Dohoda v kauze žaloby Miroslava Dokupila na vydavateľa Púchovských novín

1276

Miroslav Dokupil, ktorého obchodná spoločnosť vlastní budovu starého Domu kultúry v Púchove, podal ešte v roku 2012 (za vlády primátora Mariána Michalca a šéfredaktora Púchovských novín Radoslava Vargu) žalobu na mestskú spoločnosť MEDIAL Púchov, s.r.o., vtedajšieho vydavateľa Púchovských novín.

Žalobca, Miroslav Dokupil, podal žalobu na ochranu osobnosti spojenú s náhradou nemajetkovej ujmy, ktorou sa domáha voči žalovanému jednak morálnej satisfakcie zverejnením ospravedlnenia v týždenníku Púchovské noviny na náklady žalovaného a jednak materiálnej satisfakcie, poskytnutím náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch vo výške 50.000,- €. Konanie o tejto žalobe je vedené na Okresnom súde Považská Bystrica, kde MEDIAL Púchov, s.r.o. zastupuje advokátska kancelária JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s.r.o.

Dňa 30. januára 2018 sa Miroslav Dokupil a MEDIAL Púchov, s.r.o. dohodli na mimosúdnom urovnaní predmetu sporu tak, že žalovaný uznáva nárok žalobcu na morálnu satisfakciu a zaväzuje sa v týždenníku Púchovské noviny uverejniť ospravedlnenie za články zverejnené v roku 2010:

OSPRAVEDLNENIE

„V článkoch uverejnených v týždenníku Púchovské noviny, ročník X., a to vo vydaní č. 8/2010 v článku s názvom „Výstavbe mestského divadla zasvietila opäť „ZELENÁ“, v ktorom bolo uvedené, že konanie pána Dokupila možno považovať za obštrukciu, vo vydaní č. 21/2010 v článku s názvom „Pavol Crkoň si našiel seberovného a pripravuje „kšeft“ s M. Dokupilom“, v ktorom bolo uvedené, že Pavol Crkoň má ako vyštudovaný právnik určite dobrú pamäť, pričom v časoch realizácie kšeftu medzi Mariánom Vidomanom a Miroslavom Dokupilom mal však úplne iné starosti než podrobne sledovať situáciu okolo osudu DK, a že Pavol Crkoň dnes kráča po tenkom ľade spolupráce s človekom, ktorý ako na bežiacom páse zakladá akciové spoločnosti a eseročky, aby sa po čase objavili v likvidácii alebo v konkurze, vo vydaní č. 22/2010 v článku s názvom „Dokupil sa neúspešne súdi s úradmi, Hurta s Crkoňom už predložili jeho ponuku“, v ktorom bolo uvedené, že taký úspešný podnikateľ za akého sa pán Dokupil vydáva, sa stal témou pre dva diely relácie Paľba televízie Markíza, v ktorej nenašiel odvahu predstúpiť pred kameru a aj jeho právnik Ažaltovič (veľmi blízky príbuzný hovorcu bývalého ministra vnútra za KDH) sa jej tiež vyhýbal a že už druhý diel relácie ponúkol zrozumiteľnú odpoveď a že množstvo veriteľov na Slovensku, voči ktorým si „úspešná“ Dokupilová firma neplnila záväzky, sa začalo domáhať zrušenia zmluvy o prevode nehnuteľného majetku zo spoločnosti Reality až na pána Dokupila a že ostali totiž v situácii, že dlhy tejto firmy nebolo čím kryť a Dokupilová spoločnosť zrazu nemala zodpovedajúci majetok a že správkyňa konkurznej podstaty Dokupilovej firmy Reality, a.s. (ktorej pán Vidoman predal starý kulturák) JUDr. Mária Bustinová sa obrátila na súd s návrhom o určenie neplatnosti zmluvy aj o prevode DK, vo vydaní č. 40/2010 v článku s názvom „Potrebuje púchovská kultúra dohody Pavla Crkoňa s Miroslavom Dokupilom?“, v ktorom bolo uvedené, že asi nie náhodou Pavol Crkoň ani v jednom zo svojich propagačných materiálov, či vo vystúpeniach na tlačovej konferencii, nespomenul meno Miroslava Dokupila, ale že neustále používa pomenovanie majiteľ alebo vlastník budovy DK, pretože ako právnik vykonávajúci činnosť súdneho exekútora veľmi dobre vie akú povesť v podnikateľskom prostrední Miroslav Dokupil má a že ako fyzická osoba je vlastníkom budovy č. 1153 na Štefánikovej ulici, ale nič sa zatiaľ nezmenilo na tom, že list vlastníctva je opatrený obmedzujúcou poznámkou od správkyne konkurznej podstaty firmy Reality, a.s. v likvidácii Márie Bustinovej na určenie neplatnosti právnych úkonov tejto nehnuteľnosti a že Pavol Crkoň je súdnym exekútorom a veľmi dobre vie, čo je súdna exekúcia a Miroslav Dokupil to vie tiež, pretože v jeho podnikaní je súdna exekúcia ak nie na dennom poriadku, tak určite na týždennom poriadku, a že ak Pavol Crkoň ponúka púchovskej kultúre a Mestu Púchov za partnera takéhoto človeka, tak potom to nie je v súlade ani s denným, ani s týždenným, ale ani s kostolným poriadkom a vo vydaní č. 45/2010 v článku s názvom „KRUH SA UZATVÁRA: Dokupil využíva na exekúciu majetku služby Pavla Crkoňa“, v ktorom bolo uvedené, že fakt, že Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre vedie voči Dokupilovi vyšetrovanie za obzvlášť závažný trestný čin podvodu pre falšovanie súpisných čísel, dáva za spoluprácou Miroslava Dokupila a Pavla Crkoňa dosť výrazný výkričník, došlo k neoprávnenému zásahu do občianskej cti a ľudskej dôstojnosti Miroslava Dokupila, zverejnením nepravdivých a pravdu skresľujúcich informácií o jeho osobe, za čo sa vydavateľ týždenníka Púchovské noviny týmto Miroslavovi Dokupilovi ospravedlňuje.“

V dohode o mimosúdnom vyrovnaní sa ďalej píše, že žalobca sa v prípade zverejnenia tohto ospravedlnenia vzdáva akýchkoľvek ďalších nárokov z porušenia jeho osobnostných práv uplatnených žalobou v tomto súdnom spore a zaväzuje sa, že po zverejnení tohto ospravedlnenia zoberie predmetnú žalobu späť celkom a nebude voči žalovanému uplatňovať náhradu trov konania a trov právneho zastúpenia v konaní.

A čo dodať na záver? Nezneužil R. Varga Púchovské noviny a nezasahoval do komunálnych volieb v roku 2010 v novinách, ktoré patria nám všetkým, v prospech svojho mecenáša? Z tvrdení M. Dokupila vyberáme: „Údaje a tvrdenia o mne neboli založené na objektívne zistených skutočnostiach a bol som účelovo negatívne vykresľovaný z dôvodu vyvolania dojmu, že kandidát na primátora Mesta Púchov, JUDr. Pavol Crkoň udržiava kontakty s neserióznym podnikateľom a bezcharakterným človekom a navyše aj podvodníkom“.

Tieto snahy R. Vargu o ovplyvňovanie komunálnych volieb majú za následok, že v prípade úspechu v spore by vydavateľ Púchovských novín mal zaplatiť p. M. Dokupilovi 50.000,- € spolu s trovami konania a trovami právneho zastupovania ako náhradu jeho nemajetkovej ujmy. Tento nezmyselný počin, za ktorý by R. Varga osobne neniesol následky, by vlastne zaplatili všetci občania mesta Púchov. Vďaka profesionálnemu prístupu právneho zástupcu JUDr. Antona Školeka a jeho snahe neviesť zbytočne nezmyselné spory (a tiež vďaka ústretovosti M. Dokupila) sa podarilo spor mimosúdne urovnať.