Investičné akcie mesta v rokoch 2016 – 2017

490

Ing. arch. Daniela Šicová:  Plánujeme rekonštrukcie budov základných škôl, dokončenie dopravnej infraštruktúry na Dvoroch a opravu Hurbanovej v Horných Kočkovciach

sicova_daniela_webDaniela Šicová je architektka mesta a vedúca Oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Púchove. S blížiacim koncom kalendárneho roka je obvyklé bilancovanie uplynulého roka a tvorba plánov na budúci rok.

Aké najvýznamnejšie investičné akcie sa podarilo mestu tento rok realizovať?
Jednou z najvýznamnejších investičných akcií zrealizovaných v tomto roku bola určite zmena účelu užívania dielní ZŠ Komenského na priestory materskej škôlky s kapacitou pre 30 detí, na ktorej sa naše oddelenie podieľalo od povolenia, cez realizáciu, interiérové vybavenie, spevnené plochy, ihrisko, zeleň až po kolaudáciu a zúčtovanie poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu. Ďalšou významnou investíciou je realizácia výmeny okien a zateplenie ZŠ Komenského, ktorej ukončenie je plánované začiatkom decembra. A pri školstve ešte zostaneme – úspešne sa nám podarilo zrealizovať rekonštrukcie paluboviek telocviční ZŠ Komenského a ZŠ Gorazdova s dodávkou vybavenia telocviční. Zároveň sa nám podarilo zabezpečiť výmenu okien v triedach MŠ 1. mája a rekonštrukciu toaliet ZŠ Slovanská. Ďalšou významnou investíciou sú stavebné úpravy strechy kultúrneho domu v mestskej časti Ihrište, ktoré boli odsúhlasené pre nebezpečný stav strešných konštrukcií. Vybudovalo sa odvodnenie s osadením vsakovacích objektov na Železničnej ulici v Horných Kočkovciach a kanalizačné prípojky k budovám vo vlastníctve mesta. Oddelenie výstavby a životného prostredia okrem investičnej činnosti zabezpečovalo počas celého roka aj kompletnú činnosť stavebného úradu, zastrešuje sprostredkovanie úverov na bývanie a obnovu bytových domov prostredníctvom ŠFRB. Za kvalitnú a odbornú prácu na tomto úseku získal Mestský úrad Púchov ďakovný list od generálneho riaditeľa ŠFRB. Na úseku životného prostredia zabezpečuje oddelenie činnosti od legislatívy po výsadbu zelene. Tu sa môžeme pochváliť množstvom novovysadených plôch zabezpečených v rámci jarnej a jesennej výsadby, ktorá podstatne zlepší vzhľad sídlisk aj centra mesta a prispeje ku skvalitneniu klímy v meste a dúfame, že rozkvitnutá výsadba poteší každú dušu. Zároveň sa nám tento rok podarilo pripraviť viacero nových projektov, z ktorých spomeniem plánované úpravy budovy a dvora ZUŠ s možnosťou umiestnenia chýbajúcich verejných WC v najviac navštevovanej lokalite mesta pri hlavnom parkovisku. Všetky investičné akcie sú závislé od počasia a hlavne dobrej spolupráce s vedením mesta, poslancami a aj s ostatnými oddeleniami Mestského úradu pri zabezpečení procesov verejného obstarávania, ekonomiky a dopravy, Podniku technických služieb a MsBP, ktorým by som sa chcela touto cestou poďakovať.

Ktoré projekty sú podľa vás pre rok 2017 najdôležitejšie?
Nie je jednoduché rozhodnúť, ktoré z pripravovaných projektov sú najdôležitejšie. Všetky, ktoré akýmkoľvek spôsobom prispejú aspoň trošku k zlepšeniu života a prostredia v našom meste, sú dôležité. Stanoviť priority je však na pleciach vedenia mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Pre budúci rok je plánované pokračovať v rekonštrukciách budov základných škôl výmenou okien a zateplením a v budovaní verejných priestranstiev: dokončenie dopravnej infraštruktúry Dvory V. a rekonštrukcia Hurbanovej ulice v Horných Kočkovciach. Tieto akcie predstavujú naozaj veľké investičné náklady a budú si opäť vyžadovať spoluprácu celého nášho oddelenia od legislatívy až po odovzdanie zrealizovaných stavieb.
S. Flimmel

ms_1_maja_pieskovisko telocvicna_gorazdovka_web zs_komenskeho_zateplenie_web zs_komenskeho_ms_web