Informácia o investičných akciách mesta

221

Oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu v súlade so schválenými akciami v rozpočte pre rok 2020 pracuje aktuálne na príprave a realizácií nasledovných investičných akcií:

Ukončené bolo preberacie konanie jednej z najvýznamnejších investičných akcií v meste – Rozšírenie kapacity Materskej školy „Lienka“ na Ulici 1. mája v Púchove realizovanú dodávateľmi: MIPE Invest, s.r.o., Varín a INTERBAU s.r.o., Brezovica. V súčasnosti bol zahájený legislatívny proces kolaudácie stavby.

Pred ukončením a odovzdaním stavby je Rekonštrukcia verejného priestranstva a sociálneho zariadenia Hasičskej zbrojnice Púchov, ktorá prebieha v realizácii dodávateľa Púchov servis s.r.o.

Ukončená bola Rekonštrukcia palubovky ZŠ Slovanská zrealizovaná dodávateľom Para invest, s.r.o., Bratislava, podľa možnosti bude pripravené slávnostné uvedenie do prevádzky.

Nosice – odvodnenie miestnej komunikácie od Hydrocentrály k starej škole, dodávateľ Anton Miškech Považské Podhradie. Z dôvodu podnetov obyvateľov budú zahájené práce pokračovať po upresnení riešenia, predpokladaný termín ukončenia 06/2020.

Rekonštrukcia oplotenia okolo MŠ Nosice – prebieha proces opätovného verejného obstarávania dodávateľa stavby, predpokladaný termín ukončenia realizácie je 08/2020.

Doplnenie verejného osvetlenia v lokalitách Zábreh, za OD Lachovec a pri južnej vrátnici CMTT. Na základe evidovaných požiadaviek bola spracovaná projektová dokumentácia a prebehol proces povolenia stavby, prebieha príprava podkladov a stanovenie postupu pre proces verejného obstarávania dodávateľa stavby, predpokladaný termín ukončenia 08/2020.

Vybudovanie parkovacích miest – prebieha projekčná príprava k možnosti umiestnenia rozšírenia odstavných plôch s príprava podkladov pre povolenie a verejné obstarávanie, predpokladaný termín ukončenia 09/2020.

Viaceré investičné akcie sú ohrozené nepriaznivým vývojom finančnej situácie mesta zavineným koronakrízou a boli presunuté na posúdenie po 30.6.2020: Stavebné úpravy ZUŠ, Kolumbárium, Rekonštrukcia križovatky Komenského ul. A Ul.J.Kráľa, projektové dokumentácie akcií Spojovacia cesta J. Kráľa – Hoštínska, Rozšírenia vodovodov a kanalizácií Vieska – Bezdedov a Samoty, obslužnej komunikácie Tesco – Nimnica.

Aktuálne oddelenie výstavby pracuje na zabezpečení legislatívneho procesu územného konania objektu SOV na Námestí Slobody, stavebného konania pre stavebné povolenie Kompostárne. Bola odoslaná kompletná žiadosť o finančné prostriedky na Autobusové nástupisko a Rekonštrukciu domu smútku na cintoríne v Horných Kočkovciach.

Zdroj: MsÚ Púchov
Foto MŠ Lienka: Slavomír Flimmel