Do konca novembra prebieha v meste jesenná deratizácia

445

Mesto Púchov oznamuje svojim občanom, že v dňoch 23.11.-29.11.2015 bude v meste na verejných plochách zelene prebiehať jesenná deratizácia. Táto je povinná zo zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskoších predpisov.

Deratizácia je systém regulácie škodlivých myšovitých hlodavcov, vykonáva sa v súlade s prostredím a populačnou dynamikou jednotlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia  a s cieľom zabrániť ekonomických škodám, ktoré hlodavce spôsobujú. Je dôležitá najmä z hľadiska hygieny, nakoľko hlodavce často rozširujú  pre človeka nebezpečné choroby.

Právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom stanovuje túto povinnosť §52 ods.1 písmeno j) zákona č. 355/2007 Z.z. Uvedené subjekty, teda i mesto, majú zákonnú povinnosť zabezpečiť zamedzenie vzniku, šírenia a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov. V opačnom prípade sa dopustia správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 150 – 20 000,- €.

 

Upozorňujeme občanov mesta, aby na prechádzkach so svojimi štvornohými priateľmi dávali pozor a zabránili im ochutnávať, čo nájdu pod kríkmi alebo v dierach v zemi. V prípade požitia takýchto nástrah, prosíme, nech okamžite vyhľadajú veterinárneho lekára!

 

Referent životného prostredia MsÚ Púchov