Kto musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2021?

478

Ak ste minulý rok v meste Púchov – katastrálne územie: Púchov, Nosice, Horné Kočkovce, Vieska – Bezdedov, Ihrište, Hoština: kúpili, predali, zdedili, vydražili alebo darovali nehnuteľnosť, prípadne ste absolvovali vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vznikla vám povinnosť podať správcovi dane, ktorým je mesto Púchov, daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2020.

Pokiaľ ste tak neurobili v priebehu roka, kedy vznikli pomenované skutočnosti, môžete tak urobiť do 31. januára 2021, resp. 1.2.2021. Referentka daní a poplatkov Mestského úradu v Púchove Ingrid Belicová v tejto súvislosti upozorňuje, že povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti má aj občan alebo podnikateľ, ktorému daňová povinnosť napríklad predajom nehnuteľnosti zanikla.

Na základe takéhoto podaného daňového priznania Mesto Púchov vyrúbi príslušnú daň, ktorú môžu občania alebo podnikatelia uhradiť buď prevodom na účet, alebo zaplatením v hotovosti do pokladne (podateľňa MsÚ, číslo dverí 15).

Nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti majú občania, ktorí v priebehu roka 2020 dovŕšili 70 rokov, ktorým sa automaticky uplatní 50-percentná úľava z dane za byt alebo stavbu určenú na bývanie.

Vyplnené tlačivo môžete:

– poslať poštou na adresu: Mestský úrad Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov,
– priniesť osobne do podateľne Mestského úradu Púchov (č. dverí 15),
– prípadne v elektronickej podobe zaslať na adresu: msu@puchov.sk.

Vzhľadom na súčasnú nepriaznivú pandemickú situáciu a platné opatrenia žiadame občanov, aby využívali elektronické zaslanie priznaní a úhrad. Ďakujeme.

MsÚ Púchov