Čo znamenajú naše krstné mená? (1)

4718

V slovenských kalendároch takmer každý deň je spojovaný s aspoň jedným krstným menom. Pôvodný kalendár bol zoznam rímsko-katolíckych svätých. Dnešné oslavy menín boli pôvodne sviatkom konkrétneho svätca alebo svätice, ktorých meno niektorí nosíme.

Naši predkovia pred prijatím kresťanstva dávali mená svojim potomkom pri oslave vstupu do dospelosti, ktorú nazývali „postrižiny“. Kresťanská cirkev zaviedla pomenovávanie detí pri krste – preto tieto mená dodnes nazývame „krstné“. Zárodky druhých mien (priezvisk) nachádzame v historických prameňoch až v stredoveku. Slúžili na rozlíšenie ľudí s rovnakým krstným menom. Prímená, z ktorých vznikli dnešné priezviská poznáme už od 14. storočia u šľachty, mešťania používajú prímená bežne od 15. storočia a poddaní až od 16. storočia.

Ak ste si už kúpili kalendár na tento rok, možno sa vám stalo, že ste v ňom nenašli svoje meno. Najmä nové mená sa v súčasnosti dostávajú do kalendárov bez záväzného poriadku schváleného štátnou komisiou (ako to bolo v minulosti). Ak máte trošku netradičnejšie meno, ako napríklad Leo, v jednom kalendári nájdete svoje meniny 11. apríla a v inom 29. apríla. Veľa novších mien, ako povedzme Tobias či Lejla, alebo aj Tereza, vo viacerých nenájdete vôbec. Komisia na určovanie mien do kalendárov neexistuje od roku 1990, a tak je len na vydavateľoch, aké meno a na ktorý deň zaradia.

Krstné mená používané na Slovensku sú často cudzieho pôvodu. Pochádzajú zo starobylých biblických jazykov (hebrejčiny, gréčtiny a latinčiny), ale aj z modernejších germánskych alebo románskych jazykov. Preto mnohí ľudia nepoznajú pôvodný význam svojho mena. Pôvod niektorých mien, ktoré sa používajú niekoľko tisíc rokov, nie je celkom jasný a jednoznačný ani odborníkom, ktorí sa venujú etymológii. Jazykovedci Milan Majtán a Matej Považaj zhromaždili v knihe Vyberte si meno pre svoje dieťa (1998) až 1.642 krstných mien, ktorých pôvod stručne vysvetľujú. Na podrobnejšie vysvetlenie treba použiť prekladové a etymologické slovníky starovekých a slovanských jazykov (prvý slovenský etymologický slovník vyšiel v roku 2015).

Tento rok budú Púchovské noviny pravidelne zverejňovať kalendár krstných mien s vysvetlením ich pôvodu a významu. Samotné slovo „kalendár“ pochádza z latinského „calendarium“ = „dlžnícka kniha“, a to zasa zo slova „calendae“ =  „prvý deň v mesiaci“ (tj. deň splácania dlžôb).

 1. január – Sv. Zdislava z Lemberka
 2. január – Sv. Bazil Veľký, Sv. Gregor Naziánsky

Alexandra, Alexa, Sandra, Saša, Šura – odvodené z mužského mena Alexander, má grécky pôvod, znamená „obranca mužov“.

Ábel – z hebrejského „hábel“, v preklade „ľahký vánok (dych)“.

Makar – z gréckeho „makarios“, čo znamená „blahoslavený, blažený, šťastný“.

Karin, Karina, Kara – má taliansky pôvod, v preklade znamená „pekná, milá“. Podľa iného výkladu to môže byť domácka podoba mena Katarína.

 1. január – Sv. Daniel, Sv. Genovéva

Daniela, Danila, Danuta – hebrejský pôvod, v preklade znie „Boh je sudca“.

Genovéva – nemecké meno s významom „dcéra neba“ alebo „matka rodu“.

Radmila – má slovanský pôvod s významom „milujúca radosť“.

 1. január – Bl. Angela z Foligna, Sv. Alžbeta Settonová

Drahoslav, Drahoň, Drahoš – má slovanský pôvod, ktorého význam je „(nech mu je) drahá sláva“.

Drahomil, Drahomila, Drahoľub, Drahoľuba – má slovanský pôvod s významom „drahý, milovaný“.

Duchoslav, Duchoslava – má slovanský pôvod s významom „(buď) slávny duchom“.

León, Leóna, Leónia – má grécky pôvod, znamená „lev“.

Títus – z latinského „holub“.

 1. január – Sv. Ján Nepomuk Neuman, Sv. Telesfor

Andrea – má grécky pôvod a v preklade znamená „mužná, silná a odvážna“.

Artúr – z keltského „arth“ = „medveď“.

 1. január – Sv. Andrej Korsíni

Antónia – ženský variant mena Anton, ktoré pochádza z latinského mena Antonius, čo znamená „popredný, vynikajúci“.

Melichar, Melchior – z hebrejského „melk or“ = „kráľ svetla“.

Menhard – z nemeckého „magan hart“ = „pevná moc“.

 1. január – Sv. Rajmund z Peňafortu, Sv. Lucián

Bohuslava, Bohuna, Božislava – slovanské meno s pôvodným významom „oslavujúca boha”.

Attila – z maďarčiny a gótštiny s významom „otecko“.

Lucián, Luciána – má latinský pôvod, „lucius“ v preklade znamená „svetlý, žiariaci“.

Boleslava – má slovanský pôvod a význam mena je „viac slávy“.

 1. január – Sv. Vavrinec Giustiniani, Sv. Severín, Sv. Teofil

Severín, Severína – má latinský pôvod, „severus“ v preklade znamená „prísny, vážny“.

Čestmír, Čestmíra – má slovanský pôvod a význam mena je „cti mier“.

Pravomil, Pravomila – slovanského pôvodu s významom „pravdu, právo miluj“.

 1. január – Sv. Adrián z Canterbury, Sv. Marcelín

Alexej, Alex, Alexia – má grécky pôvod a v preklade znamená „záštita, pomoc“.

Domoľub – slovanského pôvodu s významom „miluj domov“.

Julián – má latinský pôvod a význam mena je „vlasatý, mladý“.

Pravoľub, Pravoľuba – slovanského pôvodu, znamená „pravdu, právo miluj“.

Vladan, Vladana, Vladen, Vladena – južnoslovanské meno s významom „vládca“.

 1. január – Sv. Gregor Nysenský, Sv. Agatón, Sv. Pavol pustovník

Dáša – domácka podoba mena Dagmar, má severský pôvod a v preklade znamená „slávny deň“.

Agatón – má grécky pôvod a v preklade znamená „dobrý, láskavý“.

Dalimil, Dalimila – má slovanský pôvod a význam mena je „buď ďalej milý“.

Dalimír, Dalimíra – má slovanský pôvod s významom „buď ďalej mier“.

 1. január – Sv. Teodózius, Sv. Hygin

Malvína – nemecký pôvod s významom „priateľ práva, spravodlivý“.

Honorát, Honoráta – má latinský pôvod, „honoratus“ v preklade znamená „čestný, vážený“.

Tasilo – nemecká domácka podoba latinského mena Tasso (nejasného pôvodu).

 1. január – Sv. Anton Mária Pucci, Sv. Aelréd, Sv. Ernest

Ernest, Ernestína, Erna – má nemecký pôvod a v preklade znamená „čestný, rozhodný, horlivý”.

Arnošt, Arnoštka – česká podoba mena Ernest.

Arkád, Arkádia – z gréckeho „Arkadios“ = „obyvateľ mesta Arkádie“.

 1. január – Sv. Hilár, Bl. Veronika Negroniaová

Rastislav, Rastislava, Rastic, Ratislav, Ratislava – má slovanský pôvod a vo voľnom preklade znamená „ten, kto rastie v sláve“.

Rastimír – novšie slovanské meno, je „kto rozmnožuje, zveľaďuje mier (svet)“.

Čistomil, Čistomila – slovanské meno s významom „milujúci čistotu, čistý, čistotný“.

Čistoslav, Čistoslava – slovanské meno s významom „oslavujúci čistotu, čistý, čistotný“.

Vidor – maďarské meno, paralela mena Hilarius, Hilár, znamená „veselý, bodrý“.

 1. január – Sv. Félix z Noly, Sv. Makrina

Radovan, Radovana – má slovanský pôvod a jeho význam znamená „radujúci sa“.

Hilár, Hilária – má latinský pôvod, „hilarius“ v preklade znamená „veselý, bodrý“.

Uriel, Uriáš – z hebrejského „úríjá(h)“ s významom „moje svetlo je Boh“.

 1. január – Sv. Arnold Jansen

Dobroslav, Dobrotín – má slovanský pôvod s významom „dobrý, dobrotivý“.

Domoslav, Domoslava – slovanské meno s pôvodným významom „oslavujúci domov“ alebo „doma slávny“.

Loránt – z maďarského Lóránt, to z nemeckého Roland (znamená „zo slávnej krajiny“) alebo z francúzskeho Laurenc (znamená „pochádzajúci z mesta Laurentum“).

Múdroslav – novšie slovanské meno, jeho význam je „oslavujúci múdrosť“, „slávny múdrosťou“.

 1. január – Sv. Marcel I., pápež

Kristína – má grécky pôvod a v preklade znamená „kresťanka“,

 1. január – Sv. Anton, opát

Nataša – má ruský pôvod a v preklade znamená „dieťa Vianoc“,

Sofia – je gréckeho pôvodu a znamená „múdrosť“,

 1. január – Sv. Margita Uhorská, rehoľníčka, Sv. Priska, mučenica

Bohdana – má slovanský pôvod a znamená „dar Boží, daná Bohom“,

Priskus, Priska – rímske rodové meno s významom „prvotný, starodávny“,

Piroška – maďarská podoba mena Prisca,

 1. január – Sv. Márius, Marta, Audifax a Abakus, mučeníci

Márius – má latinský pôvod a znamená „muž“,

Mário – je talianskou podobou rímskeho rodového mena Marius,

Drahomíra – má slovanský pôvod a význam mena je „komu je drahý mier“,

Dúbravka – slovanský pôvod, buď z mena „Dobrava“ = „dobrá“ alebo zo slova „dúbrava“ = „dubový les“

Sára – hebrejský pôvod, „Šárah“ = „kňažná, vznešená“,

 1. január – Sv. Fabián, pápež a mučeník, Sv. Šebestián, mučeník

Fabián, Fabiána – z latinského mena „Fabiánus“ = „patriaci rodu Fábiovcov“,

Fábius, Fábia – z latinského „fabius“ = „bôbový, fazuľový“,

Fabiola – nemecký a španielsky variant Fabiány,

Sebastián, Sebastiána – z gréckeho „Sebastianos“ = „obyvateľ mesta Sebasty“, grécke „sebastos“ = „úctyhodný, vznešený“,

Dalibor – má slovanský pôvod a znamená „vzďaľuj boj“,

 1. január – Sv. Agnesa Rímska, mučenica

Vincent, Vincencia – má latinský pôvod a v preklade znamená „víťaziaci, premáhajúci“,

 1. január – Sv. Vincent, mučeník, Bl. Laura Vicuňa

Auróra – z latinského „aurora“ = „ranná zora, Zornička“, a to z gréckeho mena boha Slnka Hyperióna,

Cyntia – pravdepodobne z gréckeho názvu kopca Kynthos,

Cindy, Sinda – anglická, resp. domácka podoba mena Cyntia,

Dorián, Doriána – z gréckeho mena „Dóros“ = „muž z Dórie“,

Sírius – pravdepodobne podľa latinského pomenovania hviezdy Sírius (grécky Seirios),

Slavoľub, Slavomil, Slavomila – má slovanský pôvod s významom „slávu ľúb, slávu miluj“,

Zoran, Zorana, Zora – slovanské meno s významom „Zornička“.

 1. január – Sv. Ján Almužník, biskup

Miloš, Miloň – je domáckou podobou mena Miloslav, má slovanský pôvod a v preklade znamená „slávny milosťou“ alebo „milujúci slávu“,

Selma – domácka podoba nemeckého mena Anselma („božia prilba“),

 1. január – Sv. František Saleský, biskup

Timotej, Timotea – z gréckeho Timotheos = „uctievajúci Boha“,

Ctiboh – má slovanský pôvod s významom „cti Boha“,

 1. január – Obrátenie Sv. Pavla, apoštola

Gejza – pochádza z tureckého slova „jeg“, ktoré označuje vojenské hodnosti,

Saul, Šavol – z hebrejského mena Šáúl = „vyžiadaný“,

 1. január – Sv. Timotej a Títus, biskupi

Tamara, Tamia – z hebrejského „támár“ = „ďatľová palma“,

Polykarp, Polykarpa – grécky pôvod s významom „mnohoplodný, úrodný“,

Slavibor, Slaviboj, Slavoboj – slovanské meno znamenajúce „sláv boj“ alebo „buď slávny bojovník“,

Slavislav – slovanské meno s významom „oslavuj slávu“,

Svätoboj, Svätobor – slovanské meno znamenajúce „buď veľký v boji“,

Xenofón – z gréckeho „cudzí hlas, cudzinec“,

Žarko – južnoslovanské meno s významom „žiarivý“,

 1. január – Sv. Angela Mericiová, panna

Bohuš – má český pôvod a je odvodené od mena Bohuslav („Bohu sláva“) alebo Bohumil („milý Bohu“),

Pribislav – slovanské meno znamenajúce „(nech mu) pribudne slávy“,

Pribiš – z českej domáckej podoby mena Přibyslav,

 1. január – Sv. Tomáš Akvinský, učiteľ Cirkvi

Alfonz, Alfonzia – má nemecký pôvod a v preklade znamená „pripravený na boj“,

Manfréd – z nemeckých slov „man + fridu“ s významom „muž mieru“,

 1. január – Sv. Valér, biskup

Gašpar – je to novozákonné meno z Orientu s pôvodným významom „nesúci poklad“,

Pribina – slovanské meno znamenajúce „prvý syn“,

 1. január – Sv. Martina, mučenica, Sv. Aldegunda, opátka

Ema – má nemecký pôvod a v preklade znamená „veľká“, „silná“, môže to byť tiež domácka podoba mien Emanuela (hebrejské meno „s nami je Boh“) alebo Emília (z latinského „usilovný“, „pracovitý“),

Jasna – nové meno, slovanský preklad mena Klára,

 1. január – Sv. Ján Bosco, kňaz

Emil, Emilián, Emiliána – má latinský pôvod a v preklade znamená „horlivý“, „pracovitý“,

Marika – maďarská domácka podoba hebrejského mena Mária – voľný preklad znie „milovaná bohom“.

Zdroj: wikipedia, M. Majtán a M. Považaj (1998), foto: pixabay.com