Colný úrad Trenčín: Spoločná kontrolná akcia D1

59

Príslušníci finančnej správy z trenčianskeho colného úradu v rámci spoločnej kontrolnej akcie skontrolovali desiatky áut. Výsledok kontrolnej akcie bol pozitívnym prekvapením. Uložené boli len 2 sankcie v minimálnej výške. Celkovo trenčianski príslušníci FS skontrolovali viac ako 160 motorových dopravných prostriedkov.

Veľká preventívno-bezpečnostná kontrolná akcia viacerých zložiek polície (diaľničnej, mýtnej, cudzineckej), inšpektorátu práce a finančnej správy sa uskutočnila dňa 8.6.2021 v denných hodinách a dňa 15.6.2021 v nočných hodinách na diaľničnom odpočívadle Hrádok pri Trenčíne. Celkovo trenčianski príslušníci finančnej správy skontrolovali viac ako 160 motorových dopravných prostriedkov (MDP). Porušenia predpisov boli zistené len v 2 prípadoch, za čo bola uložená sankcia pokuty v celkovej výške 40 Eur. Išlo o porušenia, kedy vodiči MDP nevedeli predložiť niektoré z povinných prepravných dokladov.

Počas kontroly v dvoch prípadoch bola pri prepravovanom tovare nameraná zvýšená hodnota radiácie, avšak v oboch prípadoch išlo o tovar s prirodzenou rádioaktivitou NORM (cement, stavebné hmoty). Mobilná detekčná stanica vykonala merania na viac ako 1000 prechádzajúcich MDP.

Finančná správa pri výkone kontroly využila viaceré svoje kompetencie a možnosti. Príslušníci kontrolovali prepravovaný tovar, príslušné sprievodné dokumenty, využili služobných psov vycvičených na vyhľadávanie tabaku, tabakových výrobkov a omamných a psychotropných látok, používali špeciálnu techniku, napríklad mobilnú detekčnú stanicu na zisťovanie rádioaktívneho materiálu. V prípade prepravy nebezpečných vecí skontrolovali, či je preprava vykonávaná v súlade s dohodou ADR, ktorá upravuje takéto prepravy.

Popri výkone kontrol bol najväčší dôraz kladený na bezpečnosť vodičov i samotných príslušníkov zložiek, ktorí kontrolu vykonávali. Takúto veľkú kontrolnú akciu bolo nutné vhodne organizačne zabezpečiť, napríklad počas dennej časti kontrolnej akcie bola na diaľnici obmedzená premávka do jedného jazdného pruhu, počas nočných hodín bola dokonca úplne odklonená premávka na priľahlé odpočívadlo a skontrolované boli všetky prechádzajúce MDP.

Finančná správa zdôrazňuje preventívny charakter podobných vykonávaných kontrol a dopĺňa, že v podobných akciách bude pokračovať i v nasledovných letných mesiacoch.

Colný úrad Trenčín