Každý obyvateľ je dôležitý, spravme klik pre lepšiu budúcnosť

106

Vedeli ste, že prvé sčítanie obyvateľstva sa v novodobej modernej histórii Slovenska (v rámci ČSR) konalo pred 100 rokmi. Začalo presne 15.2.1921. A tohtoročné sčítanie je zaujímavé aj v tom, že prebieha spoločne v celej EÚ na základe porovnateľných kritérií.

Prvá fáza sčítania – sčítanie domov a bytov je, v podstate, za nami – vykonávali ho obce/mestá a prebiehalo elektronicky na základe využitie dostupných celoslovenských a miestnych registrov (Kataster nehnuteľností, Register adries, kolaudačné rozhodnutia, informácie o udelení súpisného čísla, daňové evidencie a pod.) a tiež súčinnosťou so spoločenstvami a správcami bytových domov.

Ďalšou fázou sčítania je sčítanie obyvateľov, ktoré začne 15.2.2021 a potrvá do 31.3.2021 (6 kalendárnych týždňov), a bude prebiehať výhradne elektronickou formou. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami alebo s pomocou blízkej osoby, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom a zachovaním ich privátnej zóny. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC s pripojením na internet. Obyvateľom bude dostupný elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu pre operačný systém Android a iOS.

Sčítanie obyvateľov, ktoré sa má začať 15. februára, počíta s tým, že osoby, ktoré nie sú v stave sa samostatne sčítať elektronickou formou, by mali mať možnosť vykonať to aj pomocou asistentov, z uvedeného dôvodu Štatistický úrad SR požiadal o vyššie zmienenú novelu zákona, aby sa sčítací asistenti vytiahli z 1.kola elektronického sčítania a presunuli sa do druhej časti, do tzv. dosčítania, ktoré predĺžili do konca októbra tohto roku. Cieľom má byť, aby sa čo najviac obyvateľov sčítalo samostatne elektronicky. Zatiaľ by do 31. marca nemali sčítací asistenti k ľuďom chodiť.

Kontaktné miesto a fungovanie sčítacích asistentov bude spustené po samotnom elektronickom sčítaní obyvateľstva a podľa vývoja epidemiologickej situácie v rámci asistovaného sčítania (dosčítania) predbežne od 1.4.2021 do 31.10.2021.

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční v predpokladanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021, ale vzhľadom na pandemickú situáciu došlo k novelizácii zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a asistované sčítanie (t.j. sčítanie vykonané s pomocou asistenta sčítania v kontaktnom mieste alebo s pomocou mobilného asistenta sčítania v domácnosti) sa uskutoční najneskôr do 31.10.2021.

Obdobie, počas ktorého sa obyvatelia elektronicky sčítavajú je od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú všetky údaje, ktoré obyvateľ vyplní, alebo poskytne je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Povinnou osobou, čiže osobou, ktorá vypĺňa pre sčítanie obyvateľov sčítací formulár, je obyvateľ, o ktorom sa údaje zisťujú, zákonný zástupca obyvateľa a zriaďovateľ alebo zakladateľ zariadenia, ak takej osoby niet, štatutárny orgán zariadenia. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám vyplnením sčítacieho formulára pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia. V prípade, ak sa obyvateľ nemôže/nechce takto sčítať, môže navštíviť v prevádzkových hodinách kontaktné miesto zriadené mestom pre účel sčítania (MsÚ Púchov), kde ho sčíta stacionárny asistent alebo mu umožní použiť počítač, aby sa sám sčítal. Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím, seniorov alebo iné digitálne vylúčené osoby, tieto môžu telefonicky požiadať o asistenciu mobilného asistenta. Požiadavky na mobilného asistenta majú občania právo nahlásiť prioritne počas prvých dvoch týždňov doby sčítania, tzn. od 15. februára do 28. februára 2021. O mobilného asistenta môžu obyvatelia požiadať telefonicky mesto – Mestský úrad Púchov (tel. č.: +421 42 465 08 31) alebo call centrum. Mobilný asistent navštívi obyvateľa v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu.

Sčítanie obyvateľov sa realizuje výlučne elektronicky informačného systému ESO (elektronické sčítanie obyvateľov), v ktorom sú k dispozícii dva typy sčítacieho formulára (typ A a typ B).

Pre účely SODB 2021 sa prostredníctvom elektronického zberu údajov o obyvateľoch zisťujú nasledujúce premenné:

• miesto trvalého pobytu je miesto stáleho bydliska obyvateľa na území Slovenskej republiky, na ktorom je prihlásený podľa osobitného predpisu,

• miesto súčasného pobytu je skutočné bydlisko obyvateľa, na ktorom nemusí byť prihlásený na trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo tolerovaný pobyt, a mesiac a rok, odkedy sa v ňom obyvateľ zdržiava,

• pobyt v zahraničí a rok príchodu do krajiny od roku 1980 je pobyt obyvateľa v zahraničí od roku 1980 kedykoľvek v trvaní najmenej jedného roka a rokom príchodu do krajiny od roku 1980 je rok posledného prisťahovania obyvateľa na územie Slovenskej republiky po skončení jeho posledného pobytu v zahraničí,

• pohlavie je znak osoby určený pri narodení alebo pri zmene pohlavia,

• dátum narodenia je údaj o dni, mesiaci a roku narodenia obyvateľa,

• rodinný stav je vyjadrením právneho vzťahu obyvateľa vo väzbe na manželstvo,

• rok uzavretia manželstva je časový údaj o uzavretí súčasného alebo posledného manželstva obyvateľa,

• počet živonarodených detí je údaj o počte všetkých detí, ktoré sa obyvateľovi narodili živé počas jeho života, údaj sa zisťuje u ženy aj u muža,

• štát a miesto narodenia je bydlisko matky v čase narodenia dieťaťa, ak obyvateľ nepozná bydlisko matky v čase svojho narodenia, uvedie sa miesto pôrodnice,

• štátna príslušnosť je údaj o právnom vzťahu medzi obyvateľom a jeho štátom podľa právnych predpisov jeho štátu, sčítací formulár umožní uviesť aj údaj o ďalšej štátnej príslušnosti,

• súčasná ekonomická aktivita je údaj o postavení obyvateľa na trhu práce,

• zamestnanie je konkrétny druh práce podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, ktorú obyvateľ vykonáva,

• odvetvie ekonomickej činnosti je druh výroby alebo činnosti podniku alebo iného subjektu, v ktorom má obyvateľ zamestnanie,

• postavenie v zamestnaní je súčasné postavenie obyvateľa v pracovnom procese,

• najvyššie dosiahnuté vzdelanie je najvyšší získaný stupeň vzdelania obyvateľa, ktorý dovŕšil aspoň 15 rokov veku, najvyšším dosiahnutým vzdelaním je aj vzdelanie uznané podľa osobitného predpisu,

• miesto výkonu zamestnania je adresa pracoviska obyvateľa,

• miesto školy je adresa základnej školy, strednej školy alebo vysokej školy, do ktorej obyvateľ dochádza,

• periodicita dochádzky do zamestnania alebo do školy je údaj o pravidelnosti dochádzky obyvateľa do zamestnania alebo do školy,

• spôsob dopravy do zamestnania alebo do školy je údaj o prevažujúcom spôsobe dopravy obyvateľa do zamestnania alebo do školy,

• národnosť je príslušnosť obyvateľa k národu alebo etnickej skupine, obyvateľ môže uviesť aj údaj o ďalšej národnosti,

• materinský jazyk je jazyk, ktorým s obyvateľom najčastejšie hovorili doma v detstve,

• náboženské vyznanie je vzťah obyvateľa k cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo náboženstvu,

• vzťahy medzi členmi domácnosti sú vyjadrením príbuzenského alebo iného vzťahu obyvateľa k osobe alebo osobám žijúcim spolu v jednom byte.

Prínos sčítania spočíva v tom, že ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to ako sa Slovensko a jej obyvatelia za desať rokov zmenili a má veľký význam pre podporu rozhodovania, čo nás môže posunúť vpred. Sčítanie prinesie informácie o stave spoločnosti (o demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a bývaní). Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú preto jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov.

V SKRATKE K SĆÍTANIU OBYVATEĽSTVA:

• Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

• Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.

• Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

• Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

• Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám alebo využiť služby asistovaného sčítania.

• Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.

• Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk.

• Samosčítanie je pre vás rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia vašej privátnej zóny.

• Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania.

• Na mestskom úrade v Púchove bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent.

• Na území mesta budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility).

O aktuálnom stave sčítania obyvateľov v Púchove Vás budeme informovať aj v ďalších číslach Púchovských novín.

Zuzana BRINDZOVÁ, vedúca oddelenia organizačného a vnútornej správy