiť svoje okolie, zrealizovať vlastné vzdelávacie aktivity pre členov parlamentu, ale i nových potenciálnych záujemcov.

Veríme, že okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín bude možné zrealizovať prezenčnou formou a že sa opäť o niečo skúsenejší a lepší vidíme u nás v CVČ.

Už čoskoro zverejníme i ponuku letných denných táborov a pobytového tábora, na ktorej intenzívne pracujeme.

Všetci sa tešíme na chvíľu, keď sa náš pracovný život bude môcť vrátiť do pôvodných nastavení, naši členovia záujmových útvarov nám neuveriteľne chýbajú.

Alena Strýčková