Informačný workshop ZMOS v Divadle Púchov

183

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) zorganizovalo v utorok 9.6.2020 Informačný workshop „Prípady hodné osobitného zreteľa – ochrana majetku a predchádzanie problémom so zameraním na aplikačné problémy“.

Podujatie sa konalo v rámci tzv. Smart agendy národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy podporeného Operačným programom Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Oblasť Smart agendy sa prierezovo prelína cez tri hlavné aktivity národného projektu. ZMOS organizuje v regiónoch informačné workshopy zamerané na prípravu územia na agendu Smart, ktoré poskytnú komplexné, inovatívne a udržateľné riešenia. Workshopy sú zamerané na témy Smart v energetike, odpadové hospodárstvo, riešenia pre mesto a susedné obce, verejná doprava, zdieľaná samospráva.

Hlavným cieľom informačného workshopu ZMOSu bolo prediskutovať ochranu, zveľaďovanie a zhodnocovanie majetku miest a obcí. Táto síce patrí medzi zákonné povinnosti, avšak aplikačná prax v špecifických prípadoch odkrýva nedostatky pri ochrane majetku a ich zhodnocovaní v rámci prípadov hodných osobitného zreteľa.

Po úvodnom slove primátorky JUDr. Kataríny Henekovej postupne vystúpili prednášajúci: ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS PhDr. Michal Kaliňák (Informácia o projekte a vstup do problematiky smart z hľadiska majetkových prevodov a smart prístupu), Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy z Najvyššieho kontrolného úradu SR (Majetok samosprávy a kontrolná prax z pohľadu NKÚ SR) a hlavná kontrolórka mesta Púchov Ing. Marta Kavecká (Prípady hodné osobitného zreteľa – skúsenosti a riziká).

Prednášajúci oboznámili účastníkov workshopu so skúsenosťami a s výsledkami kontrolnej činnosti a formulovali odporúčania pre zvýšenú ochranu obecného majetku a využívania inštitútu prípadov hodných osobitného zreteľa, taktiež princípy posudzovania špecifických majetkových prevodov z hľadiska využívania smart prístupov s dôrazom na spoločenskú zodpovednosť a miestny aktivizmus.

Prednášajúci Ľubomír Andrassy z Najvyššieho kontrolného úradu vo svojej prednáške poukázal na neprimerané využívanie prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ku ktorému NKÚ SR dospel na základe už vykonaných kontrol a tiež prieskumom, vykonaným expozitúrou Žilina.

Hlavná kontrolórka mesta Marta Kavecká vo svojej prezentácii poukázala na legislatívne platné spôsoby prevodu majetku, ktoré by mali subjekty územnej samosprávy prednostne uplatňovať v praxi, ktorými sú obchodná verejná súťaž, dobrovoľná dražba a priamy predaj minimálne za cenu všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým posudkom. Upozornila, že obce a mestá sú povinné svoj majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, udržiavať a užívať majetok, chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

V hlavnej časti svojho referátu sa venovala osobitnému druhu prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý musí byť schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov a musí byť riadne zdôvodnený. Poukázala tiež na potrebu vopred posúdiť prípadný prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa z hľadiska poskytnutia minimálnej alebo štátnej pomoci.

Ďalej zdôraznila, že prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa nemôže byť bežným spôsobom používaným pri prevode majetku. Zákonodarca ponechal možnosť tohto osobitného prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa vzhľadom na rôznorodosť a špecifickosť situácií, ktoré môžu v územnej samospráve vzniknúť (napr. prevody pozemkov s malou výmerou, kde predajná cena alebo všeobecná hodnota je nižšia ako by bola cena za vypracovanie znaleckého posudku, alebo zámeny pozemkov s finančným doplatkom alebo bez neho). Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa (vrátane zámeny a zriadenia vecného bremena) je výnimka na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva.

Primátorka Púchova Katarína Heneková pre médiá vyjadrila svoj názor, že „prevod a prenájom majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa má byť výnimočným prípadom. Úlohou dnešného workshopu je aj upozorniť na to, že nie je dobré často využívať inštitút osobitného zreteľa. Ten sa má v obciach a mestách využívať len v minimálnom rozsahu a zo stanovených dôvodov. V Púchove využívame osobitný zreteľ len prípadoch, keď ide o verejnoprospešný účel – napríklad pri prenajímaní priestorov mesta na činnosť seniorov a detí. Vtedy mestské zastupiteľstvo odsúhlasí zvýhodnený prenájom, ale vždy len na určitú dobu.“

Ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOSu Michal Kaliňák sa po akcii vyjadril: „Zákonnou povinnosťou samospráv je majetok zveľaďovať a zhodnocovať. V podmienkach miest a obcí neexistuje žiaden dokument, v ktorom sú spracované a zdokumentované informácie a dáta spojené s nadobudnutím, spravovaním a zhodnocovaním majetku miest a obcí. Preto Združenie miest a obcí v priebehu šiestich mesiacov, na základe expertného tímu vypracuje analýzu danej problematiky. Tá sa sústredí na vývojové etapy a legislatívny rámec prevodu a prechodu majetku do vlastníctva miest a obcí. Zároveň bude analýzou štruktúry a hodnoty majetku samospráv, ale aj analýzou a rozborom investícií vložených do majetku, čo reaguje na jeho zhodnocovanie. Okrem toho dokument ponúkne aj prehľad o majetku komunálu, ktorý bol nadobudnutý z cudzích zdrojov. Napríklad prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu, či financiami získanými z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Spracovávaný dokument pomôže samosprávam v skvalitnení procesu nakladania s majetkom a plánovania investícií v mestách a obciach.“

Slavomír Flimmel