Fašiangová zábava v Lúkach

323

Dovoľte mi, aby som sa poďakoval ZO SZZP v Lúkach, ich sympatizantom a sponzorom za perfektne zorganizovanú a zvládnutú fašiangovú zábavu pre svojich členov. Podujatie sa nieslo vo veľmi profesionálnej atmosfére a všetci účastníci si odnášali len príjemné spomienky. Zároveň mi dovoľte poďakovať členom MS SČK v Lúkach, pomocníkom, všetkým maskám a obyvateľom za prekrásny fašiangový pochod obcou a za hojnú účasť na večernom posedení pri hudobnej skupine Mistrál. Chcem prejaviť hlbokú vďačnosť všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou a bezodplatne podieľajú na organizácii kultúrno-spoločenských akcií a šíria nezištne dobré meno našej obci. Ešte raz všetkým veľká vďaka.

Ján Behro