Čo znamenajú naše krstné mená? (12)

157

V slovenských kalendároch takmer každý deň je spojovaný s aspoň jedným krstným menom. Pôvodný kalendár bol zoznam rímsko-katolíckych svätých. Dnešné oslavy menín boli pôvodne sviatkom konkrétneho svätca alebo svätice, ktorých meno niektorí nosíme.

 1. december – sv. Edmund Kampián, mučeník

Edmund, Edmunda – anglické meno s významom „mocná ochrana“

 1. december – sv. Bibiána, mučenica; sv. Silverius, pápež; Prvá adventná nedeľa

Bibiána, Vivien – má latinský pôvod a v preklade znamená „plná života“

Budimír, Budimíra – má slovanský pôvod a znamená „buď mier“

Budislav – má slovanský pôvod a znamená „prebúdzaj slávu“

 1. december – sv. František Xaverský, kňaz

Oldrich – má nemecký pôvod a v preklade znamená „dedičný vládca“

Sofron, Sofrónia – je gréckeho pôvodu a v preklade znamená „múdry“

Xavér, Xavéria – meno španielskeho pôvodu, podľa názvu zámku Javier

 1. december – sv. Ján Damascénsky, kňaz a učiteľ Cirkvi; sv. Barbora, panna a mučenica

Barbora, Barbara – majú grécky pôvod a v preklade znamenajú „cudzinky“

Babeta – z francúzskej domáckej podoby mien Barbora alebo Alžbeta

Baricajužnoslovanská domácka podoba mena Barbora

 1. december – sv. Sabas, opát

Gerald, Geralda, Geraldína – je staronemeckého pôvodu a v preklade znamená „vládca nad kopijou“

Jitka – český variant mena Judita, hebrejského mena (Jehúdíth) s významom „žena z Judey, Židovka“

Otakar, Otokar, Oto, Ota – je staronemeckého pôvodu s významom „strážca majetku“

Sáva – domácka podoba južnoslovanských mien Jelisava, Radosava a Saveta

 1. december – sv. Mikuláš, biskup

Mikuláš, Mikuláška, Nikolas, Nikoleta, Niko – meno pochádza z gréčtiny a v preklade znamená „víťaz“

Nikita – ruská podoba gréckych mien Nikolaos a Nikodém

 1. december – sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi

Ambróz, Ambrózia – má grécky pôvod a v preklade znamená „nesmrteľný, nebeský“

Amarant, Amaranta – je gréckeho pôvodu a v preklade znamená „nevädnúci, nesmrteľný“

 1. december – Nepoškvrnené Počatie Panny Márie; sv. Marína, mučenica

Marína – má latinský pôvod a v preklade znamená „morská“

 1. december – sv. Leokádia; sv. Peter Fourier, kňaz; sv. Ján Didak (Juan Diego); Druhá adventná nedeľa

Dalila – má hebrejský pôvod, je starozákonné a v preklade znamená „nežná, jemná“

Izabela – má hebrejský pôvod a jeho význam je „bohom povýšená“

Leokádia – grécke svätecké meno s významom „biela bohyňa“

 1. december – sv. Melchiades, mučeník; sv. Eulália, panna a mučenica

Herbert – meno nemeckého pôvodu s významom „slávny vojskom“

Radúz – má slovanský pôvod a jeho význam je „radujúci sa, radostný“

 1. december – sv. Damaz I. pápež

Hildegard, Hildegarda, Hilda – má nemecký pôvod a v preklade znamená „bojová kopija“

 1. december – sv. Otília Baumgarten, panna a mučenica

Dília – nemecká podoba mena Otília

Odeta – francúzska podoba mena Otília

Otília – má nemecký pôvod (Othild) a jeho význam je „bohatá, mocná bojovníčka“

Spiridon – je pravdepodobne gréckeho pôvodu a znamená „rozsievač“, možno je odvodené z latinského slova spiritus = duch

 1. december – sv. Lucia, panna a mučenica

Lucia – má latinský pôvod a v preklade znamená „svetlá, žiariaca“

Rosan, Rosana – pravdepodobne južnoslovanská podoba mena Roxana alebo odvodené z mena Rose Anna

Roxana – pochádza z gréckeho slova roxané = svetlo (perzský variant – raobšna)

 1. december – sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi

Branislava, Bronislava, Broňa – má slovanský pôvod a znamená „slávna obrankyňa“

 1. december – sv. Valerián, sv. Dušan (Spiridion), biskup

Detrich – pochádza z nemeckého mena Dietrich s významom „vládca ľudu“

Ivica – je južnoslovanskou podobou mena Ivana a v preklade znamená „Boh je milostivý“

Radan, Radana – novší slovanský variant mena Radovan

 1. december – Tretia adventná nedeľa; sv. Adelhaida, cisárovná

Albína – má latinský pôvod a v preklade znamená „biela“

Bela – z latinského slova bella = krásna alebo domácka podoba mien Anabela, Arabela, Izabela

Teofánia – je gréckeho pôvodu a v preklade znamená „bohom ukázaná“

 1. december – sv. Modest, biskup; sv. Ján z Mathy, rehoľník

Kornélia – je odvodené z mena rímskeho rodu „Cornelius“, ktoré v preklade znamená „roh“

Lazár – novozákonné meno z hebrejského Elházár = Boh mu pomohol

Korina, Kora – má latinský pôvod a v preklade znamená „dievča“

 1. december – sv. Gracián, biskup

Gracián, Graciána, Grácia – rímske rodové meno s významom „milý, pôvabný“

Sláva, Slávka, Slavislava – majú slovanský pôvod a význam mien je „slávená“

 1. december – sv. Urban V., pápež

Abrahám – hebrejské biblické meno s významom „otec množstva“

Ita – nejasný pôvod, možno pochádza z mena Judita

Judita – má hebrejský pôvod a v preklade znamená „hebrejka“

Mstislav, Mstislava – má slovanský pôvod a znamená „(buď) pomstou slávny“

Neméz, Neméza – podľa mena gréckej bohyne spravodlivej odplaty Nemesis

 1. december – sv. Zefirín, pápež

Dagmara, Dagmar – má škandinavský pôvod a v preklade znamená „svetlá panna“

Dagobert, Dag, Daga – nemecké meno s významom „žiarivý deň“

Damara – pravdepodobne gréckeho pôvodu s významom „manželka“

 1. december – sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi; sv. Micheáš, prorok

Bohdan – má slovanský pôvod a znamená „dar boží, daný Bohom“

 1. december – sv. Adela, opátka; sv. Servulus, paralyticus

Adela, Ada, Adelaida, Adelína, Adina – má nemecký pôvod a v preklade znamená „ušľachtilá bytosť, vznešená“

Adelgunda – nemecké meno s významom „vznešená bojovníčka“

 1. december – Štvrtá adventná nedeľa; sv. Ján Kentský, kňaz a učiteľ Cirkvi; sv. Micheáš, prorok

Nadežda, Naďa – má ruský pôvod a jeho význam je „nádej“

 1. december – Štedrý deň; Adam a Eva; sv. Gianna Berettová-Mollová

Adam – biblické hebrejské meno, v preklade znamená „človek z hliny, pozemšťan“

Eva – pochádza z hebrejčiny a vo voľnom preklade znamená „tá, ktorá dáva život“

Evelína – pravdepodobne keltského pôvodu s významom „radosť, svetlo“

Gaja, Gajana, Geja – meno gréckej bohyne zeme

 1. december – Narodenie Pána, prvý sviatok vianočný; sv. Albert (Adam Hilary) Chmielowski
 2. december – Druhý sviatok vianočný; sv. Štefan, prvý mučeník

Štefan – je gréckeho pôvodu a v preklade znamená „veniec víťaza, víťaz“

 1. december – sv. Ján, apoštol a evanjelista

Filoména, Filomén – má grécky pôvod a v preklade znamená „milovaná“

 1. december – sv. neviniatka, mučeníci

Ivana, Iva – je odvodené z mena Ján, má hebrejský pôvod a jeho význam znie „boh je milostivý“

Ivona – je francúzskeho pôvodu a v preklade znamená „vyzbrojená tisovým lukom“

 1. december – sv. Tomáš Becket, biskup a mučeník

Jonatán – hebrejské biblické meno s významom „Boží dar“

Milada, Miladín – má český pôvod a v preklade znamená „mladá, milá“

Nátan, Natanel – hebrejské biblické meno s významom „Bohom daný“

 1. december – sv. Dávid

Dávid – má hebrejský pôvod a v preklade znamená „miláčik“

Lotar – nemecké meno s významom „slávny vojskom“

 1. december – sv. Silvester I., pápež; sv. Melánia

Horst – nemecké meno s významom „pochádzajúci z lesa“

Silvester – má latinský pôvod, pričom v preklade znamená „lesný, z lesa“

Zdroj: wikipedia, M. Majtán a M. Považaj (1998),
foto: pixabay.com