Výzva na pripomienkovanie PHSR mesta Púchov 2015-2022

1108
ilustračné foto/zdroj: puchov.sk

Dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Púchov (ďalej len „PHSR“) je základným dokumentom, ktorým sa samospráva mesta pri výkone svojej činnosti stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov.
Vaše pripomienky a námety zaznamenajte do priloženého pripomienkovacieho formuláru
a zašlite tak, aby boli doručené na adresu Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov alebo osobne do podateľne MsÚ najneskôr v termíne do 7. decembra 2015.

2. PHSR Púchov 2015

3. Pripomienkovací formulár