Konferencia spojená s fotoprehliadkou „Dívam sa očami, ukazujem prstom“

274

V stredu 16. mája sa v podkroví Župného domu stretli ekotímy zo 6 púchovských škôl – zo ZŠ Mládežnícka, ZŠ J.A. Komenského, ZŠ s MŠ Slovanská, ZŠ Gorazdova, Spojenej školy a Gymnázia v Púchove spolu s ekotímom S lupou do prírody z CVČ Včielka na konferencii „Dívam sa očami, ukazujem prstom“.

Téma prvého ročníka bola zeleň a voda v krajine, žiaci mapovali pozitívne a negatívne prvky v svojom najbližšom okolí školy a v meste Púchov. Na konferencii sa prezentovali praktické činy, ktoré zmenili hlavne školské pozemky a najbližšiu mestskú časť školy. Počas roka vznikli nové vyvýšené záhony, skrášlili sa staré sudy a umiestnili sa pod odkvapy, dosadila sa bylinková špirála, zaviedlo sa vermikompostovanie, vznikli malé vodné napájadlá pre hmyz a vtáky, vyčistil sa potok. Ekotímom pomáhala aj metodická príprava v rámci dvojdňového stretnutia s lektorkami z Eviany.

Konferenciu navštívili aj hostia – PaedDr. Miroslav Kubičár, predseda komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania MsÚ Púchov, pracovníčky z Odboru starostlivosti o životné prostredie v Púchove Ing. Janka Hasprová a Ing. Ivetka Kopencová, Ing. Daniela Halásová z Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Púchove, ktorí pozorne načúvali a komentovali žiacke pozorovania. Konferencia bola spojená aj s 3. ročníkom fotoprehliadky „Dívam sa očami, ukazujem prstom“, ktorú si široká verejnosť môže prezrieť v Župnom dome.

Odmenou pre ekotímy boli starostlivo pripravené tvorivé aktivity pod vedením pedagógov Mgr. Janky Jancíkovej zo ZŠ J.A. Komenského Púchov a RNDr. Jaromíra Flaškára zo ZŠ Mládežnícka Púchov a Mgr. Miroslavy Zbínovej z púchovského gymnázia, dvoch lektoriek Púchovského ekocentra – Mgr. Klaudii Jendrolovej a Ing. Gabiky Támovej. V prospech toho, že ponuka tvorivosti a remesiel bola úspešná hovorí, s akým nadšením žiaci robili košíky z pedigu, píšťalky z vŕbového prútia, vlastnoručne vyzdobené odznaky, kapsičku z plste, či ornamenty a srdiečka z drôtu!

Lektorky Púchovského ekocentra v CVČ Včielka ďakujú všetkým pedagógom zo škôl, z CVČ a z FPT TnU, ktorí spoločne sa podieľali na plánovaní a realizácii celoročného metodického sprevádzania svojich ekotímov, na realizácii praktických činov, ako i na mapovaní. Ďakujeme Mestu Púchov za podporu environmentálnych aktivít v Púchovskom ekocentre v CVČ Včielka v rámci projektu „Ekologicky v odpadovom hospodárstve“. Ďakujeme za výbornú spoluprácu s tímom v Župnom dome, mažoretkám a kolegyniam z CVČ za kultúrny program.

V júni ekotímy ešte čaká exkurzia na farmu, ale už dnes vieme, čo bude predmetom nášho mapovania a pretvárania na budúci školský rok. Zameriame svoje fotoaparáty, neskôr aj ruky, na okrasné a jedlé miesta v krajine. Všetci sa tešíme na programy a podujatia, ktoré spolu strávime.

Gabika Támová