Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva

46

Primátorka mesta Katarína Heneková zvolala mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční dňa 23. júna 2021 (streda) od 9.00 hod. v hlavnej sále Divadla Púchov s nasledovným programom:

1. Schválenie Koncepcie Lesoparku – prezentácia

2. Prezentácia činnosti Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov za rok 2020 – 2021

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ Púchov

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021

6. Návrh – VZN č. 3/2021 o podmienkach držania psov na území Mesta Púchov

7. Návrh – VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov

8. Návrh – VZN č. 5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach zriadených na území mesta Púchov pre rok 2021

9. Nákup akcií spoločnosti Autobusová doprava Púchov, a.s. do vlastníctva Mesta Púchov

10. Úprava rozpočtu Mesta Púchov – jún 2021

11. Vyjadrenie mesta k zaradeniu Školskej jedálne: Miroslav Pojezdal, Nimnica 390, IČO: 51293013, DIČ: 1123013947, do siete škôl a školských zariadení v SR

12. Koncepcia rozvoja športu v meste Púchov na roky 2021-2026

13. Koncepcia rozvoja kultúry v meste Púchov na roky 2021-2026

14. Zásady činnosti výborov v mestských častiach Púchova

15. Zásady, ktorými sa určuje postup pri poskytovaní individuálnej prepravy pre seniorov v meste Púchov

16. Zámer vydávania Púchovských novín v nasledujúcom období

17. Vstup mesta Púchov do občianskeho združenia Smart Cities klub

18. Informácia o investičných akciách Mesta Púchov

19. Predaj, kúpa

20. Nájom

21. Správy o činnosti mestských spoločností, MsP a MsÚ

22. Rôzne

23. Interpelácie

Zdroj: MsÚ Púchov, foto: Slavomír Flimmel