Fotoreportáž z rekonštrukcie ZŠ Gorazdova

297

Účel projektu rekonštrukcie ZŠ Gorazdova bol výrazne zvýšiť parametre energetickej bonity objektu školy a tiež hodnotu a kvalitu využívania priestorov školy. Zároveň sa takto uskutočnila potrebná rekonštrukcia fasády a výplňových prvkov na jednotlivých objektoch areálu základnej školy. Pôvodná rozpočtovaná cena prác a dodávky materiálu bola 629.500 eur, vysúťažená cena za dielo bola nižšia (599.999 eur). Vysúťaženým dodávateľom prác sa stala firma MIPE Invest, s. r. o. z Varína, dielo dokončila v zazmluvnenom termíne a požadovanej kvalite.
K zhodnoteniu areálu ZŠ významnou mierou tiež prispela aj súvisiaca rekonštrukcia plotu s rozpočtovou položkou 20.000 eur. Vysúťažený dodávateľ prác bola firma Hollstav, s. r. o. z Kysuckého Nového Mesta. Do areálu športovej plochy školy bude teraz patriť aj cvičná hasičská veža, základy ktorej boli vybudované v rámci úprav športových plôch s vysúťaženou cenou prác 4.777 eur. Dodávateľ prác bola firma Králik SK, s. r. o. zo Štiavnika.

Zdroj: Odd. výstavby MsÚ Púchov, foto: Slavomír Flimmel

Oddelenie výstavby MsÚ, foto: Slavomír Flimmel