Dušan Cina – nový zborový farár ECAV Púchov

1403

V priebehu februára došlo k naplneniu voľby zborového farára cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) Púchov. Začiatkom mesiaca prebehli prípravné práce na fare, ktoré zahŕňali kompletné vymaľovanie priestorov farského bytu i kancelárie farského úradu a položenie novej podlahy. Po uplynutí apelačnej doby nadobudla voľba zborového farára cirkevného zboru Púchov právoplatnosť. Mgr. Dušan Cina je tak právoplatne zvoleným zborovým farárom cirkevného zboru ECAV Púchov na funkčné obdobie desiatich rokov. Do púchovskej fary sa presťahoval v sobotu 8.2.2020.

V nedeľu 9.2. sa cirkevný zbor na službách Božích rozlúčil s farárom Miroslavom Eštokom, ktorý zbor administroval od 1.7.2019. Brat dozorca mu poďakoval v mene zboru za jeho službu a rovnako aj kantorom – Marekovi Mikáčovi a Martinovi Melišíkovi – za úplné pokrytie služieb v zbore. Napokon v sobotu 15. februára prebehlo oficiálne prevzatie farského úradu za účasti predsedníctva Turčianskeho seniorátu – seniora Mariána Kaňucha a dozorcu Jána Beňucha. Prevzatím úradu sa tak zavŕšil proces obsadenia kazateľskej stanice v cirkevnom zbore ECAV Púchov. V nedeľu 16.2.2020 zborový farár Dušan Cina odslúžil prvé Služby Božie na svojom novom pôsobisku.

Zdroj: ecavpuchov.sk, foto: Slavomír Flimmel