Kto a akým spôsobom sa môže uchádzať o zvýhodnené stravovanie dôchodcov a zdravotne postihnutých

558

Stravovanie dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov je služba, ktorú mesto Púchov poskytuje v rámci svojho sociálneho programu občanom mesta, ktorí sú samostatne žijúci poberatelia starobného alebo invalidného dôchodku a samostatne žijúci občania, ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na spoločné stravovanie.

Poskytovania hlavného jedla – obeda je zabezpečované v zariadeniach školského stravovania. Obed si stravník môže vziať do obedára, ktorý si na tento účel zabezpečí alebo sa stravovať priamo v stravovacom zariadení, ak je takáto možnosť vytvorená, najbližšie k svojmu bydlisku:

  • na Základnej škole Gorazdova, Základnej škole J.A.Komenského,  Základnej škole Mládežnícka, Základnej škole s materskou školou Slovanská v Horných Kočkovciach,
  • v materských školách – Materská škola Požiarna 1291, Materská škola Požiarna 1292, Materská škola Mládežnícka, Materská škola Chmelinec, Materská škola 1. mája, Materská škola Nosice,
  • v Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264.

Príspevok mesta na cenu stravného lístka bude poskytnutý samostatne žijúcemu dôchodcovi a samostatne žijúcemu zdravotne postihnutému občanovi, ktorého celková výška dôchodkov a pri občanoch ZŤP, ZŤP/S výška ich príjmu, nepresiahne sumu 385.- eur. Občan v dôchodkovom veku a občan ZŤP zaplatí za obed jedno euro. Rozdiel do kalkulovanej stravnej jednotky a hodnotou 1 euro zaplatí mesto.

Ak občan spĺňa podmienky a rozhodne sa využívať službu a príspevok na stravovanie je potrebné:

  • Navštíviť Mestský úrad Púchov, odd. školstva, sociálnych vecí, kde si vypíše žiadosť o poskytovanie stravy v školskom stravovacom zariadení. V prípade, že občan nie je mobilný, žiadosť môže prísť vypísať rodinný príslušník (manžel, manželka, dcéra, syn) alebo opatrovateľka. Žiadosť je zverejnená aj na webovej stránke mesta Púchov (puchov.sk), kde si ju môžete stiahnuť a vypísanú doručiť alebo poslať na MsÚ Púchov.
  • Ak si občan uplatňuje nárok na príspevok mesta na cenu stravného lístka, prílohou žiadosti musí byť kópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne – ústredie Bratislava o výške dôchodku, prípadne iný doklad potvrdzujúci výšku vášho príjmu. Žiadateľ, ktorý nie je dôchodcom, svoj nepriaznivý zdravotný stav preukáže preukazom ZŤP, ZŤP/S.
  • Po vypísaní žiadosti ju kompetentný pracovník Mestského úradu Púchov zaeviduje, potvrdí a žiadateľ-občan alebo ním poverená osoba ju odovzdá vedúcemu školského zariadenia, kde sa chce stravovať.

Služba a príspevok na stravovanie sa poskytuje na základe podanej žiadosti na jeden kalendárny rok. V prípade, že podmienky na poskytovanie služby a príspevku po uplynutí roka trvajú naďalej, občan je povinný o ich priznanie opätovne požiadať. Žiadosti sa podávajú spravidla v termíne do 31.1. bežného roka, o príspevok v priebehu roka možno požiadať, ak podmienky na priznanie služby a príspevku v tomto období vznikli.

Schválený Dodatok č. 1 k Zásadám, ktorými sa určuje postup pri poskytovaní stravovania dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom v meste Púchov nadobúda účinnosť dňom 1.10.2017. Noví žiadatelia si podajú žiadosť do 31. augusta 2017 s tým, že splnením podmienok sa môžu začas stravovať od 1.10.2017.

Ak dôchodca alebo zdravotne postihnutý občan spĺňa podmienky stravovacie zariadenie mu vydá stravné lístky, ktoré sú neprenosné. Poskytnutie hlavného jedla – obeda v zariadení školského stravovania je možné aj pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov, ktorých príjem je vyšší ako 385.- eur. V tomto prípade sa im neposkytne finančný príspevok mesta a celú výšku obeda si hradia sami.

V prípade, že záujem túto službu bude väčší, ako sú kapacitné možnosti stravovacích zariadení, bude sa pri výbere zo žiadateľov prihliadať aj na ich sociálnu situáciu. Služba a príspevok na stravovanie sa poskytuje celoročne okrem školských prázdnin, dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

Irena Kováčiková, predseda Komisie vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia