Poslanci odsúhlasili vznik novej mestskej spoločnosti Púchovská kultúra s. r. o. a odvolali konateľov Mestského bytového podniku

509

V piatok 25. novembra sa stretli poslanci mestského zastupiteľstva v Malom župnom dome na svojom mimoriadnom zasadnutí.

Rokovanie zvolal primátor Rastislav Henek na žiadosť skupiny poslancov vedených predsedom ekonomickej komisie Danielom Lakom. Ten aj vypracoval a predložil jednotlivé návrhy uznesení. Najskôr poslanci rokovali o návrhu vytvoriť novú spoločnosť Púchovská kultúra s. r. o. so 100-percentným vlastníctvom Mesta Púchov s predmetom činnosti v rozsahu činnosti mestských mediálnych spoločností Medial Púchov s. r. o., Medial TV s. r. o. a Medial IN s. r. o. a Domu kultúry. V predloženej koncepcii Daniel Lako uvádza: „Cieľom vytvorenia mestskej spoločnosti Púchovská kultúra s. r. o. je centralizácia ekonomického a organizačného riadenia mestských spoločností, úspora finančných prostriedkov mesta Púchov, optimalizácia finančných tokov a výrazné zefektívnenie informačných väzieb medzi mestom a mestskými spoločnosťami.“
Nová spoločnosť bude mať tri strediská: stredisko Médiá (Púchovské noviny, Púchovská televízia), stredisko Kultúra (Dom kultúry, Župný dom) a stredisko Reklama (novovzniknutá Reklamná agentúra Púchov). Mesto sa bude aj naďalej podieľať prostredníctvom Púchovskej kultúry s. r. o. na financovaní stredísk Média a Kultúra. Dlhodobá situácia v Medial Púchov s. r. o. je z hľadiska vytvárania finančnej straty neudržateľná a je pravdepodobné, že pôjde do konkurzu a likvidácie. Je potrebné zabezpečiť vydávanie Púchovských novín a vysielanie Púchovskej televízie prostredníctvom novej spoločnosti. Dom kultúry ako záujmové združenie právnických osôb (Mesta Púchov, Podniku technických služieb mesta Púchov, s. r. o. a Mestského bytového podniku, s. r. o.) nie je platcom DPH, čo by pri svojom vysokom obrate mal byť. Oproti súčasnému stavu bude nová spoločnosť platca DPH a bude možný odpočet DPH z prijatých faktúr. Poslanec Lako očakáva výrazné zvýšenie príjmu z reklamy v PúTV a PN a reklamných plôch v meste a zvýšený finančný príjem z kultúrnych podujatí.

V diskusii návrh reorganizovať mediálne a kultúrne organizácie mesta kritizovali poslanci Marman, Riško, Kováčiková a Kubičár. Naopak podporu tohto projektu vyslovili primátor Henek a poslanci Ranik, Bršiak, Špaček a Melišík. Nakoniec hlasovaním návrh prešiel jedenástimi hlasmi za. Proti hlasoval jeden poslanec a štyria poslanci sa zdržali hlasovania.
Za konateľa novej spoločnosti poslanci schválili Ing. Miloša Svobodu. V dozornej rade budú poslanci Irena Kováčiková, Ivan Sadloň a Roman Hvizdák. Keďže koncom roka JUDr. Antonovi Školekovi končí mandát konateľa Medial Púchov s. r. o., Medial TV s. r. o. a Medial IN s. r. o., poslanci schválili na obdobie 1. 1. – 31. 12. 2017 za konateľa týchto spoločností poslanca Ing. Petra Žiačika. Poslanci tiež zmenili zloženie dozorných rád Medialov tak, aby boli identické s dozornou radou novej spoločnosti Púchovská kultúra s. r. o.
V ďalšom bode rokovania poslanci schválili návrh poslanca Laku na odvolanie konateľov Mestského bytového podniku s. r. o. Ing. Vladimíra Motúza a Ing. Andreja Šamánka
(15 hlasov za, 0 proti). Jediným konateľom spoločnosti ostáva Ing. Viliam Karas.
Do tretice poslanci schválili návrh poslanca Laka na odvolanie stáleho zástupcu náčelníka Mestskej polície Púchov a poverili zástupkyňu náčelníka MsP Ing. Gabrielu Ondrichovú, aby do ďalšieho zasadnutia MsZ vypracovala nový štatút a organizačný poriadok mestskej polície (15 hlasov za, 0 proti).

V krátkej záverečnej diskusii vystúpil poslanec Ranik s informáciou Transparency International Slovensko, ktorá pravidelne vyhodnocuje transparentnosť slovenských samospráv. V tomto roku sa Púchov umiestnil síce až na 59. mieste, ale oproti roku 2014 sa posunul v rebríčku smerom nahor o pekných 27 miest.
Slavomír Flimmel