Hygienické opatrenia úradu verejného zdravotníctva pre okres Púchov

345

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici nariaďuje tieto opatrenia:

S účinnosťou od 21. septembra 2020 od 6:00 hod. do 4.októbra 2020 do 24.00 hod. sa nariaďuje dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:

1) Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Púchov zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 250 osôb.

Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín. Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.

Pri konaní ich zasadnutí a schôdzí sa ukladá plnenie nasledovných povinností:

– zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

– zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

– zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,

– hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

– zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

– ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,

– pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

– zákaz podávania rúk;

– zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

– zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Stretnutia výborov mestských častí a rokovania komisií mestského zastupiteľstva sa však odporúča zvolávať iba v nevyhnutných prípadoch a zároveň sa odporúča vylúčnie verejnosti z ich rokovania.

2) Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v okrese Púchov sú povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.

3) Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví v okrese Púchov nariaďuje prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia nového koronavírusu pri organizovaní, cirkevných akcií a obradov/úkonov.

4) Neodporúča sa organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte.

5) Prevádzkovateľom výrobných prevádzkarní sa odporúča vypracovanie krízového plánu so zapracovaním príslušných opatrení vydaných ÚVZ SR vzťahujúcich sa na výrobné prevádzky.

6) Obyvateľstvu sa neodporúča organizovať rodinné oslavy a posedenia.

7) Obyvateľstvu sa odporúča absolvovať očkovanie proti sezónnej chrípke a bakteriálnym pneumóniám.

Odôvodnenie:

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.3.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.3.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva SR nariadil s účinnosťou od 18.9.2020 opatrením č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.9.2020 povinnosti a obmedzenia týkajúce sa prevádzok a konaní hromadných podujatí. Podľa bodu C) uvedeného opatrenia môže regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu na základe epidemiologickej situácie v regióne v prípade potreby vydať podľa § 48 alebo § 12 zákona č. 355/2007 Z.z. dodatočné opatrenia. RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici eviduje k 18.9.2020 výrazný nárast počtu osôb v okrese Púchov, ktorým bola laboratórnym vyšetrením metódou RT-PCR potvrdená prítomnosť koronavírusu SARS CoV-2. Epidemiologická situácia v okrese Púchov bola orgánom verejného zdravotníctva vyhodnotená ako riziková (červená farba celoštátneho semaforu pandémie ochorenia COVID-19).

Vzhľadom na uvedené bolo nevyhnutné vydať opatrenia na ochranu verejného zdravia nad rámec opatrenia ÚVZ SR č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.9.2020, ktoré boli uložené aj na základe záverov zasadnutia krízového štábu Okresného úradu Púchov dňa 18.9.2020, kde bola zhodnotená celková situácia výskytu ochorení COVID -19 v okrese Púchov a ktoré sú dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom (SARS-CoV-2) a vzniku nového ohniska epidémie.

Renata Beníková, regionálna hygienička
(Redakčne krátené)

Foto: pixabay