Kauza odstúpenia členov mestskej volebnej komisie

662

Tento týždeň odvysielala RTVS reláciu o podozreniach niektorých členov mestskej volebnej komisie (MVK) z manipulácie volieb v Púchove.

Viaceré tvrdenia uvedené v reportáži boli zavádzajúce a podložené nepravdivými faktami. Reportáž bola zameraná jednostranne v prospech členov mestskej volebnej komisie a nimi prezentovaných názorov. Z celej reportáže bolo evidentné, že vybraní členovia Ing. Gabčo, Kuchta a Mgr. Beňová mali výrazne väčší priestor na prípravu a prezentáciu svojich tvrdení. Zapisovateľ MVK a pracovník mestského úradu Mgr. Machan dostal len obmedzený priestor na vyjadrenie bez bližšieho oboznámenia s celkovou problematikou reportáže.

Zavádzanie s nárastom cudzincov s trvalým pobytom v Púchove

V relácií sa objavil aj novinár a kandidát v nadchádzajúcich voľbách Mgr. Varga, ktorý prezentoval informáciu, že v Púchove „…zrazu pribudlo na trvalý pobyt na ohlasovňu trvalého pobytu 126 cudzincov, prevažne Rumunov alebo Srbov…“. Redaktor RTVS si vôbec neoveril toto nepravdivé tvrdenie. Nie je totiž pravda, že 126 cudzincov pribudlo na trvalý pobyt „zrazu“. K nárastu počtu cudzincov s adresou mesto Púchov došlo postupne najmä v rokoch 2015 a 2016. V roku 2017 došlo k nárastu o 7 cudzincov a v roku 2018 došlo k poklesu o dvoch. Táto Vargova dezinformácia viedla k navodeniu falošného dojmu aktuálnej hrozby manipulovania volieb v Púchove zo strany cudzincov, čo bol aj pravdepodobný zámer účelovo pripravenej reportáže.

Mestská volebná komisia nemôže určovať volebné obvody

Krátky rozhovor s Mgr. Machanom nahral redaktor Mravec v týždni 22.10. až 26.10., pričom aj v reportáži zaznela informácia o tom, že zo strany členov MVK bol podaný podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Štátna komisia zasadala dňa 25.10. a hneď zverejnila rozhodnutie, že právo určovať volebné obvody má mestské zastupiteľstvo a okrsky primátor mesta. Mestská volebná komisia teda nemá žiadnu kompetenciu pri určovaní volebných obvodov a okrskov ako si chcela prisvojiť. Vzhľadom na časový rozstup medzi dňom zverejnenia uznesenia Štátnej komisie (26.10.) a dňom odvysielania reportáže (5.11.) mal redaktor dostatočný časový priestor na to, aby si tieto skutočnosti overil a zohľadnil ich vo svojej reportáži.

Mestské zastupiteľstvo nezmenilo volebné obvody

Taktiež nebolo pravdivé tvrdenie, že zapisovateľ konal svojvoľne. Rozhodnutie o zaradení adresy mestského úradu (Štefánikova č.821) do konkrétneho okrsku bolo realizované primátorom mesta ako oprava chyby v písaní na augustovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Adresa mestského úradu už minimálne 4 volebné obdobia patrí do volebného obvodu č. 5 a pri všetkých voľbách je zaraďovaná primátorom do volebného okrsku č. 8. Táto podstatná skutočnosť nebola v reportáži vôbec prezentovaná. Mestské zastupiteľstvo, ktoré sa konalo 5.11. potvrdilo dlhoročné rozdelenie mesta na volebné obvody a nesúhlasilo s návrhom MVK, aby voliči bez adresy už nevolili v ZŠ Gorazdova, ale na Hasičskej zbrojnici.

Klamstvá o tom, že je možné voliť vo viacerých okrskoch

Úplne absurdné a zavádzajúce boli tvrdenia „analytika“ Eduarda Poliaka, že voliči cudzinci môžu voliť opakovane vo viacerých volebných okrskoch. Každý volič cudzinec môže voliť len raz vo volebnom okrsku, kde prislúcha podľa adresy trvalého bydliska. Keď adresu trvalého bydliska nemá, môže voliť len v jedinom okrsku (č.8), do ktorého patrí budova mestského úradu. Tak to bolo vždy v minulosti a bude to tak aj tento rok. Práve skupina okolo Ing. Gabča chcela dlhoročne zaužívanú prax nezákonným postupom zmeniť.

Za manipulatívne možno považovať konštatovanie redaktora na konci reportáže, keď divákom položil otázku: „…uplatnia sa tu napokon spravodlivé princípy alebo zvíťazí rafinovaný trik a o tom, kto obsadí primátorskú stoličku rozhodnú cudzinci?“ Zo spôsobu vedenia reportáže vyplýva, že v našom meste má dochádzať zo strany jeho vedenia k pokusu o manipuláciu volieb. Avšak správnosť postupu mesta potvrdila Štátna volebná komisia. Táto závažná skutočnosť akosi nezapadla do scenára relácie, a preto o nej nebola žiadna zmienka.

Odstupujúci členovia MVK konali nezákonne

S kauzou voličov cudzincov súvisí aj „protestné“ odstúpenie šiestich členov MVK. Bývalí členovia MVK Gabčo (KDH) a Kuchta (Zmena zdola, DÚS) sú dlhoroční spolupracovníci kandidáta na primátora Pavla Crkoňa a Mgr. Beňová (Doma dobre) u neho pracuje. Odstúpil aj pán Luljak (Kotleba ĽSNS) a pani Rukovanská (ĽS Pevnosť Slovensko). Dnes je už jasné prepojenie týchto dvoch skupín, keďže kandidát ĽSNS na primátora Marián Mišún sa nedávno vzdal svojej kandidatúry práve v prospech Pavla Crkoňa. Títo členovia MVK navonok deklarovali boj o regulérnosť volieb v Púchove. Skutočnosť je opačná – bývalí členovia MVK inicioval a prijali uznesenia v rozpore so zákonom.

Bude na kauze profitovať kandidát Pavol Crkoň?

Pri odstupujúcich členoch MVK je zarážajúci fakt, že hoci boli formálne nominovaní rôznymi politickými stranami, všetci majú blízko k jednému kandidátovi na primátora mesta Pavlovi Crkoňovi. Ten by mohol z manipulatívne spracovanej televíznej relácie a účelovo vytvoreného negatívneho obrazu súčasného vedenia mesta v predvolebnom boji profitovať. V súvislosti s odstúpením členov MVK, ich nezákonnou činnosťou a ohováračskou kampaňou voči vedeniu mesta, podá na nich primátor trestné oznámenie za ohováranie a za pokus o marenie prípravy a priebehu volieb. Zároveň podá sťažnosť na Radu pre rozhlas a retransmisiu pre neobjektívnosť a zaujatosť relácie RTVS.

Z podkladov MsÚ spracoval S. Flimmel